Skip to main content
Yökuva, jossa lautta ajaa rantaan.

Smart trafikledning skapar grunden för en trygg sjötrafik

Finland lever på sjöfart. På årsnivå innebär det sjötransporter med drygt 100 miljoner ton. Cirka 90 % av vår export och 80 % av vår import transporteras sjöledes. Varje år rör sig dessutom nästan 20 miljoner resenärer mellan hamnarna i Finland och utomlands. Fintraffics sjötrafikledning har som uppgift att i sina sjötrafikcentraler 24/7/365 övervaka att fartygstrafiken löper tryggt, smidigt och utan störningar – nu och i framtiden. 

Fintraffics sjötrafiklednings strategi bygger på att erbjuda tjänster inom ledning och styrning av sjötrafiken för att säkerställa att sjöfarten för utrikeshandel och inrikes fungerar utan störningar i våra farleder. 

Fintraffics sjötrafikledning utvecklar ständigt sin verksamhet i enlighet med sitt ISO 9001-certifierade kvalitetssystem. Utvecklingsarbetet sker framför allt i kärntjänsterna inom trafikstyrning och -ledning. Dessutom utvecklar bolaget helt nya tjänstemodeller till exempel för fjärrstyrning av fartyg och support av fjärrlotsning samt för sin del främjar utvecklingen av trafikens olika ekosystem.

Starka kunskaper om Östersjön bidrar till skydd av vår känsliga havsmiljö

Östersjön är en av världens mest trafikerade havsområden och samtidigt ett av världens känsligaste och mest förorenade hav. 

Fintraffics sjötrafiklednings dagliga verksamhet utgår från ett certifierat kvalitetssystem som säkerställer funktionssäker fartygstrafikservice med jämn kvalitet. Bolagets utgångspunkt är att förbättra sjöfartssäkerheten. Bland de viktigaste uppgifterna är förebyggande av olyckor och de miljöskador som de eventuellt orsakar. Tack vare starka kunskaper om Östersjön främjar Fintraffics sjötrafikledning en så smidig navigering som möjligt i det grunda havet med många grynnor samt säkerställer tryggheten i sjötrafiken även under det mycket krävande vinterhalvåret.

Teknologi och ständig kompetensutveckling främjar säker sjötrafik

Utgångspunkten för Fintraffics sjötrafiklednings strategiska utvecklingsarbete är att främja trygghet och smidighet i trafiken. Därigenom kommer utveckling av bastjänster, skapande av nya tjänster och tjänstemodeller samt ständig vidareutveckling av den egna kompetensen att vara kärnan i Fintraffics sjötrafiklednings utvecklingsarbete under de kommande åren.

Effektivt utnyttjande av automatisering, digitalisering och data bildar en helgjuten del av Fintraffics sjötrafiklednings utvecklingsarbete. Bolaget utvecklar sin verksamhet genom tekniken som för sin del säkerställer att vår kompetens är så innovativ som möjligt och ligger på toppen av utvecklingen. 

Personalens kompetens är en nyckelfaktor vid utveckling av verksamheten. Genom att bygga upp kompetens och ständigt stödja livslångt lärande ser bolaget till att dess kompetens motsvarar framtidens utmaningar. 

Öppet och tätt samarbete mellan marina aktörer för Östersjöns bästa

De strategiska målen för sjötrafiken i Finland och sjötrafikens ständigt expanderande ekosystem kräver ett tätt samarbete mellan marina aktörer. Fintraffics sjötrafikledning har som strategiskt mål att befästa sin ställning som central aktör inom sjötrafiken genom högklassiga tjänster, kompetens och genomslagskraft. Bolagets mål omfattar stödjande av internationellt utvecklingsarbete, ett tätt myndighetssamarbete samt inverkan på utvecklingen av den nationella och internationella regleringen. 

Fintraffics sjötrafikledning deltar aktivt tillsammans med andra sjöfartsaktörer till exempel i utvecklings- och samarbetsprojekt som har koppling till övervakning av havsområdet, användning och uppföljning av marina data samt utveckling av sjöklustrets kompetens. Vi arbetar för vår del för att Östersjön även i fortsättningen ska vara ett av världens mest konkurrenskraftiga områden, där det ska vara smidigt och tryggt att navigera och som tar hänsyn till den känsliga havsmiljön.