Skip to main content

Vanliga frågor om Trafikläget-tjänsten

Vi utvecklar Trafikläget-tjänsten kontinuerligt. Feedbacken vi får från användarna tas i beaktande i utvecklingen och nya utvecklade egenskaper tas i bruk genast då vi fått dem färdiga. Tekniska problem försöker vi lösa så snabbt som möjligt.

Trafikläget-tjänsten fungerar bäst på de vanligaste webbläsarnas nyaste versioner. Speciellt de som använder Internet Explorer bör notera att webbläsaren bör vara version IE9 eller nyare för att tjänsten skall fungera. Tjänsten kräver inte tilläggsdelar men javascript-stödet bör vara på. I störningssituationer kan du ladda webbsidan på nytt eller försöka använda tjänsten i en annan webbläsare.

Vanliga frågor

Kamerabilden öppnar sig inte/det syns ingen bild, vad beror det på?

Bilder från enstaka väglagskameror kan tillfälligt saknas från tjänsten på grund av att kameran gått sönder, det är fel i datakommunikationen eller man utför servicearbeten. På sommaren minskas kamerautbudet. En fungerande kamera kan lätt ta skada vid åskväder, därför stängs en del av kamerorna av på sommaren. Även en sådan kamera som tagits ur bruk, som möjligtvis ersatts med en ny kamera, kan synas på kartan en lång tid före informationen om det uppdaterade kameranätverket når tjänsten.

Varför finns det föråldrade uppgifter på kartan och nya vägavsnitt saknas helt?

Kartorna som används i tjänsten produceras och uppdateras av en tredje part. Kartorna har användare kring hela världen. Fintraffic kan inte direkt påverka informationen som finns på kartorna eller hur snabbt informationen uppdateras. Fintraffic har informerat kartleverantören om felaktiga och föråldrade uppgifter.

Jag gick till en gammal kamerasida som jag tidigare använt och webbläsaren flyttade mig automatiskt till den nya Trafikläget-tjänsten, men öppnade inte den kamera ja ville titta på, utan endast en karta mitt i Finland. Varför?

Den gamla informationstjänsten för vägtrafik stängdes i maj 2015 och från de gamla adresserna förflyttas du automatiskt till den nya tjänsten. Vi har försökt länka de gamla kamerasidorna så att de för direkt till motsvarande kamerasida i den nya tjänsten. Men alltid fungerar länken inte. Det lönar sig att bekanta sig med den nya tjänsten och via kartan söka den kamera man vill titta på och göra ett nytt bokmärke av den (se fråga ”Hur gör jag ett bokmärke i min webbläsare till en
enskild kamerasida?”)

Hur gör jag ett bokmärke i min webbläsare till en enskild kamerasida?

Du kommer till kamerans egen webbsida genom att trycka på texten ”Gå till kamerans egen sida” i kamera pop-up:ens nedre kant. I den högra nedre kanten finns texten ”Länk till den här sidan”. Då du trycker på den får du upp på skärmen en ruta med länken till ifrågavarande sida. Kopiera länken och spara den i dina bokmärken. Ifall kamerabilden inte öppnar sig då du använder bokmärket lönar det sig att uppdatera sidan, då kommer bilden oftast fram.

Tjänsten visar att det är rusning mitt i natten, kan det verkligen vara rusning fast det inte rör sig bilar någonstans?

Klassificeringen av rusning görs genom att jämföra medelhastigheten över 5 minuter med tabellvärden för löpande trafik. Klassificeringen kan såtillvida basera sig på endast ett fordon och då beskriver informationen endast ett fordons rörelser, inte den allmänna situationen. I tjänsten fanns tidigare rusningssituationen per vägavsnitt för hela landet, men kontraktet för den informationstjänsten tog slut och för stunden finns information om rusningar per vägavsnitt endast för Helsingforsregionen.

Hur får jag en direkt länk till listan på störningar?

Du hittar störningar i vägtrafiken, vägarbeten, viktbegränsningar och navigationsvarningar i listformat genom att klicka på "Listvy" i Visa-menyn. Listvyns direktlänk finns i adressraden, spara den som ett bokmärke eller kopiera den.

Jag skulle vilja använda kamerabilderna i min egen tjänst, varifrån får jag tag på dem?

Du får alla Fintraffic Vägs kamerabilder från våra öppna gränssnitt som finns i Digitraffic-tjänsten.  Du hittar tjänsten på adressen https://.digitraffic.fi. Digitraffics gränssnitt innehåller även all annan information som visas i Trafikläget, förutom sjötrafikinformationen.

Varför visar tjänsten att underhållsfordonet har kört på sådan väg, där jag vet att den faktiskt inte har varit (t.ex. via gatunätet i en stad)?

