Skip to main content
Rekka-auto ajaa moottoritietä.

Föregångare inom smart vägtrafik

Strategin för Fintraffic Väg som ansvarar för ledning och styrning av vägtrafiken är att verka i centrum av smart vägtrafik. Bolaget erbjuder för sina kunder och partner berikad data som förbättrar tryggheten och smidigheten i framtidens trafik. 

Bolaget Fintraffic Väg som ansvarar för styrning av vägtrafiken utvecklar sin verksamhet med målsättning att ha en central roll inom vägtrafikstyrning både i städer och utanför dem. Bolaget samlar och berikar data samt utvecklar tjänster för kundernas behov. Samtidigt ges miljöaspekterna och minskningen av utsläpp från trafiken en större roll än tidigare.

Strategiska mål

Vägtrafikstyrningens strategiska mål är:

  • Ökad trygghet och smidighet i trafiken, inom ramen för vilket i synnerhet vägtrafik- och omständighetsdatatjänster utvecklas.
  • Upprättande av partnerskap och utveckling av nya tjänster, vilket leder framför allt till skapande av smidiga resekedjor.
  • Effektiv trafikstyrning mot automatisering och effektivt, högklassigt arbete med andra aktörer. 
  • Bra ledarskap som stödjer förnyelseförmågan och samarbetet, vilka är en förutsättning för tätt sammankopplade tillvägagångssätt. 
  • Synliggörande av verksamhetens genomslagskraft för att andra aktörer inom branschen ska hitta bästa möjliga lösningar på effektivisering av rese- och transportkedjor, förbättring av trafiksäkerheten och skapande av bästa lösningar för miljön.

Nya möjligheter genom digitalisering

Digitaliseringen erbjuder intressanta möjligheter att utveckla trafikens infrastruktur samt informationsöverföringen mellan fordon och trafikanter. Bilar och bussar som blir allt smartare samt lastbilar som kör i kolonn kommunicerar med varandra. Med hjälp av automatisering hålls säkerhetsavstånden och hastighetsbegränsningarna följs. I framtiden kommer fjärrstyrningen att sköta transporterna och chaufförens roll blir närmast att övervaka undantagssituationer och vara passagerare.

Den traditionella infrastrukturen inom trafikstyrning, såsom trafikljus, slangmätningar, varierande hastighetsbegränsningar, kameror och vägväderstationer, kommer i fortsättningen att kompletteras med kostnadseffektiva, moderna metoder och tekniker. Nya omfattande data kompletterar och berikar den existerande lägesbilden. Genom att utnyttja potentiella källor till trafikdata och effektivisera databehandlingsprocesserna med hjälp av automatisering och artificiell intelligens kan vi skapa en omfattande och aktuell lägesbild över trafiknätet. Förädlade essentiella trafikdata är tillgängliga även för terminalerna i fordon, vilket gör att resenärerna kan undvika rusningar och störningar i trafiken genom omräkning av rutterna. 

Ägargraden av fordon sjunker och trafikanterna utnyttjar trafiktjänster. Att dela bilar och skjutsar samt åka kollektivt blir allt mer populärt.

De lösningar och tjänster som förutsätts i framtidens trafik överlappar varandra i det ekosystem vars skapande Fintraffic Väg stödjer.

Bolagets roll är att samla data och förädla den till dataflöden samt förmedla information till andra behövande och tjänsteutvecklare. Fintraffic Väg koncentrerar sig även på analytiska metoder som förbättrar trafiklägesbilden samt på prognostisering av trafiksituationer och proaktiv trafikstyrning. Nya verktyg och data gör det också möjligt att fatta beslut om trafikstyrning utifrån miljöaspekter. 

Smarta tillvägagångssätt kompletterar digitaliseringen

Fintraffic Väg tar ett stort utvecklingskliv för att säkerställa en tillräcklig affärsverksamhetskompetens för genomförande av framtidens trafikvision. Detta innebär bland annat tätare samarbete genom partnerskap. Endast genom samarbete med olika aktörer kan vi skapa resekedjor och förbättra smidigheten i trafiken.

Utvecklingsklivet omfattar bearbetning av företagskulturen så den stödjer förnyelsen, utveckling av nya lösningar och kommersialisering. Artificiell intelligens, analytiska metoder och automatisering ställer också krav på nya kunskaper och förstärkning av kompetensen. I en specialistorganisation förutsätter personalens arbetshälsa och starka motivation i sin tur bra ledarskap.

Det är viktigt att utveckla nya tjänster men minst lika viktigt är det att utveckla gamla tjänster som är grunden till allting. Därför står kvalitetsutveckling av trafikstyrning och underhåll samt förbättring av tryggheten alltid i centrum av vår verksamhet.