Skip to main content

Bruksanvisning och användarvillkor

Finap.fi Bruksanvisning och användarvillkor

Fintraffic underhåller och driver FINAP-tjänsten. Tjänsten är avsedd för publicering och digitalisering av väsentlig information om mobilitetstjänster, såsom kollektiv-, taxi- och tågtransporter och förmedlingstjänst. Enheter som ansvarar för mobilitetstjänster, såsom myndigheter och företag, publicerar så kallad väsentlig information i FINAP, som förutom basinformation om företag och tjänster inkluderar rutter, tidtabeller, hållplatser, serviceområden, servicetider, priser och utvecklargränssnitt . Öppnande och delning av information baseras på inhemsk (t.ex. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320) och EU:s lagstiftning och förordningar (t.ex. (https://eur-lex.europa. eu/eli/reg_del/2017/1926/oj).

Genom tjänsten FINAP får företag och myndigheter inom transportsektorn information om den nationella och lokala sammanställningen av olika transporttjänster. Dessutom kan du genom tjänsten använda de gränssnitt som publiceras i operatörernas katalog eller bekanta dig mer detaljerat med användarvillkoren för dessa i operatörernas egna gränssnittstjänster. Målet är att öppna informationsinnehållet i transporttjänster i Finland och Europa och att stödja utvecklingen av nätverkstjänster på området.

På denna webbplats hittar du uppdaterade och uppdaterade instruktioner för att ansluta till FINAP-tjänsten och spara tjänstedata. De flesta instruktionerna är nedladdningsbara PDF-filer. I framtiden planerar man i samband med uppdatering av instruktionerna att lägga till instruktionsfilmer som underlättar användandet av viktiga funktioner.

Supportkanaler och kontaktinformation

FINAP-tjänstens Helpdesk fungerar som en stödkanal för användningen av tjänsten och tekniska supportfrågor på vardagar via e-postadressen nap@fintraffic.fi. Helpdesk betjänar även operatörer som är registrerade för tjänsten via telefon. HelpDesks telefontjänstinformation finns i FINAP-tjänstmenyn "Min tjänsteinformation".

Liitetiedostot