Skip to main content

För bokare av luftrummet

Cellen för luftrumsplanering (Airspace Management Cell, AMC) ansvarar för den dagliga planeringen och koordineringen av användning av luftrummet enligt ASM-Handboken . På den här sidan presenteras anvisningar för bokare av luftrummet.

AMC kontaktuppgifter: Tfn 03 386 9851, e-post amc.ops@ops-ansfinland.fi   ​​​​​​

  1. Inrättande av ett tillfälligt farligt område för behov av obemannad luftfart genom AMC:s försorg 

Cellen för luftrumsplanering (AMC) inrättar farliga områden för obemannad luftfart för högst två veckor i enlighet med 11 § i luftfartslagen och inom ramen för villkoren i punkt 3.10.2 i ASM-Handboken.

Ansökningar som gäller andra områden ska skickas till Traficom.

Inrättandet av ett tillfälligt farligt område är avgiftsbelagt.

Avgiften är 240 euro (+ 24 % moms). Betalningsvillkoret är 14 dagar.

Förslaget om inrättande av ett farligt område ska lämnas till AMC senast en vardag kl. 12:00 (LMT) innan verksamheten inleds.

Du kan ansöka om inrättande av ett tillfälligt farligt område med denna blankett (på finska) eller denna blankett (på engelska). Bekanta dig med punkten 3.10.2 i ASM-Handboken och Försvarsmaktens anvisningar för flygfotografer innan du fyller i blanketten.

Säkerställ att ansökan har kommit fram till AMC genom att ringa 03 386 9851.

Om inrättandet av ett tillfälligt farligt område godkänns, informeras sökanden om detta per e-post.

Det publiceras ett NOTAM-meddelande om det godkända området, och området anges i avsnittet PIB (ruttmeddelanden) och på kartan NAV WRNG på webbplatsen www.ais.fi.

  1. Begränsning av luftfart genom myndighetens försorg

I enlighet med luftfartslagen 11 § ska Cellen för luftrumsplanering (AMC) på det sättet som anses vara tillämpligt begränsa eller förbjuda luftfart inom ett visst område: 

  1. av räddnings-, polis- eller militärmyndighets, Gränsbevakningsväsendets, Tulls, sjö- och flygräddningscentrals, Strålsäkerhetscentralens, säkerhetsundersökningsmyndighetens eller flygfartsmyndighetens förslag för högst sju dagar om det är nödvändigt för att upprätthålla flygsäkerhet, säkerhetsundersökning, militärt försvar, gränssäkerhet, polisverksamhet, räddningsuppgifter eller allmän ordning och säkerhet;
  2. på eget initiativ för högst en dag om det finns en exceptionell och speciellt tung orsak som gäller flygsäkerheten eller militärt försvar. 

AMC genomför begränsningen av luftrum i första hand genom att grunda ett tillfälligt restriktionsområde (ett farligt område på det internationella havsområdet) eller genom att aktivera ett tillämpligt och permanent restriktionsområde eller farligt område. Myndigheten kan föreslå ett uppdrag med blanketten (på finska) eller via telefon.

  1. Farliga områden inom allmän luftfart

Förfaranden i farliga områden inom allmän luftfart har beskrivits i bilagan nedan ”Verksamhetsanvisning för D-områden inom allmän luftfart” (bara på finska).