Skip to main content

eVäylä

Digitalisering och olika grader av automatisering är starkt på kommande inom sjötrafiken. Fartygens ökade automatiseringsgrad för samtidigt med sig behov att kunna observera miljön mer övergripande genom en gemensam lägesbild. Verktygen för en digital lägesbild och manövrering tillhandahåller vi framöver genom eVäyläs informations- och lägesbildstjänster.

Digitaliseringen av sjöfarten kräver förbättrade förutsättningar för informationsutbyte och en gemensam lägesbild

eVäylä är Fintraffics sjötrafiklednings utvecklingsprojekt för 2020–2025, som utvecklar informationsutbytet mellan Fintraffics sjötrafikledning och hamnoperatörer och lägger grunden för en digital ledning av den utvecklande fartygstrafiken samt bygger de gränssnitt för informationsutbyte mellan sjötrafikledning och fjärrlotsning som behövs för framtida fjärrlotsning.

Genom tjänsten eVäylä tillhandahålls digitala informationstjänster för farleder och en lägesbild av farledsområdet via gränssnitt. Den bekräftade lägesbild som delas består av verifierade och mer exakta positions- och rörelsefaktorer för fartygen, av mötande och korsande trafik, av tidsuppgifter, avvikelser i samband med användningen av farledsområdet och av realtidsinformation om förhållandena samt av en lägesbild av säkerhetsanordningarna. Målet är framför allt att främja att informationen håller hög kvalitet, är tillgänglig och kommer i rätt tid till olika sjöfartsaktörer.

eVäylä erbjuder dessutom en låg tröskel för aktörer som utför fjärrstyrning och fjärrlotsning att övergå till nya digitala tjänster.

Intresserad av att veta mer? För mer information kontakta projektchef Olli Soininen, tfn +358 50 356 0611, olli.soininen@fintraffic.fi