Skip to main content

Maritime Data Space (MDS)

Valtaosa Suomen viennistä ja tuonnista tapahtuu meriteitse, minkä seurauksena rahtialusten liikkeistä ja merilogistiikan eri prosesseista syntyy jatkuvasti valtava määrä dataa. Tätä dataa ei kuitenkaan ole vielä tähän saakka hyödynnetty täysimääräisesti liikenteen sujuvoittamiseksi satamissa. Maritime Data Space -hankkeen tavoitteena on luoda alusten tuottaman datan jakamiseen käytännön ratkaisuja, joiden avulla voidaan liikenteen sujuvoittamisen lisäksi vähentää päästöjä sekä ratkaista monia satamien logistisia haasteita. Datan jakaminen auttaa myös lisäämään turvallisuutta, kun satamakäyntiin liittyvät toimijat saavat reaaliaikaista tietoa aluksen liikkeistä, säästä ja muista kriittisistä tekijöistä.

Maritime Data Space -hankkeessa rakentuva arkkitehtuuri mahdollistaa ajantasaisen tiedonjaon eri toimijoiden kesken. Maritime Data Space -projektissa luodaankin Fintrafficin johdolla merenkulkualalle tiedonjaon sääntöpohja ja hallintamallit, hyötyjen ja kustannusten tasausperiaatteet sekä teknologisen konseption todentaminen. 

Data space -ratkaisussa keskeistä on lähestyä tiedon jakamisen haasteita hallinnointimallin, tiedon hallinnan ja arvonluomisen näkökulmista - vasta viimeisenä tarkastellaan teknistä ratkaisua. 

Projekti toteutetaan kahden käyttötapauksen kautta. Molemmat käyttötapaukset pyrkivät lyhentämään satamassa oloaikaa sekä vähentämään polttoaineen kulutusta. Ne eroavat edeltävistä merenkulun logistiikan parantamisprojekteista siten, että nyt rakentuvalla kokonaisuudella haetaan ratkaisua koko toimialalle - yksittäisten toimijoiden haasteiden sijaan.

Just-In-Time Arrivals -käyttötapauksessa pyritään analytiikan avulla optimoimaan aluksen matka ja satamakäynti ottamalla huomioon sää, lasti ja muut olosuhteet sekä saapumis-, lähtö-  ja kääntöajat. Analytiikkapalvelut seuraavat alusten matkoja sekä tarjoavat ennusteita ja kustannusarvioita aluksesta saadun datan perusteella. Tavoitteena on parantaa alusten kustannustehokkuutta ja satamien resurssien käyttöä. Käyttötapauksen toteuttavat yhdessä Awake.AI, Fintraffic VTS, E&S Tankers sekä Borealis.

Virtual Port Arrivals -käyttötapauksella pyritään helpottamaan alusten saapumista satamaan. Mikäli satamassa tilanne muuttuu ja alukselle suunniteltu laituripaikka onkin varattuna, voidaan aluksen valmiusilmoitus (NOR) antaa jo mereltä käsin sekä ohjeistaa merellä olevaa alusta hidastamaan vauhtia polttoainekulutuksen vähentämiseksi. Tällä hetkellä valmiusilmoitus voidaan tehdä ainoastaan, kun alus on joko ankkuripaikalla tai sataman laiturissa valmiina lastin purkuun tai lastaukseen. Käyttötapauksen toteutuksesta vastaavat Siili Solutions, Fintraffic VTS, ESL Shipping, Yara sekä Oxelösundin ja Raahen satamat.

Mitä lisäarvoa Maritime Data Space tuo merenkulkualalle?

Hankkeen tärkein arvo syntyy, kun alusten kääntöajat satamissa lyhentyvät ja CO2-päästöt madaltuvat. Lisäksi yhteisen tiedonjakopalvelun avulla parannetaan satamien tilannekuvaa, tehostetaan kommunikaatiota eri tahojen välillä sekä tuetaan tekoälyn ja koneoppimisen kautta fiksumpaa päätöksentekoa. Tiedonjakopalvelu auttaa lisäksi ennakoimaan tulevia ongelmatilanteita, jolloin niihin voidaan puuttua jo ennakoivasti ennen ongelman realisoitumista.

Muita hankkeen myötä syntyviä lisäarvotekijöitä ovat mm. monipuolisemman datan hyödyntäminen uusiin innovaatioihin, merenkulkualan ekosysteemin vahvistuminen sekä tiedonjakoalustan kustannusten madaltuminen, kun ne jaetaan yhdessä useamman toimijan kanssa.