Skip to main content

Fintraffics mål inom olika trafikformer

Flygtrafiktjänst  

Flygtrafiken säkerställer Finlands och dess olika regioners tillgänglighet på ett effektivt sätt. Vårt ansvar är kontroll av luftrumsanvändningen i Finland samt flygvägs- och flygtrafiktjänsterna vid 22 flygplatser. Under normala omständigheter tillhandahåller vår regionala flygledning service till cirka 270 000 flygningar per år. Vid Helsingfors-Vanda flygplats betjänar vi årligen 190 000 operationer och i genomsnitt 500 operationer per dygn. 

Säkerhetsaspekten är alltid nummer ett i vårt arbete. Vi producerar den bästa flygtrafiktjänsten i Europa, kostnadseffektivt, punktligt och med hänsyn till miljön. Till våra kunder tillhandahåller vi digitala tjänster med anknytning till luftrumsanvändningen. Målet är att i framtiden hantera nätverket för lågflygning i Finland. 

Ett exempel på vår samarbetsförmåga är projektet att införa ett gemensamt luftrum tillsammans med Estland. Kostnadseffektiviteten återspeglas i projektet att ta i bruk fjärrflygledning och om spetskompetens vittnar den internationella efterfrågan på våra konsult- och utbildningstjänster. 

Kompetent personal är vår resurs. Vi satsar på utveckling av personalen, vilket är en förutsättning för införande av ny teknik. Vi utvecklar verksamhetsmodeller och organisationskultur på ett sådant sätt att dessa stödjer trafiksystemets funktion och förnyelse. 

Sjötrafikstyrning  

Av Finlands export går 90 procent och av importen 80 procent via havet. Varje år förflyttar sig också närmare 20 miljoner passagerare mellan finländska och utländska hamnar. 

Uppgiften för Fintraffics sjötrafikstyrning är att säkerställa en säker och störningsfri verksamhet i utrikeshandeln och i inrikes vattentrafik. Våra sjötrafikcentraler övervakar att frakt- och passagerarfartyg samt tankfartyg kan röra sig på ett säkert sätt längs Finlands kustområden dygnet runt – alla dagar året om. 

Vi arbetar ständigt i kärnan för digitalisering av sjötrafiken, där vi förutom fartygstrafiktjänsten också utvecklar plattformar för informationsutbyte till sjöss, intelligenta informationstjänster och en förstärkt lägesbild. Vårt mål är att data ska röra sig effektivt och i realtid mellan fartyg, Finlands hamnar och exempelvis olika hamnoperatörer. Detta möjliggör ännu säkrare, smidigare och effektivare sjötrafik samt att sjötransporterna kopplas till andra trafikformer. 

Vår verksamhetsmiljö som digitaliseras och automatiseras kräver också kontinuerlig satsning på vår kompetens. Yrkeskompetens och kontinuerligt lärande av nya saker är den grund på vilken vi bygger vårt utvecklingsarbete. Vår företagskultur bottnar i värderingar – vilket möjliggör en lösningsorienterad, innovativ och förnyelseduglig verksamhet. 

Järnvägstrafikstyrning  

Vi hos Fintraffics järnvägstrafikstyrning säkerställer årligen att mer än 500 000 tåg, varor och 82 miljoner passagerare kommer fram säkert och smidigt 24/7/365. 

Vi arbetar i kärnan av järnvägstrafiken, eftersom våra tjänster förutom trafikstyrning inkluderar trafikplanering, kapacitetshantering, driftcentralsverksamhet, passagerarinformationstjänster för tågpassagerare samt tjänster som tillhandahålls av säkerhetskontrollrummet och kontrollrummet för trafikkvalitet. 

För oss är säkerheten grunden för allt. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet, vårt sätt att arbeta och våra system, så att järnvägens säkerhetsnivå ökar ytterligare. Den moderna systemlösningen Digispår, ökningen av automatiseringsgraden och utvecklingen av kompetensen höjer beredskaps- och säkerhetsgraden ännu högre. 

I vår egen verksamhet utnyttjar vi data på ett innovativt sätt och distribuerar dem effektivt så att de kan användas av utvecklare av trafiktjänster. I framtiden kommer våra intressenter att ha tillgång till högkvalitativ realtidsinformation om hela trafikformen. Den trafikinformation vi producerar förbättrar tjänsternas användbarhet och främjar sömlösa rese- och transportkedjor. Med hjälp av dessa och de digitala tjänster vi produktifierar kan vi bättre betjäna våra intressenter och kunder.  

För oss är den viktigaste och mest värdefulla resursen de människor som arbetar hos oss. Vi utvecklar vår kompetens och särskilt våra digitala förmågor. Vi satsar på en företagskultur som stödjer förnyelse, innovation, förändringsledning samt utveckling av individuell kompetens och karriärvägarna. 

Vägtrafikstyrning  

Person- och godstrafiken i Finland baseras på smidig och effektiv trafik på landsvägarna. Av godstrafiken går 63 procent och av passagerartrafiken 90 procent på gummihjul. 

Hos Fintraffics vägtrafikstyrning sörjer vi för säker och smidig trafik på landsvägarna 24/7/365. Vi arbetar med allt från planering av landsvägar, gränsövergångsställen och tekniska system i tunnelobjekt samt produktion av vägväderinformation till hela kedjan, och kontinuerlig övervakning av trafiken. 

Vägväderstationer, automatiska trafikmätpunkter, väglagskameror och totalt cirka 20 000 av vår trafiklednings-, väglags- och väderutrustning ger en kontinuerlig lägesbild i realtid, som vi utnyttjar i både trafikstyrning och serviceutveckling – med kunden i främsta rummet. Vårt mål är ett ännu mer övergripande informationsutbyte, som ger exempelvis bilister möjlighet att i fortsättningen få mer heltäckande information om förhållanden och trafik samt prognoser, vägunderhållet kan förutspå sitt arbete på ett ännu mer målinriktat sätt, logistik- och trafikbranschaktörer får tillgång till allt effektivare körrutter och utryckningsfordon får trafikljusfördelar. 

Parallellt med trafikstyrningstjänsterna utvecklar vi kontinuerligt vår kompetens och våra förmågor, där vår människoorienterade, inspirerande och rättvisa företagskultur stödjer förverkligandet av våra mål, med värderingarna i centrum för allt. 

Tagit