Skip to main content
En bild om Trafikläget

Trafikläget

Trafikläget-tjänsten visar trafikinformation från Fintraffic,  Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket (Traficom) på en karta. Tjänsten innehåller information som dessa organisationer samlar från väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Informationen kommer från vägväder- och andra trafikmätningsstationer, trafikregleringssystem samt andra informationssystem.

Du kan välja vilken information du vill se på kartan. I tjänsten finns information om störningar i vägtrafiken, om väglaget och väglagsprognosen, om hur vägtrafiken löper och om rusningar, om viktbegränsningar på grund av menföre, om isvägar samt bilder från väglagskameror. Från järnvägstrafiken visas information om tidtabeller och punktlighet på stationerna. Sjötrafikinformationen innehåller Traficoms navigationsvarningar åt sjöfarare samt information om vilka fartyg som är i hamnen samt anländande fartyg för alla Finlands hamnar.

Märk att väder- och apparaturförhållanden samt stabiliteten på flera olika elektriska systeminverkar på hur informationen syns i tjänsten. Därmed är informationen inte alltid exakt och det kan saknas information. Informationen på kartan baserar sig på den information som finns tillhanda för stunden. Man måste vara förberedd på att de verkliga förhållandena i trafiken skiljer sig från informationen i tjänsten.

Vanliga frågor om Trafikläget-tjänsten.

Dataslag i tjänsten

Störningar och vägarbeten

Meddelande om störningar i vägtrafiken är trafikmeddelanden som berättar om händelser som stör trafiken på vägnätet. Fintraffic Vägs vägtrafikcentraler producerar
störningsmeddelanden för olyckor och andra störningar (väglaget, ett föremål, hinder eller djur på vägen, störningar i färjetrafiken, trafikrestriktioner, trafikläget, dålig sikt eller andra väderförhållanden, vägsidesutrustningens funktion, ett fordon eller en transport som förorsakar fara på vägen samt stora evenemang och tillställningar). Störningsmeddelandena innehåller en uppskattning om hur länge störningen pågår, hur störningen påverkar trafiken samt information om möjlig trafikreglering.

Ett preliminärt meddelande (ensitiedote) är det första meddelandet om en olycka. Meddelandet berättar vilken typ av olycka som skett samt var den skett och det baserar sig på den information som Nödcentralerna förmedlar automatiskt till Fintraffic Väg. Informationen i meddelandet preciseras när man fått mera information av myndigheter från störningsplatsen. De preliminära meddelandena försvinner automatiskt från kartan 30 minuter efter att meddelandet har skickats.

Trafikmeddelande är ett meddelande om trafikstörningar som baserar sig på vägtrafikcentralens eller andra myndigheters information. I trafikmeddelandena försöker man beskriva hur störningen påverkar trafiken samt uppskatta hur länge störningen pågår.

Situationen över -meddelande berättar att en tidigare situation är över och att trafiken håller på att normaliseras.

Meddelande om vägarbete berättar om vägarbeten som stör trafiken, hur länge de pågår samt möjliga specialarrangemang. Vägarbetena har en annorlunda symbol på kartan än övriga störningar.

Viktbegränsningar visar var på vägnätet det finns begränsningar på grund av menföre. Meddelandet visar läget för begränsningen samt hur stor viktbegränsningen är.

Väglag

Vyn för väglag visar hurdant väglaget är för stunden på vägavsnitten samt en prognos om hurdet utvecklas. Tjänsten innehåller information om rådande väglag, väderförhållanden, vindens hastighet och riktning samt luftens och vägytans temperaturer för varje vägavsnitt samt deras prognos.

Informationen baserar sig på data från Fintraffic Vägs vägväderstationer samt prognoser baserade på Forecas vädermodeller.

Väglagskameror

Väglagskamerorna är automatiska kameror som befinner sig längs med vägnätet. Kamerorna tar med jämna mellanrum bilder av vägen från ett eller flera olika håll. Från bilderna kan man dra slutsatser om väglaget (vägytans fuktighet, snöfall eller regn, snömodd eller fåror på vägen) eller om hur trafiken löper (köbildning) både vid ögonblicket då bilden är tagen samt jämfört med tidigare bilder från samma plats.

