Skip to main content

Fartygstrafikservice

Bestämmelserna om fartygstrafikservicen finns i Lagen om fartygstrafikservice och i Statsrådets förordning om fartygstrafikservice.

 

Deltagande i fartygstrafikservicen

Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen. Fartyg som rör sig i VTS-området bör passa arbetskanalerna som används inom området samt följa reglerna som gäller trafikering i VTS-området.

Det rekommenderas att även andra fartyg som rör sig i VTS-området, som inte är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen, passar arbetskanalen i VTS-området eller -sektorn i fråga.

 

VTS-centralernas verksamhetsorter och tider

I Finland är det Fintraffic Sjötrafikledning Ab (Fintraffic VTS) som upprätthåller fartygtrafikservicen, dvs. VTS-servicen. VTS-centralerna ligger i Åbo, Helsingfors och Villmanstrand.

Sjöområdena vid den finska kusten är indelade i sex VTS-områden. Dessa är Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS och Kotka VTS. Därtill är Saimaa VTS verksam i Saimens djupfarled.

Längs kusten tillhandahålls VTS-service 24 h/dygn året om. Avbrott i verksamheten kan orsakas av tekniska fel eller oförutsedd personalbrist. Om avbrott i verksamheten meddelas separat i form av navigationsvarningar och lokala varningar. Saimaa VTS tillhandahåller endast tjänster under sin trafiksäsong. Trafiksäsongen följer i regel Saima kanals öppethållningstider, men Fintraffics sjötrafikledning informerar skilt om när säsongen börjar och slutar.

 

Servicen som tillhandahålls av VTS-centralerna

Fartygstrafikservice ges i form av rapporter, navigationsassistans och fartygstrafikreglering.

I VTS-områdena längs kusten tillhandahålls alla tre serviceformer enligt beskrivningen nedan. I Saimaa VTS-området tillhandahålls tjänsten rapporter. Serviceformerna som tillhandahålls i de olika VTS-områdena beskrivs i de regionspecifika Master’s guiderna. 

För att förbättra säkerheten och för att få en enhetlig sjölägesbild används engelska som det primära kommunikationsspråket i VTS-områdena längs kusten. Enligt behov tillhandahålls fartygstrafikservice också på finska, svenska eller engelska.

 

Lotsning

Om ett fartyg använder linjelots, har beviljats dispens eller undantag från skyldigheten att anlita lots, ska fartygets befälhavare, när fartyget anlöper ett VTS-område, meddela dispensens nummer till VTS-centralen. Anmälan till VTS-centralen kan också göras i förväg och förhandsanmälan kan göras för flera resor samtidigt.

Finnpilot Pilotage Ab svarar för lotsning i Finland, se www.finnpilot.fi/sv.

Lotsbeställningarna görs till Finnpilots lotsförmedling, https://finnpilot.fi/sv/till-kunderna/lotsformedling/. Blankett för lotsbeställning www.pilotorder.fi.