Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

VTS-centraler

Finska vikens sjötrafikcentral

Vid Finska vikens sjötrafikcentral som är belägen i Helsingfors, övervakas fartygstrafik både på Finlands nationella havsområden från Hangö till östra gränsen i Santio samt på Finska vikens internationella havsområden.

Finska vikens nationella havsområden är indelade i tre VTS-områden. Hanko VTS övervakar fartygstrafiken från inloppet till Hangö, till Jussarö. Helsinki VTS övervakar fartygstrafiken på områdena Helsingfors, Porkala och Emsalö. Finlands östra territorialvatten hör till övervakningsområdet för Kotka VTS.

I Finska viken har dessutom Helsinki Traffic verksamhet och de har övervakningsansvaret för GOFREP:s norra område. Helsinki Traffic sköter områdets obligatoriska rapporteringssystem samt förbättrar säkerheten för fartygstrafiken genom att involvera sig i situationer som avviker från det normala och varna fartygen om t.ex grunt vatten och fartyg som tappat styrförmågan. Inom regionen övervakas också att sjövägsreglerna efterföljs och överträdelser rapporteras till sjöfartsmyndigheterna.

Finska viken är en flitigt trafikerad region, där det finns mycket korsande trafik. Trafiken mot ost och väst består huvudsakligen av fraktfartyg, men särskilt mellan Helsingfors och Tallinn finns mycket passagerarfartygstrafik i norr- och södergående riktning.

 

Västra Finlands sjötrafikcentral

Vid Västra Finlands sjötrafikcentral i Åbo övervakas fartygstrafik både på Finlands nationella havsområden från Skärgårdshavet till Torneå samt inom South Åland Sea TSS (Traffic Separation Scheme).

Finlands västkust är uppdelad i tre VTS-områden. Övervakningsområdet för Archipelago VTS täcker Skärgårdshavet, West Coast VTS är verksamt på Bottenhavet från Raumo till Vasa och i övervakningsområdet för Bothnia VTS ingår Finlands kust vid Bottenviken. I hamnarna som är belägna längs kusten görs årligen ca 16 000 fartygsbesök och det finns 2100 kilometer övervakade farleder.

På Västra Finlands sjötrafikcentral verkar också Åland Sea Traffic, som övervakar fartygstrafiken i South Åland Sea TSS, samt Turku Radio som sköter säkerhetsradiotrafiken för Finlands kust och även säkerställer nödradiotrafiken för Finlands kust.

 

Saimaa VTS

VTS-centralen som är verksam på Saimens område är belägen i Villmanstrand och dess övervakningsområde täcker Saimens djupfarled. Saimaa VTS övervakar inte fartygstrafiken i Saimaa kanal. VTS-centralen underhåller regionens situationsbild i realtid och förmedlar information till fartyg som trafikerar regionen. Viktig information för fartygen är till exempel eventuella fel på säkerhetsanordningar samt avvikande väder- och isförhållanden. Saimaa VTS ansvarar även för säkerhets- och nödradiotrafiken i området.

Utökningen av slussarna på Saimens kanal kan i framtiden komma att öka trafiken på Saimen. Vid den isfria säsongen är bogserfartyg för timmerflottar i trafik nästan dagligen. Utöver små fraktbåtar, trafikeras Saimen av bogserare med pråmar, samt på sommaren passagerarfartyg i områdena Villmanstrand, Nyslott och Kuopio. Under sommaren fylls också farlederna av mycket småbåtstrafik och till exempel segelbåtstävlingar.

Saimaa VTS har endast verksamhet under sin trafikeringssäsong. Trafikeringssäsongen efterföljer i stort sett öppningstiderna för Saimens kanal, men Fintraffic VTS informerar separat om starten och slutet för säsongen.