Informationen om underhållsfordonens rörelser i tjänsten Trafikläget visas inte helt i realtid. Av tekniska orsaker lämnas fordonens positionsuppgifter till tjänsten Trafikläget med överenskomna intervaller, och den förmodaderutten mellan två olika platser kalkyleras med hjälpl av en separat ruttberäkningstjänst. Detta är orsaken till att rutten på kartan ibland kan avvika från den verkliga rutten.

Varför visar tjänsten att en väg skulle ha plogats två gånger efter varandra med bara tio minuters mellanrum?

Vinterunderhållsvyn visar inte underhållsfordonets körriktning. Därför kan det inom en kort tid komma information om utförd plogning för samma väg, till exempel on körfälten i de olika riktningarna plogats vid olika tillfällen. På grund av detta kan det också förekomma situationer då tjänsten Trafikläget visar att det nyligen vidtagits ågärder på vägen som du kör på. fastän körfältet i din körriktning ännu väntar på vinterunderhåll.

Varför syns inte vinterunderhållsåtgärderna då jag försöker se uppgifter om vinterunderhållet i hela Finland samtidigt?

Vinterunderhållsuppgifterna syns inte om man ser på kartan på för långt avstånd, t.ex. hela Finland på en gång. Det här beror på att det då skulle finnas så många objekt på att visa på kartan, att det blir alltför långsamt att förmedla all information till i synnerhet mobila apparater. En anmärkining i menyn uppmanar att zooma närmare om det finns för många objekt.

Hur utvecklas tjänsten?

Tjänsten utvecklas kontinuerligt med hjälp av den feedback vi får. Vi gör fortlöpande mindre och större förbättringar till tjänsten.

Hur bestäms färgerna som visar förseningar på tågstationerna?

För att klassificera förseningarna i tjänsten används samma gränser som används då man för statistik över järnvägstrafikens punktlighet. I närtrafiken anses ett tåg vara försenat då förseningen är 3-10 minuter och mycket försenat då förseningen är 11 minuter eller mera.

Fjärrtågen är försenade då förseningen är 6-15 minuter och mycket försenade då förseningen är 16 minuter eller mera.

Tågsymbolen på stationen blir gul (förseningar) genast då minst ett tåg av de aktuella tågen är försenat och det inte finns några mycket försenade tåg. Den röda symbolen (allvarliga förseningar) används då minst ett av de aktuella tågen är mycket försenat.

Varför finns ett fartyg på listan för fartyg i hamnen fast det redan lämnat hamnen eller inte ännu anlänt till hamnen?

Fartygslistorna baserar sig på meddelanden som rederierna, hamnarna och/eller myndigheterna fört in i Portnet-informationssystemet. I en del hamnar fås informationen till Portnet direkt från hamnens eget informationssystem, men ganska många av representanterna för fartygen hamnar mata in uppgifterna om fartygets avgång för hand in i Portnet-systemet. Ibland kan meddelandet därför fördröjas.

Trafikläget-tjänsten antar att fartyget har anlänt till hamnen då det gått en halv timme från den estimerade ankomsttiden även om den förverkligade ankomsttiden inte ännu rapporterats. Ett avgående fartyg antas ha avgått då den estimerade avgångstiden överskridits med tre timmar. Ett fartyg vars avgångstid vi får i tid försvinner ur tjänsten cirka en halv timme efter den förverkligade avgångstiden.

Hur långt in i framtiden listas anländande fartyg?

I tjänsten visas anländande fartyg för följande två dygn, men högst de 10 första.

Kan jag infoga Trafikläget-tjänsten i min egen webbsida?

Ja, du kan infoga Trafikläget-tjänsten som ett IFrame-element i en annan webbsida (exempel).

Jag märkte att man kan få fram ett REST-gränssnitt ur Trafkläget-tjänsten där man kan läsa av information. Är det meningen att det här gränssnittet är öppet eller är det ett misstag? Ifall det är meningen, får jag då använda informationen?

Gränssnitten som Trafikläget-tjänsten använder är medvetet öppna. Man får använda och prova gränssnitten och till och med integrera dem med andra applikationer. För tillfället erbjuder vi dock inte dokumentation för gränssnitten och deras struktur, tillgänglighet och adress kan ändras då vi utvecklar tjänsten, utan att vi anmäler om det på förhand. Den information om väg och järnvägstrafik som fås från Trafikläget-tjänstens gränssnitt motsvarar den information som finns tillgänglig i Fintraffics Digitraffic-service för öppen data. Digitraffic-tjänsten hittar du på adressen https://www.digitraffic.fi, där också informationen som berör sjötrafik kommer att delas i framtiden.

Informationen som fås från gränssnitten går under användarlicens Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0).