Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

Fintraffics sjötrafikledning – Säker sjötrafik

Sjötrafikledningen

Sjötrafikledningen tillhandahåller handelssjöfarten och den övriga sjötrafiken fartygstrafikservice samt upprätthåller säkerhetsradioverksamhet. För fartygstrafikservicen används ett internationellt namn Fintraffics sjötrafikledning (Fintraffic VTS). I Finland har tre av Fintraffics VTS-centraler ansvaret för fartygstrafikservicen. Centralernas övervakningsområden omfattar alla farleder för kustens handelssjöfart samt djupfarleden i Saimenområdet.

 

Tryggare sjötrafik som mål

Fartygstrafikservicen har som mål att förbättra säkerheten i sjöfarten samt främja en smidigare och effektivare fartygstrafik. Dessutom är målet att förebygga olyckor och eventuella miljöskador orsakade av dem.

För att uppnå dessa syften fungerar VTS-centralerna dygnet runt årets varje dag. Tack vare jouren får fartygen dygnet runt information som påverkar fartygens trygga passage genom området samt alltid vid behov navigationsassistans. Dessutom hålls servicenivån för fartygstrafikregleringen på en god nivå.

 

Nationellt och internationellt samarbete

Helsinki Traffic som opererar i Finska vikens Sjötrafikcentral övervakar det internationella havsområdet i Finska viken tillsammans med Ryssland och Estland. GOFREP är ett rapporteringssystem som Finland har grundat i samarbete med Estland och Ryssland, och dess övervakningsområde täcker hela Finska viken utom de nationella VTS-områdena. Sjötrafik i South Åland Sea TSS övervakas av Åland Sea Traffic som opererar i Västra Finlands sjötrafikcentral.

Utöver det internationella samarbetet gör VTS-centralerna tätt samarbete med myndigheter, hamnar och andra samarbetspartner.

Saimaa VTS sköter nöd- och säkerhetsradiokommunikationen i Saimenområdet samt förmedlar uppgifter om nödsituationer som anmälts till centralen vidare till Polisen, räddningsmyndigheterna och andra samarbetspartner.

VTS bistår myndigheter vid behov och övervakar hur lotsningslagen följs.

 

Certifierat kvalitet

Sjötrafikledningen har ett ISO 9001:2015-certifierat kvalitetsledningssystem. Certifikatet har utfärdats av Kiwa Inspecta.


Fintraffics sjötrafiklednings kvalitetspolicy:

Fintraffics sjötrafiklednings kvalitetspolicy är utgångspunkten för bolagets högklassiga verksamhet.

Vårt mål är att med alla medel som står till bolagets förfogande förbättra säkerheten och smidigheten i fartygstrafiken och att förebygga olyckor och de miljöolägenheter som dessa orsakar. Med vår ständigt utvecklande verksamhet säkerställer vi Finlands logistiska konkurrenskraft.

Vi verkar i enlighet med internationella och nationella bestämmelser och bolagets värderingar och riktlinjer.

Att ha nöjda kunder och intressentgrupper är viktigt för oss och detta strävar vi efter både genom att kontinuerligt utveckla vår egen verksamhet och genom att främja ett fungerande samarbete med våra intressentgrupper.

Kärnan i vår verksamhet är en motiverad och kompetent personal, som vi erbjuder en trivsam och säker arbetsmiljö.

Fintraffic VTS ledning förbinder sig att utveckla sin verksamhet och att regelbundet utvärdera effektiviteten i sitt kvalitetsledningssystem.