Skip to main content

Att flyga drönare i närheten av flygplatser och i kontrollerat luftrum

1 Allmänt

Anvisningarna på denna sida grundar sig bland annat på följande lagar och föreskrifter:

 • Luftfartsföreskrift OPS M1-32 Användning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan i luftfart
 • Luftfartslag (864/2014)
 • ASM-handbok
 • Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

Alla användare av modellflygplan och obemannade luftfartyg bör utöver ovannämnda lagar och föreskrifter även bekanta sig med lagstiftningen om säkerhet och integritetsskydd. Mer information om föreskrifterna och praxisen gällande flygning av drönare finns på Traficoms droneinfo.

2 Flygning inom synhåll (VLOS och E-VLOS) i närheten av kontrollerade flygplatser

Om du flyger ett fjärrstyrt luftfartyg (RPA) eller ett modellflygplan som väger över 250 g inom synhåll (VLOS eller E-VLOS) i närheten av en kontrollerad flygplats, ska du ta reda på om flygningen förutsätter ett tillstånd från enheten för flygtrafiktjänst.

Flygning av ett modellflygplan i kontrollzonen (CTR) förutsätter alltid en särskild överenskommelse, oavsett på vilken höjd eller var du ska flyga modellflygplanet.

Observera att om flygplatsen är stängd utgör kontrollzonen eller flyginformationszonen vid flygplatsen en RMZ-zon enligt luftfartsföreskriften och omfattas av samma begränsningar.

En särskild anmälan och ett tillstånd behövs bland annat om du vill flyga ett modellflygplan eller ett fjärrstyrt luftfartyg

2.1 Att beakta

 • Flygaren av ett obemannat luftfartyg är alltid skyldig att observera luftrummet och att väja för den övriga flygtrafiken. Ett flygningstillstånd från enheten för flygtrafiktjänst påverkar inte flygarens väjningsplikt.
 • Det kan finnas flera flygare i samma flygningsområde. Enheten för flygtrafiktjänst är inte skyldig att informera flygaren om de övriga drönarna i området. Även i detta fall ansvarar flygarna själva för att undvika sammanstötningar.
 • På Helsingfors-Vanda flygplats kan man på grund av trafiken endast sällan och av välmotiverade skäl bevilja flygningstillstånd som avviker från de tillåtna områdena i luftfartsföreskriften.
 • Flygaren ansvarar själv för att flygningen koordineras tillsammans med operatörerna för de okontrollerade flygplatser och helikopterflygplatser som ligger i närheten av flygningsområdet. Enheterna för flygtrafiktjänst koordinerar inte flygningar tillsammans med ovannämnda operatörer.
 • Ett flygningstillstånd från enheten för flygtrafiktjänst innebär inte att flygaren inte är skyldig att iaktta bestämmelserna i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt. Flygaren ansvarar för att skaffa de tillstånd som behövs.
 • Flygning i ADIZ-gränszonen längs östgränsen förutsätter att man i förväg gör upp en RPAS-plan för flygningen. Planen ska lämnas in en timme före den planerade flygningen. Instruktioner för utarbetande av en RPAS-plan för flygning finns på denna webbsida: https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-ja-lentosuunnitelmat.

2.2 Överenskommelse om flygning

Blanketten för överenskommelse ska alltid lämnas till enheten för flygtrafiktjänst vid flygplatsen minst två vardagar före flygning. På Helsingfors-Vanda flygplats ska man lämna blanketten fem vardagar före flygningen. Behandlingen av blanketter som tagits emot senare kan inte garanteras. De utsatta tiderna gäller inte brådskande flygningar som utförs av myndigheter.

Om du inte har fått svar från enheten för flygtrafiktjänst på din blankett, ska du följa villkoren i luftfartsföreskriften. Öppettiderna för enheterna för flygtrafiktjänst hittar du på webbplatsen www.ais.fi (på textsidorna för de olika flygplatserna i AIP eller i NOTAM-meddelandet i bulletinen).

Enheten för flygtrafiktjänst kan när som helst återkalla tillståndet till flygning, föreslå en ny tidpunkt eller lägga till nya villkor. Därför är flygaren av ett obemannat luftfartyg skyldig att vara anträffbar på telefon under hela flygningen.

Kom överens om flygning genom denna blankett. Till ansökan ska du bifoga en kartbild där du har markerat det önskade flygningsområdet.

