Skip to main content

Dragkraften hos järnvägstrafiken central i Finrails strategi

Fintraffic Järnväg Ab satsar på utveckling av kvalitet och funktionssäkerhet inom styrning av järnvägstrafik.  En punktlig och smidig trafik är avgörande för både företag och konsumenter och skapar förutsättningar även för ökade marknadsandelar för trafikformen. Trygghet står i centrum för vår verksamhet, och Finrail vill vara en viktig aktör i utvecklingen av järnvägssäkerheten som en helhet.

Kundorientering har en allt mer central roll i Fintraffic Järnväg Ab:s strategi.  En bra kundupplevelse består av trygghet, punktlighet, aktuell resenärsinformation och även tjänster som motsvarar kundernas behov samt andra användarvänliga tjänster. Utveckling av tjänster i dialog med kunderna utgör en allt viktigare del av vår verksamhet.

Ökad automation, införande av smarta trafikstyrningssystem och utnyttjande av data är centrala metoder i vårt arbete. Vi satsar också på att upprätthålla en hög yrkesskicklighet hos vår personal och fördjupa kompetensen, vilket krävs till exempel vid utveckling av nya system och utnyttjande av data.

Strategi styr mot utveckling av allt mer innovativa tjänster som ökar intresset för järnvägstrafiken

Det digitala banprojektet är ett exempel på hur Fintraffic Järnväg Ab kan möta de föränderliga behoven i framtidens trafik. Målet för det digitala banprojektet är att förnya järnvägstrafikledningen och
säkerhetssystemet kostnadseffektivt genom att utnyttja digitaliseringen och de allra modernaste teknikerna.

I det digitala banprojektet strävar vi efter att öka kapaciteten för tågtrafiken betydligt där ett större antal tåg kunde trafikeras på bansträckor. Arbetet utgår även från en mer funktionssäker och punktligare trafik samt ännu bättre trygghet.  Den förnyade tekniken borde skapa förutsättningar för att optimera trafikstyrningen med hjälp av artificiell intelligens och effektivt utnyttja data om turlistor, kapacitet och tjänster inom trafiken i realtid och eventuellt automatiskt manövrera tåg inom begränsade områden.

Järnvägarnas funktionsförmåga och konkurrenskraft i Finland kräver att målen i det digitala banprojektet uppnås.

Effekterna av det digitala banprojektet sträcker sig långt i och med att tågtrafikens konkurrenskraft förbättras. De innovationer som skapas i samband med projektets utvecklingsarbete kan öppna upp internationella marknader.

Det digitala banprojektet är under utredning och ett beslut kommer att tas senare om genomförandet av projektet. LVM ansvarar för projektets ledningsgrupp. Väylä och Finrail arbetar med projektledningen som partner. Det digitala banprojektet genomförs tillsammans med aktörer och intressentgrupper inom branschen

Handlingar för miljön

Smart trafikstyrning ökar marknadsandelarna för järnvägstrafiken, vilket hjälper Finland att minska CO2-utsläppen. En smidig och punktlig järnvägstrafik minskar också utsläppen från själva järnvägstrafiken.

När Fintraffic Järnväg Ab producerar världens säkraste och mest avancerade styrning av järnvägstrafiken, mår hela Finland bättre.