Skip to main content
Henkilö tietokoneella, lähikuva tietokoneen näppäimistöstä, hiirestä ja käsistä.

Dataskydd

Dataskyddsmeddelande, gäller från 1.1.2021

Besök och skötsel av ärenden i Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s och dess dotterbolags webbtjänst

 

Vi har förbundit oss att skydda din integritet

Säkerställandet av smidigheten och säkerheten i trafiken baserar sig på information samt utnyttjande och delning av informationen för att betjäna olika aktörers resor. På Fintraffic har vi starkt förbundit oss att skydda din integritet som användare av våra tjänster liksom även att skydda dina personuppgifter i vår verksamhet i enlighet med dataskyddslagstiftningen och god dataskyddspraxis.

I detta dataskyddsmeddelande berättar vi om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker Fintraffickoncernens webbtjänst och sköter dina ärenden hos oss i vår webbtjänst. Observera att de enskilda tjänster som nämns i detta meddelande kan ha parallella dataskyddsmeddelanden som kompletterar detta meddelande.

För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss för kund- och intressegruppskommunikation, anmälningar till och deltagande i evenemang, nyhetsbrev samt kundrespons och kundservice. De uppgifter som samlats in om användningen av vår webbtjänst behandlas för att förbättra användarupplevelsen och statistikföringen av besökare. Dessutom behandlas dina personuppgifter för att sörja för informationssäkerheten i vår webbtjänst i den utsträckning det är nödvändigt.

Rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter antingen med stöd av ett samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller med stöd av ett berättigat intresse enligt led f i dataskyddsförordningen.

Ditt samtycke är en behandlingsgrund t.ex. för sparande av kakor som vår webbtjänst använder. I enlighet med det legitima intresset behandlar vi dina personuppgifter till exempel för behandling av kundrespons.

Personuppgifter som vi behandlar och deras källor

Personuppgifter du lämnat till Fintraffic

I vår webbtjänst används elektroniska blanketter genom vilka vi samlar in de personuppgifter som du lämnat till oss för det användningsändamål som anges i formuläret. Sådana personuppgifter är dina basuppgifter, dvs. för- och efternamn, företag/organisation som du företräder, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Vi upprätthåller också informationen om Fintraffics nyhetsbrev som du beställt.

Dessutom samlar vi in det innehåll som du har angett eller skapat i elektroniska formulär, såsom kundrespons, kommentarer som du gett i tjänsten eller för att ta kontakt, eventuella tillstånd och samtycken som du gett samt uppgifter om deltagandet i eventuella tillställningar.

Vi kan tidvis utföra kundenkäter och undersökningar om kvaliteten på och användningen av vår webbtjänst för dem som använder tjänsten. I samband med dessa samlar vi in undersöknings- och enkätuppgifter, som vi behandlar som statistiska helheter, och enskilda svarande inte kan identifieras utifrån dessa uppgifter. Det är i vilket fall som helst frivilligt att svara på undersökningar och enkäter och vi berättar närmare om behandlingen av dina personuppgifter i samband med undersökningen eller enkäten i fråga.

Uppgifter som samlats in om användningen av vår webbtjänst

Vår webbtjänst är öppen för alla och besök på webbplatsen förutsätter inte att du registrerar dig för användning av webbtjänsten.

I vår webbtjänst använder vi dock kakor (cookies) som samlar in analys- och statistikuppgifter om användningen av vår webbtjänst. Kakor används för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Dessutom använder vi kakor för statistikföring av besökartrafiken på webbplatsen. Du kan läsa mer användningen av kakor i vår kakpolicy.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till tredje part?

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part endast i vissa fall.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till partner inom sociala medier. Dina personuppgifter kan lämnas ut till aktörer inom sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Användningen av insticksprogram för sociala medier har beskrivits närmare i vår kakpolicy.

Dina personuppgifter kan lämnas ut för kundundersökningar och enkäter. Sådant utlämnande av personuppgifter bedöms alltid från fall till fall. Utgångspunkten är att dina personuppgifter lämnas ut endast i sådan form att enskilda personer inte längre går att identifiera.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till myndigheterna endast på det sätt som tvingande lagstiftning förutsätter. Personuppgifter får lämnas ut på grundval av de krav som behörig myndighet ställer och endast på de villkor som grundar sig på lag.

