Skip to main content
Tieliikennekeskus, jossa tieliikenneohjaaja valvomassa sujuvaa liikennettä monitoreilta.

Fintraffic Väg - Intelligent vägtrafik

Fintraffic Väg tillhandahåller tjänster för styrning och förvaltning av vägtrafiken dygnet runt, varje dag på året.

Vägtrafikcentralerna följer med och styr

Vägtrafikcentralerna, som svarar för bolagets operativa verksamhet, har i uppgift att följa med trafiken och regionalt ombesörja smidig trafik samt operativ trafikstyrning.

Vägtrafikcentralen har som ansvar att följa med trafiken och väglaget, upprätthålla en aktuell lägesbild, styra trafiken, hantera störningar tillsammans med myndigheterna samt stödja väghållningen. I verksamheten betonas förebyggande av störningssituationer, minimering av effekterna av störningar, förutseende trafikstyrning samt säkerhetsaspekter.

Vägtrafikcentralen har även som ansvar att följa med och driva specialobjekt. Dylika specialobjekt är bl.a. vägtunnlar och smarta vägavsnitt.

Vägtrafikcentralerna samlar in anmälningar och data

Vägtrafikcentralerna tar emot väganvändarnas anmälningar om sådant som kräver omedelbara åtgärder eller påverkar trafiksäkerheten samt observationer om vägarnas skick och förmedlar vid behov informationen till den entreprenör som underhåller vägen. Väganvändarens linje (tfn 0200 2100) finns även i applikationen 112 Suomi.

Vägtrafikcentralerna samlar in data om väg- och trafikförhållanden från vägväderstationer, trafik- och väglagskameror samt trafikmätningsstationer (LAM). Denna information förädlas till bolagets webbplats (https://liikennetilanne.fintraffic.fi/) och som information i text-TV som alla väganvändaren och andra som behöver informationen kan utnyttja. Fintraffic delar även med sig av öppen data om Finlands väg-, järnväg- och vattentrafik på www.digitraffic.fi.

Vägtrafikcentralerna deltar i störningshanteringen

Vägtrafikcentralerna informerar om störningar i vägtrafiken genom trafikmeddelanden. Trafikmeddelandena presenteras i bolagets nättjänst (https://liikennetilanne.fintraffic.fi/) och förmedlas till radiokanaler samt kommersiella serviceproducenter.

Vägtrafikcentralernas roll i störningshanteringen är att stödja räddningsåtgärderna vid vägtrafikolyckor, avlägsna störningar orsakade av olyckan samt styra trafiken och informera om detta så att risken för följdolyckor är så liten som möjligt, verksamheten på störningsplatsen är säker och störningen orsakar så lite olägenheter i trafiken som möjligt.

Ett aktivt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna förebygger uppkomsten av fler olyckor och säkerställer trafiksäkerheten och smidigheten på vägarna.

Säker och löpande vägtrafik som mål

Fintraffic Vägs verksamhet har utveckling av trafiksäkerheten och smidigare vägtrafik som fokusområden. Samtidigt förbereder sig bolaget på framtidens trafik genom att utveckla nya tjänster för trafikstyrning och -administration till stöd för smarttrafik och självkörande fordon. Målet är en säker vardag i vägtrafiken.

En säker och smidig vardag i vägtrafiken är ett samarbete mellan många aktörer. Fintraffic Vägs viktiga partner i intressentsamarbetet är den strategiska partnern Trafikledsverket som ombesörjer trafikstyrningstjänster, NTM-centralerna, Polisen, de regionala räddningsverken, Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, vägarnas underhålls- och byggentreprenörer samt städer och kollektivtrafikaktörer.

Fintraffic Väg är en del av koncernen Fintraffic.