Kartor och kontaktuppgifter till flygplatserna:

Helsingfors-Vanda

 • VAC-karta
 • e-post efhk.drone(at)fintraffic.fi

Enontekis

 • VAC-karta
 • e-post efet.ats(at)fintraffic.fi, tfn 016‐554 8420

Halli

 • VAC-karta
 • e-post efha.ats(at)fintraffic, tfn 03‐532 0071

Ivalo

 • VAC-karta
 • e-post efiv.ats(at)fintraffic.fi, tfn 016‐675 8620

Joensuu

 • VAC-karta
 • e-post efjo.ats(at)fintraffic.fi, tfn 013‐611 7020

Jyväskylä

 • VAC-karta
 • e-post efjy.ats(at)fintraffic.fi, tfn 014‐445 5880

Kajana

 • VAC-karta
 • e-post efki.ats(at)fintraffic.fi, tfn 08‐689 7520

Kemi

 • VAC-karta
 • e-post efke.ats(at)fintraffic.fi, tfn 016‐211 8720

Kittilä

 • VAC-karta
 • e-post efkt.ats(at)fintraffic.fi, tfn 016‐366 8920

Karleby–Jakobstad

 • VAC-karta
 • e-post efkk.ats(at)fintraffic.fi, tfn 06‐869 6820

Kuopio

 • VAC-karta
 • e-post efku.ats(at)fintraffic.fi, tfn 017‐580 7261

Kuusamo

 • VAC-karta
 • e-post efks.ats(at)fintraffic.fi, tfn 08‐851 8820

Villmanstrand

 • VAC-karta
 • e-post eflp.ats(at)fintraffic.fi, tfn 05‐680 6321

Mariehamn

 • VAC-karta
 • e-post efma.ats(at)fintraffic.fi, tfn 018‐63 4420

Uleåborg

 • VAC-karta
 • e-post efou.ats(at)fintraffic.fi, tfn 08‐880 7804

Björneborg

 • VAC-karta
 • e-post efpo.ats(at)fintraffic.fi, tfn 02‐6100 6050

Rovaniemi

 • VAC-karta
 • e-post efro.ats(at)fintraffic.fi, tfn 016‐363 6612

Nyslott

 • VAC-karta
 • e-post efsa.ats(at)fintraffic.fi, tfn 015‐411 8120

Tammerfors–Birkala

 • VAC-karta
 • e-post eftp.ats(at)fintraffic.fi, tfn 03‐383 5433

Åbo

 • VAC-karta
 • e-post eftu.ats(at)fintraffic.fi, tfn 02‐415 4801

Uttis

 • VAC-karta
 • e-post efut.ats(at)fintraffic.fi, tfn 05‐340 8320

Vasa

 • VAC-karta
 • e-post efva.ats(at)fintraffic.fi, tfn 06‐212 6120

Utskrivbar minneslista för flygare av drönare

3 Flygning av drönare utom synhåll (BVLOS)

Flygare av fjärrstyrda luftfartyg (RPAS-aktörer, dvs. flygare som styr obemannade luftfartyg yrkesmässigt) som flyger utom synhåll eller annars i strid med de allmänna villkoren i luftfartsföreskriften OPS M1-32 kan ansöka om inrättande av ett tillfälligt farligt område hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom) eller cellen för luftrumsplanering (AMC) i enlighet med punkt 3.10.2 i ASM-Handboken. Ansökningsanvisningar för farliga områden inrättade av AMC finns under punkten För bokare av luftrummet.

4 Inaktivering av geografiska staket

Fintraffic ANS kan på begäran av flygaren bevilja ett intyg om inaktivering av s.k. geostaket (geo-fence) i närheten av en flygplats.

Intyget beviljas endast för den tid som det med tanke på flygningsuppgiften är nödvändigt. Endast myndigheter kan beviljas permanenta inaktiveringstillstånd.

Fintraffic ANS har rätt att från och med den 1 januari 2019 enligt sina servicevillkor debitera en avgift för inaktiveringsintyget. Avgiften är 120 euro (+ 24 % moms).

Begäran om inaktivering av flygningsbegränsning ska skickas per e-post till kehitys(at)fintraffic.fi.  Begäran behandlas inom fem vardagar.

Följande information måste lämnas på begäran:

 • Sökandens namn och kontaktuppgifter
 • Drönarens typ och serienummer
 • Flygplatsen i vars närhet flygningen äger rum
 • Koordinaterna i WGS84 format där flygningen äger rum
 • Begärd radie runt platsen där flygningen äger rum
 • Planerad tid för flygningen