Skip to main content
Rekkaliikennettä maantiellä

Trafikvolymen minskar, finländarnas gaspedal är oförändrad

Published on 14.10.2022

Den osäkra ekonomiska situationen, ökande distansarbete och det ryska invasionskriget i Ukraina påverkar trafikvolymen i Finland. Antalet fordon på huvudvägarna och godståg på järnvägarna minskade under juli–september jämfört med året innan. Flygtrafiken var klart lägre än normalt till följd av att det ryska luftrummet stängdes. För närvarande sker inga betydande förändringar av finländarnas körhastigheter på landsvägarna. Uppgifterna baserar sig på trafikledningsföretagets Fintraffics statistik från juli till september.

”Efter pandemin skakar kriget i Ukraina det finska transportsystemet på många sätt. Förlusten av den ryska gränstrafiken och stängningen av luftrummet har en negativ inverkan på volymen av Finlands internationella förbindelser. Inom kollektivtrafiken har de marknadsbaserade rutterna stora lönsamhetsproblem, bland annat på grund av högre bränslepriser. I takt med att privatbilismen blir dyrare är det viktigt att säkerställa att kollektivtrafikstjänsterna överlever krisen. Ökad användning av data kan förbättra transportsystemets funktion och minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Transportsektorn ser allt mer omfattande möjligheter i att utnyttja data, vilket också ökar efterfrågan på den öppna data som vi producerar”, säger Pertti Korhonen, verkställande direktör för Fintraffic.

Vägtrafiken

Den försämrade ekonomiska situationen, distansarbete och högre bränslekostnader återspeglades i antalet vägtransportfordon under juli–september. Trafikvolymen på huvudvägarna (riks- och stamvägar) var klart lägre under juli–september än under motsvarande period året innan. Skillnaden jämfört med förra året är nästan fyra procent. Den tunga trafikens volym har minskat med omkring fem procent och den lätta trafiken med nästan fyra procent från juli–september 2021.

Sammantaget ligger trafikvolymerna på årsnivå mer än fem procent under nivåerna före pandemin. En minskning av trafikvolymerna har varit ganska sällsynt i Finland sedan år 1996, eftersom trafiken på huvudvägarna på årsnivå har minskat jämfört med föregående år endast år 2008, 2009 och 2020. 

De höjda bränslepriserna har dock inte återspeglats i bilarnas genomsnittliga hastighet, som låg på samma nivå som tidigare. I juli–september var den genomsnittliga hastigheten för alla fordon på huvudvägarna omkring 93,2 km/h, av vilka den genomsnittliga hastigheten för personbilar och skåpbilar var 94,2 km/h och för lastbilar och bussar 82,9 km/h. 

Järnvägstrafiken

Mängden närtrafik har ökat med mer än tolv procent från motsvarande period året innan. Antalet godståg på järnvägarna minskade däremot. Antalet godståg på bannätet var omkring sex procent lägre än under motsvarande period året innan. Inom persontrafiken minskade antalet fjärrtåg med omkring fem procent. 

Under sommaren utfördes en hel del banarbeten och det märktes inte minst på punktligheten för fjärrtågen i persontrafik. 

”Den gångna sommaren har präglats av stora mängder banarbeten, vilket särskilt återspeglas i att långdistanstrafiken är punktlig. Det har förekommit situationer där genomförandet av banarbetena inte har gått som planerat och detta har framstått som olyckliga förseningar eller avbokningar för passagerare. Dessutom har punktligheten påverkats av andra störningar, såsom fel orsakade av elbanans konstruktioner”, säger Sanna Järvenpää, operativ direktör för Fintraffics järnvägstrafikstyrning.

Flygtrafiken

Sanktionerna mot Ryssland påverkar den finska flygtrafiken och inga större förändringar förväntas mot slutet av året. I Finland är flygtrafiken nästan en tredjedel mindre än år 2019.  
”För att garantera säkerheten erbjuder vi flygtrafiktjänster till alla flygbolag i de områden som vi ansvarar för i Finska viken, där trafiken mellan Ryssland och Kaliningrad har ökat. Vissa ryska flygbolag betalar för den ruttservice de får under flygningar mellan Ryssland och Kaliningrad, men vi kommer inte att överleva utan kreditförluster. När det gäller flygningar till norra Finland ser resten av året och första halvåret lovande ut, vilket innebär att Lapplands dragkraft till vår glädje inte har försvagats”, säger Raine Luojus, verkställande direktör för Fintraffics flygtrafiktjänst.

Trafikdata

Fintraffics trafikdata tillfrågades cirka en miljard gånger i öppna gränssnitt under juli–september. Mängden delad data ökade från motsvarande period föregående år särskilt i bantrafiken, där data bland annat användes i VR:s kundtjänstkanaler. 

Fintraffic tillhandahåller situationsbilder av trafiken för konsumenter, företag och media samt öppen data för transport- och logistikoperatörer och programutvecklare, bland annat för att utveckla olika karttjänster och för att användas i navigatorer.

Share