Skip to main content
liikennevalo

Säkerheten

För Fintraffic är det ytterst viktigt att sörja för säkerheten, eftersom eventuella olyckor i trafiken i värsta fall kan ge upphov till skador för såväl människor och miljö som ekonomi. Utöver den övergripande säkerheten i trafiksystemet blir data- och cybersäkerheten småningom ett av de främsta säkerhetstemana, och inom detta har vi ökat våra utvecklingsinsatser.

 

Trafikstyrningstjänster spelar en betydande roll för trafiksäkerheten. Med hjälp av trafikstyrningstjänsterna och trafikinformation i realtid förebyggs olyckor och förbättras trafikens och resekedjornas funktion. Målet är att minska antalet trafikolyckor genom vår egen verksamhet. Vi mäter säkerheten med både gemensamma indikatorer samt indikatorer för var och en trafikform. De gemensamma indikatorerna omfattar exempelvis antal olyckor, allvarliga tillbud och betydande säkerhetsavvikelser samt genomförande av säkerhetsövervakningsåtgärder.

 

Fördelar vi producerar med våra partners

-         Circa 200 färre personskador tack vare Fintraffics tjänster

-         9 förhindrade grundstötningar i sjötrafiken

-         0 olyckor orsakade av flygledningen eller järnvägstrafikstyrningen

 

Data- och cybersäkerheten

I en alltmer digitaliserad värld ökar betydelsen av data- och cybersäkerhet fortlöpande, och vi har satsat kraftigt på denna. Utöver den strategi för data- och cybersäkerheten som fastställdes 2021 uppdaterade vi handlingsprogrammet för data- och cybersäkerhet som styr vår verksamhet.

Inom data- och cybersäkerheten anknyter vår största utmaning till förändringshantering och förändringshastighet. Vi har stärkt vår kompetens genom interna utbildningar och anställning av ytterligare cybersäkerhetsexperter. Endast få personer behärskar världens spetsteknik. Inom data- och cybersäkerhet började vi bygga upp ett system för hantering av datasäkerheten i enlighet med ISO27001-standarden, och vi fortsätter med att ta över alla system som är i användning och göra en riskbedömning av dessa, oavsett utvecklingsgeneration.

 

Läs om våra övriga ansvarsområden: miljö, människorna och ekonomi