Skip to main content

NAP - Katalog för mobilitetstjänster

Finap.fi

Tjänstekatalogen NAP är en öppen nationell åtkomstpunkt (National Access Point, NAP), till vilken mobilitetstjänsteproducenter ska lämna in data om sina digitala maskinläsbara gränssnitt för väsentlig information. NAP-tjänsten är en del av det övergripande målet att få till stånd nya kombinerade mobilitets-och informationstjänster som är så lätta att använda som möjligt. NAP är inte en tjänst för slutanvändare eller resenärer, utan den är ämnad för sådana som producerar och utvecklar mobilitetstjänster.

FINAP tjänsten drivs av Fintraffic Ab på uppdrag av Trafik- och kommunikationsverket (Traficom). Traficom övervakar överföringen av data och datainnehållet i de gränssnitt som publiceras i FINAP.