Skip to main content

Fintraffics metoder

Vi vill vara en inflytelserik aktör när världens säkraste, smidigaste och mest miljövänliga trafik byggs. För att uppnå detta mål har vi valt följande åtgärder som vi fokuserar på: 

Byggande av ett trafikens ekosystem som är värdeskapande 

Vi främjar Finland som föregångare inom trafikmarknadspraxis. Detta lägger grunden för trafikbranschföretagens framgång och förmåga att utnyttja informationen så effektivt som möjligt. Vi arbetar för att företag som är verksamma i Finland ska kunna hävda sig i konkurrensen, vilket påskyndas av den pågående omvandlingen av data- och plattformsekonomin.  

Tillsammans med våra partner bygger vi ett informationsutnyttjande nätverk, ett trafikens system som hjälper aktörerna att optimera sin egen verksamhet, öka de olika aktörernas interoperabilitet och ​skapa nya affärsmöjligheter i enlighet med spelreglerna för rättvis dataekonomi. Detta arbete utförs under Fintraffics ledning inom trafikens dataekosystem, tack vare vilket det är möjligt att i Finland på tjänsteplattformarna skapa en affärsverksamhet där korsutnyttjande av data åstadkommer en nätverkseffekt, en växande ​trafikmarknad och en framgångsrik exportverksamhet. Detta är nödvändigt för att den finländska trafikbranschen ska överleva under de kommande åren.  

De av Fintraffic producerade plattforms-, lägesbilds- och ärendehanteringstjänsterna bidrar till att utveckla andra aktörers tjänster och skapa en bra slutanvändarupplevelse i trafikens dataekosystem. 

Produktifierade digitala ekosystemtjänster  

Fintraffic producerar digitala tjänster åt applikationsutvecklare för att påskynda tjänsteutvecklingen inom trafikbranschen, få marknaden att växa åt trafikens operatörer och förbättra servicenivån samt effektivisera rese- och transportkedjorna för slutanvändarna. Våra tjänster kan bekymmersfritt integreras i lösningar från andra aktörer inom trafikbranschen.  

Förutom attraktiva digitala tjänster vill vi i Finland bygga den mest heltäckande lägesbilden för trafiken. Vårt mål är att få ännu fler aktörer att berika och utnyttja trafikens lägesbild tillsammans med oss. Vi erbjuder den mest attraktiva data- och tjänsteplattformen för delning av information, för hela branschens användning.  

För att våra tjänster ska utvecklas efter kundernas behov utvecklar vi vår servicehelhet effektivt, agilt och tätt tillsammans med våra partner. Vi siktar mot en enhetlig och högkvalitativ kundupplevelse i alla våra digitala kanaler. 

Utveckling av trafikstyrningen  

Vi erbjuder värdens säkraste, tillförlitligaste och effektivaste trafikstyrningstjänst – i alla trafikformer. Den högklassiga trafikstyrningen stöder också starkt framgången hos den finländska trafikbranschens aktörer när det gäller att främja nätverkandet och informationsberikningen inom branschen.  

Av oss förutsätter detta en förnyelse av trafikstyrningens opereringsmodell och styrcentralstruktur. Det innebär också att processer, arbetsmetoder och verksamhetsmodeller utvecklas. Vi satsar på trafikstyrningens operativa system och automatisering av dem så att vi kan tillhandahålla en tjänst med jämn kvalitet och tillförlitlighet i alla situationer. För vår personal innebär detta utveckling av arbetsbilder och en möjlighet att förbättra kompetensen ytterligare.  

Kapabel IKT-arkitektur  

För att fullt ut kunna stödja den finländska trafikbranschen och det finländska samhället till framgång måste vi se till att vi har högkvalitativa och tillförlitliga informationssystem till vårt förfogande. Med hjälp av smart teknik kan vi förbättra Fintraffics produktivitet, smidighet, medarbetarupplevelse, kundservicekvalitet och informationssäkerhetsnivå. En kapabel IKT-arkitektur stöder starkt en effektiv funktion hos en informationsutnyttjande trafikbransch, trafikens dataekosystem.  

Vi utnyttjar gemensamma plattformar inom både administrativ och operativ arkitektur samt dataekosystemets arkitektur. Vi väljer i första hand moln- och tjänstebaserade lösningar, om det inte finns betydande skäl att inte göra det. I allt vi gör uppfyller vi höga standarder för informationssäkerhet och kvalitet.  

Effektiva och tillförlitliga processer  

En del av vårt företagsansvar är att vi hos Fintraffic agerar på ett smart och enhetligt sätt. Vårt mål är att säkerställa en effektivt fungerande koncern, god kvalitet för kunderna och en hög säkerhetsnivå.  

Våra medel är stark ledning, harmonisering och strömlinjeformning av gemensamma arbetskedjor,digitalisering av processer samt ökning av kompetensen. 

Kompetens, ledarskap och företagskultur 

Fintraffics mål är att vara en utmärkt arbetsplats.  

Vår företagskultur bygger på våra värderingar, accepterande möten, öppenhet och ​genomförande tillsammans samt är lösningsorienterad, stödjer innovation, kontinuerlig förbättring och förmåga att förnyas. Vår företagskultur påverkar direkt verksamheten i vår arbetsgemenskap och vägleder också våra åtgärder tillsammans med våra olika samarbetspartner. Vi utvecklar vår företagskultur på ett ansvarsfullt sätt, med värderingar och etiska riktlinjer som grund för vår verksamhet. 

Vårt mål är att hos oss ska finnas kompetens i världsklass inom trafikstyrning och trafikens ekosystem. Vi utvecklar kontinuerligt vårt chefsarbete så att vår ledning är professionell, människonära och jämlik.

Vi fokuserar på att ha förmågan att attrahera, engagera och utveckla kompetent personal. Vi utvecklar Fintraffics arbetsgivarbild, personalens kompetens och vår ledning samt stöttar varandra på denna resa. Vi ser till att vårt belönande är jämlikt och rättvist.  

Tagit