Skip to main content

Liikennetilanne-palvelu

Liikennetilanne-palvelu esittää Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla. Palvelussa esitetään tietoja, joita em. organisaatiot tällä hetkellä keräävät tie-, meri- ja rautatieliikenteestä. Esitetyt tiedot tulevat tiesää- ja liikenteen mittausjärjestelmistä, liikenteenohjausjärjestelmistä sekä muista tietojärjestelmistä.

Palvelussa pystyy siirtymään eri tietolajiluokkien välillä ja tarkastelemaan kartalta erilaisia tietoja samaan aikaan. Palvelussa on tietoja tieliikennettä haittaavista häiriöistä, ajokelistä ja sen ennusteesta, liikenteen sujuvuudesta ja ruuhkista, kelirikon aiheuttamista painorajoituksista, auki ja kiinni olevista jääteistä sekä kuvia tiellä olevista kameroista. Rautatieliikenteen osalta esitetään asemakohtaisia henkilöliikenteen aikataulu- ja täsmällisyystietoja. Meriliikenteen tiedot sisältävät Traficomin julkaisemat varoitukset vesillä liikkujille sekä satamassa olevien ja seuraavaksi saapuvien alusten tiedot kaikista Suomen satamista.

Huomaa: Liikennetilanne-palvelussa esitettävien havaintotietojen näkymiseen vaikuttavat sää- ja laitetekijät sekä useiden sähköisten järjestelmien toiminnan vakaus. Tiedot eivät siten aina ole tarkkoja tai niitä voi puuttua. Näytetyt havaintoarvot perustuvat sivun tuottamishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon. On varauduttava siihen, että todelliset olosuhteet tiestöllä voivat poiketa näiden sivujen tiedoista.

Usein kysyttyä Liikennetilanne-palvelusta.

Palvelun sisältö

Häiriöt ja tietyöt

Häiriötiedotteet ovat liikennetiedotteita, jotka kertovat liikennettä haittaavista tapahtumista tieverkolla. Häiriötiedotteita laaditaan Fintrafficin tieliikenteenohjauksen tieliikennekeskuksissa ja niitä lähetetään onnettomuuksista sekä muista liikenteen häiriötilanteista (kelitilanne, este, esine tai eläin tiellä, lauttaliikenne, liikennerajoitukset, liikennetilanne, näkyvyys- ja ympäristöolosuhteet, tienvarsilaitteiden toiminta, vaaraa aiheuttava ajoneuvo tai kuljetus tiellä sekä yleisö- ja muut tapahtumat). Häiriötiedotteet sisältävät tiedon häiriön arvioidusta kestosta, vaikutuksista ja niiden aiheuttamista liikennejärjestelyistä.

Ensitiedotteet ovat onnettomuustilanteista ensimmäiseksi laadittavia tiedotteita, jotka perustuvat Hätäkeskuksen automaattisesti välittämiin tietoihin onnettomuuden lajista ja sijainnista. Ensitiedotteen sisältöä tarkennetaan sen jälkeen kun häiriöpaikalta saadaan viranomaisen vahvistamaa tietoa. Ensitiedotteet poistuvat kartalta automaattisesti 30 minuuttia siitä kun viesti on lähetetty.

Liikennetiedote on liikenteen häiriötilanteista annettava tiedote, joka perustuu Fintrafficin tieliikenneohjauksen tieliikennekeskuksilta tai muilta viranomaisilta saatuihin vahvistettuihin tietoihin. Liikennetiedotteissa pyritään kuvaamaan häiriön aiheuttamat vaikutukset liikenteelle sekä arvio häiriön kestosta.

Tilanne ohi -tiedote kertoo aikaisemman häiriön vaikutusten loppumisesta ja liikenteen palautumisesta normaaliksi.

Tietyötiedotteet välittävät tiedon liikennettä häiritsevistä ja liikennettä vakavasti häiritsevistä tietöistä, niiden kestosta ja mahdollisista erikoisjärjestelyistä. Tietyöt esitetään kartalla eri symbolilla kuin muut häiriöt.

Painorajoitukset ovat maanteillä voimassa olevia kelirikon aiheuttamia painorajoituksia. Painorajoituksista kerrotaan painorajoituksen sijainti ja rajoitettu tiejakso sekä varsinainen painorajoitus.

Ajokeli

Ajokeli-näkymä kuvaa tämän hetkisen kelin tiejaksoittain sekä ennusteet sen kehittymisestä. 
Kustakin tiejaksosta on saatavilla tieto nykyisestä ajokelistä, säätilasta, tuulen nopeudesta ja suunnasta sekä ilman ja tienpinnan lämpötilasta sekä ennusteet näiden kehittymisestä.

Tiedot perustuvat Fintrafficin tieliikenteenohjauksen tiesääasemista kerättyyn informaatioon sekä Vaisalan säämalleihin perustuviin ennusteisiin.