Vem ansvarar som personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab tillsammans med sina dotterbolag. Vår adress är Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors.

Kontaktuppgifterna för hur den registrerades rättigheter tillgodoses finns nedan.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter som utförs av våra anställda

Fintraffic behandlar dina personuppgifter endast av personer som på grund av sitt arbete har skäl att behandla dem.

Anlitande av underleverantörer

Vi kan anlita underleverantörer för tekniskt underhåll och utveckling av vår webbtjänst, kundservice, hantering och analys av användaruppgifter, kundundersökningar eller kundkommunikation.

Då säkerställer vi genom ett avtal att underleverantörerna behandlar dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att uppnå de syften som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande. Underleverantörer får inte använda dina personuppgifter för några andra syften än de som anges av Fintraffc och som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande. Vi förpliktar underleverantörerna att behandla personuppgifter konfidentiellt och att sörja för en tillräcklig nivå på informationssäkerheten för att skydda personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter utanför EU- eller EES-området?

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand med hjälp av aktörer och tjänster inom EU- eller EES-området och i länderna inom detta område.

I vissa fall kan också aktörer, tjänster och servrar som finns någon annanstans användas för vår webbtjänst. I dessa fall kan personuppgifter överföras utanför EU- eller EES-länderna till sådana länder vars lagstiftning om behandling av personuppgifter avviker från kraven i finsk lag. Vi genomför sådana överföringar på det sätt som lagstiftningen förutsätter, till exempel med hjälp av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, och på så sätt säkerställer vi en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Vi ser till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med detta dataskyddsmeddelande, oavsett var uppgifterna behandlas.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Fintraffics utgångspunkt för skyddet av personuppgifter är att dataskyddet och datasäkerheten ska beaktas i ett tidigt skede i planeringen, genomförandet och upprätthållandet av vår webbtjänst.

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dataskydd och datasäkerhet sköts av särskilt utsedda personer. Tillträdet till system och databaser som innehåller personuppgifter begränsas till de utsedda personer som har ett nödvändigt arbetsrelaterat behov och som har rätt att behandla personuppgifterna i fråga.

Hur länge förvarar dina personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i detta dataskyddsmeddelande.

Förvaringstiden för personuppgifter varierar enligt syftet och beror på uppgifternas art. Vi bedömer regelbundet behovet av förvaringstid för uppgifterna. Efter att förvaringstiden gått ut raderar vi uppgifterna eller ändrar dem till en sådan anonym form att en enskild person inte längre går att identifiera.

Dina rättigheter i fråga om behandling av personuppgifter och utövandet av dem

Som registrerad har du har alltid rätt att:

1. få information om behandlingen av sina personuppgifter och att kontrollera dina uppgifter

2. begära rättelse av felaktiga uppgifter

3. kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen av uppgifter i de situationer som avses i artikel 18 i dataskyddsförordningen

4. lämna in ett klagomål till dataombudsmannen

Dessutom har du rätt att:

5. invända mot behandling av dina personuppgifter utifrån din personliga särskilda situation, om vi behandlar dina personuppgifter utifrån ett legitimt intresse

6. kräva att uppgifterna raderas

7. återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av personuppgifter

 

Som registrerad kan du skicka en begäran om information eller ett krav gällande den registrerades rättigheter till adressen: kommunikation(at)fintraffic.fi.

Utlämnande av uppgifter förutsätter alltid att sökandens identitet kan verifieras på ett tillförlitligt sätt.

Ändringar av dataskyddsanmälan och dess giltighet

Vi utvecklar vår webbtjänst kontinuerligt. När vår webbtjänst utvecklas uppdaterar vi också detta dataskyddsmeddelande vid behov. Dessutom kan vi uppdatera dataskyddsmeddelandet också på basis av ändringar i lagstiftningen.

Med hjälp av detta dataskyddsmeddelande strävar vi efter att ge dig gällande och aktuella uppgifter om behandlingen av dina personuppgifter. Läs alltså detta meddelande med jämna mellanrum.

Detta dataskyddsmeddelande är i kraft fr.o.m. 1.1.2021.