Varje kamera har sin egen webbsida, som man kan öppna via kartan och till vilken man kan länka direkt och därmed till exempel spara i sina egna bokmärken. Varje kamera har därtill information från den närmaste vägväderstationen innehållande vindens hastighet samt luftens och vägytans temperaturer.

Vinterunderhåll

Vyn för vinterunderhåll visar de senaste vinterunderhållsåtgärderna som vidtagits på vägarna. Exempel på åtgärder är snö- och moddröjning, jämnande av vägytan och halkbekämpning. Inga uppgifter i tjänsten är äldre än 72 timmar.

Uppgifterna i tjänsten grundar sig på den positions- och åtgärdsinformation som skickas från underhållsentrepenörernas fordon till Trafikledsverket. Fordonets rutt som visas på kartan i tjänsten Trafikläget motsvarar inte alltid helt den verkliga rutten. Detta beror på att rutten på kartan kalkylerats som en separat ruttberäkning.

Funktionen som gör det möjligt att visa information om vinterunderhållet är för närvarande i försökstadiet och utvecklas kontinuerligt utgående från responsen. Eftersom detta ännu är ett försök kan det tidvis förekomma avbrott i tjänsten eller små ändringar i tjänstens innehåll.

Rusningar

Vyn för rusningar visar trafikläget i enstaka mätningspunkter i hela landet samt på vägavsnitt i Helsingforsregionen.

De enstaka mätningspunkterna är induktionsslingor i vägytan, som klarar av att känna igen mängden fordon som rört sig över den samt bland annat fordonens hastighet och fordonstypen. För att avgöra trafikläget ur datan jämförs medelhastigheten över 5 minuter med tabellvärden för löpande trafik.

Isvägar

Trafikmeddelanden om isvägar berättar om öppna och stängda isvägar.

Järnvägstrafiken

Informationen om tidtabeller och punktlighet för passagerartrafiken på järnvägsstationerna beskriver tidpunkten för ankomst och avgång enligt tidtabell samt prognosen och den förverkligade tiden för alla aktuella tåg.

Informationen fås från Finrails LIIKE-informationssystem, med vilket man styr bankapacitet på våra järnvägar. I systemet finns bland annat tågens tidtabeller och med hjälp av systemet kan man följa upp hur de planerade tidtabellerna följs i realtid.

Informationen som fås från LIIKE-systemet kan avvika från den informationen som finns på stationerna.

Sjötrafiken

Informationen om sjötrafik innehåller de navigationsvarningar som Säkerhetsradiostationen Turku Radio  utsänder samt information om de fartyg som är i hamnarna samt vilka fartyg som ska anlända för alla Finlands hamnar. De som är intresserade av fartygstrafiken kan se fartygens namn, ankomst- och avgångstid samt fartygets hemland och föregående och nästa anlöpningshamn. Informationen baserar sig på Traficoms Portnet-informationssystem för hamntrafiken.

Användning av kakor (cookies) och information som samlas påwebbplatsen

Vi använder kakor på denna webbplats. En del av kakorna används för webbplatsens funktioner, en del för att få information om användningen av webbplatsen.

Användaren kan välja att inte acceptera kakor på sin dator genom att ändra på webbläsarens inställningar. Det här kan orsaka att tjänsten inte fungerar som den borde.

Vi samlar information om användning av webbplatsen för utveckling av tjänsten. Vi samlar information om bland annat webbplatsens användarmängder, från vilken webbplats användaren har förflyttat sig till tjänsten, de mest använda sökorden, vilken webbläsare och vilket operativsystem användaren har samt användarens IP-adress, klockslag och skärmens resolution.

Trafikmeddelanden på Twitter

ITM Finland förmedlar trafikmeddelanden om olyckor och andra störningar som berör vägar med nummer 1-200 samt vägar i Helsingforsregionen.
Det här är ett pilotprojekt för att förmedla trafikinformation via social media. Vägarna 1-200 finns på twitterkontot @liikennetilanne  och Helsingforsregionen på kontot @liikennePKS.

För stunden fungerar kanalerna bara i en riktning och vi lyssnar på möjlig feedback.