Kelikamerat

Kelikamerat ovat pääteiden varsilla sijaitsevia automaattikameroita, jotka ottavat säännöllisesti still-kuvia tiestä yhteen tai useampaan eri suuntaan osoittaen. Kuvista voi päätellä keliolosuhteita (tien pinnan märkyyttä, lumi- tai vesisadetta, sohjoa tai uria tiellä) tai liikenteen sujuvuutta (jonojen muodostumista) sekä kuvanottohetkellä että verrattuna aikaisempiin kuviin samasta paikasta.

Jokaisella kelikameralla on myös oma sivunsa, jonka voi avata kartalta, ja jolle voi myös linkittää suoraan ja siten merkitä esimerkiksi omiin kirjanmerkkeihinsä. Jokaisen kameran yhteyteen on lisätty tieto lähimmän tiesääaseman tiedoista, joka sisältää tiedon sen pisteen tuulen voimakkuudesta sekä ilman ja tienpinnan lämpötilasta.

Maanteiden kunnossapitotiedot ja Talvikunnossapito

Maanteiden kunnossapitotiedot ja Talvikunnossapito -näkymät kertovat viimeisimmät tielle tehdyt kunnossapitotoimenpiteet. Näitä ovat mm. lumen- ja sohjonpoisto, tienpinnan tasaus sekä liukkaudentorjunta. Palvelussa esitetään viimeisen 24 tunnin aikana suoritetut kunnossapitotoimenpiteet.

Palvelun tiedot perustuvat kunnossapitourakoitsijoiden ajoneuvoista Väylävirastolle lähettämään sijainti- ja toimenpidetietoon. Liikennetilanne-palvelussa kartalla esitettävä ajoneuvon kulkema reitti ei aina täysin seuraa tielinjausta, koska reitti muodostetaan ajoneuvon lähettämien GPS-sijaintien mukaisesti.

Ruuhkat

Ruuhkat-näkymä esittää tämän hetkisen liikennetilanteen yksittäisissä mittapisteissä (LAM) koko maassa.

Yksittäiset mittauspisteet ovat tiehen upotettuja induktiosilmukoita, jotka kykenevät tunnistamaan ylitseen kulkemat autot ja määrittelemään mm. näiden ajonopeuden ja tyypin. Liikennetilanteen määrittelemiseksi näiden mittauspisteiden tiedoista lasketaan pisteen ylittävien autojen määrä ja keskinopeus 5 minuutin ajalta ja verrataan tätä laskennallisesti määriteltyihin sujuvan liikenteen arvoihin.

Jäätiet

Jääteitä koskevat liikennetiedotteet kertovat tietoa avoinna olevista ja suljetuista jääteistä.

Junaliikenne

Junien matkustajaliikenteen asemakohtaiset aikataulu- ja täsmällisyystiedot kertovat asemittain ajankohtaiset junat nykyhetkestä eteenpäin ja taaksepäin aikataulunmukaisine tulo- ja lähtöaikoineen sekä ennustetut tai toteutuneet vastaavat ajat.

Tiedot saadaan palveluun Fintrafficin raideliikenteenohjauksen LIIKE-tietojärjestelmästä, jolla hallitaan ratakapasiteettia rautateillämme. Järjestelmään on tallennettuna mm. junien aikataulutiedot ja sen avulla voidaan myös seurata niiden toteutumista reaaliajassa.

LIIKE-järjestelmästä saatava tieto voi poiketa hieman asemilla esitettävä matkustajainformaatiosta.

Meriliikenne

Meriliikenteen tiedot sisältävät Traficomin Turku Radion välityksellä julkaisemat merenkulkuvaroitukset sekä satamassa olevien ja seuraavaksi saapuvien alusten tiedot kaikista Suomen satamista. Laivaliikenteestä kiinnostuneet voivat palvelusta katsoa aluksen nimen ja saapumis- ja lähtöajan lisäksi myös aluksen kotimaan sekä edellisen ja seuraavan käyntisataman. Satamatietojen lähteenä on Traficomin ylläpitämä satamaliikenteen tietojärjestelmä Portnet.

Evästeiden käyttö ja sivustolla kerättävät tiedot

Palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin.

Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio.

Liikennetiedotteet Twitterissä

Fintrafficin tieliikenteenohjaus välittää Twitteriin 1-200 numeroisten teiden sekä Helsingin seudun onnettomuudet ja muut teitä koskevat häiriötilanteet.

Tämä pilottina toteutettava some-kanava näyttää osan Liikennetilanne-palvelusta löytyvästä tilannetiedosta. Teiden 1-200 tiedotteet löytyvät Twitteristä nimellä @liikennetilanne ja Helsingin seudun tiedotteet nimellä @liikennePKS.

Toistaiseksi kanavat toimivat yksisuuntaisesti ja mahdollista palautetta kuunnellaan.