Skip to main content

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO

Matkustaja- ja rahtialusten satamakäyntien ilmoitusten antamiseen tarkoitettu uusi kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO on Suomen vastaus EU-asetukseen 2019/1239, jonka päätavoite on luoda yhtenäiset tavat toimittaa alusselvityksen edellyttämät ilmoitukset ilmoittajalta viranomaisille sekä varmistaa, että sama tieto on mahdollista antaa samalla tavalla kaikkiin kansallisiin merenkulun tiedonhallintajärjestelmiin EU-jäsenmaissa. Asetuksesta käytetään myös nimeä European Maritime Single Window eli EMSW. Uusi matkustaja- ja rahtialusten satamakäyntien ilmoitusten antamiseen tarkoitettu Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO korvaa nykyisen Portnetin vuonna 2025.

Miksi Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO rakennetaan? 

Palvelu liittyy EU-asetukseen (2019/1239), jonka myötä kunkin EU-jäsenvaltion on perustettava palvelu, joka kerää yhden ilmoittamisen periaatteella satamakäyntien lakisääteiset ilmoitukset yhteen EU-tasolla harmonisoituun tiedonhallintajärjestelmään. Suomessa tämä järjestelmä on Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO. Ilmoitustietoja uusiokäytetään kansallisten tiedonhallintajärjestelmien välillä kierrättämällä niitä EU:n SafeSeaNet-järjestelmän ja Tullin järjestelmän kautta. Kansalliset järjestelmät tulee lisäksi integroida EMSA:n tietokantoihin.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

EMSW-asetuksella on kaksi päätavoitetta:

 1. Vähentää satamatoimijoiden hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä laivojen satamakäyntien ilmoitusvelvollisuuksia. Vuodesta 2025 eteenpäin ilmoitusten tieto liikkuu yhdellä ilmoituksella automaattisesti kaikille niille tahoille, jotka sitä lain mukaan tarvitsevat.
   
 2. Luoda yhtenäiset tavat toimittaa satamakäyntien ilmoitukset samalla tavalla kaikkiin EU-alueen kansallisiin merenkulun tiedonhallintajärjestelmiin. 

Lue lisää EU-asetuksesta tästä: EU-asetus 2019/1239 eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta

EU:n komissio määrittää teknisen toteutuksen viranomaistiedonvaihdon osalta​: käyttöliittymän, spreadsheetit (määrämuotoiset Excelit), maksimitietojoukot sekä sanomarajapinnat. Lisäksi komissio tarjoaa tukitietokannat, kuten EU:n alustietokannan, HAZMAT-tietokannan, Satama-tietokannan, käyttäjärekisterin sekä saniteettitarkastustietokannan. 

Tutustu hankkeeseen tarkemmin osoitteesta https://www.emsw.fi/ 

Mitä ilmoitusvelvollisuuksia Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n kautta hoidetaan?

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO pitää sisällään meriliikenteen alus- ja tavarailmoitukset kaikissa Suomen satamissa. Uusina ilmoituksina mukaan tulevat matkustajien rekisteröintiä koskevat ilmoitukset meripelastusta varten sekä meriliikenteessä saapuvia ja lähteviä tavaroita koskevat Tullille esitettävät ilmoitukset.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:ssa annetaan aluksista seuraavat ilmoitukset:

 • Satamakäynti-ilmoitukset
 • Turvatoimi-ilmoitukset
 • Alusjäteilmoitukset
 • Matkustajaluettelot
 • Miehistöluettelot
 • Aluksen varastoluettelot
 • Miehistön omaisuusluettelot
 • Meriterveysilmoitus
 • Lasti-ilmoitus saapumisessa ja lähdössä
 • Vaarallisen aineen ilmoitukset
 • Poikkeusluvat satamakäynti-ilmoituksiin
 • Tullille annettavat eräät saapumisen muodollisuudet
 • Tullille annettavat eräät poistumisen muodollisuudet

Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat ilmoitukset ja palvelut

EU:n määrittelemä EMSW-tietojoukko kertoo, missä muodossa jäsenmaiden tulee toimittaa satamakäyntien lakisääteisten ilmoitusten tiedot yhteiseen järjestelmään. Kyseessä on niin sanottu maksimitietojoukko eli sen enempää tietoja ei voida lain puitteissa vaatia. 

Kansallisesti on mahdollisuus ilmoittaa muitakin satamatoimijoiden operoinnin kannalta hyödyllisiä tietoja, mikä hyödyttää merenkulkualan eri toimijoiden liiketoiminnan kehittämistä. Niiden tulee kuitenkin liittyä johonkin asetuksen alaiseen ilmoitusvelvoitteeseen, eikä niiden ilmoittamisessa saa olla ristiriitaa kansallisen lainsäädännön kanssa. Suomessa tällaisia ovat mm. Väylämaksun kanto, talvimerenkulku sekä meriliikennetilastot.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n lisäarvopalvelut

Hankkeen lisäarvopalvelut ovat ilmoittajille tai muille satamatoimijoille julkaistavia, Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO:n dataa hyödyntäviä, yleishyödyllisiä tai kaupallisia palveluita esimerkiksi luotsitilaukseen, erilaisiin satamapalveluihin, tilannekuvaan tai jääluokan vahvistukseen liittyen. Viranomaistietojen avoimet tiedot julkaistaan Digitraffic/eVäylä-rajapinnassa hyödynnettäväksi lisäarvopalveluiden kehittämisessä. 

Ilmoitusprosessien uudistaminen ja jalkauttaminen

Ilmoituskäytäntöjen muuttuminen vaatii koko ilmoitusprosessin uudistamista, analysointia, opastusta ja käytäntöönpanoa eri sidosryhmille ja toimijoille.  Hankkeessa tutkitaan pilottitapausten avulla EMSW-asetuksen täytäntöönpanon vaikutuksia laaja-alaisesti, määritellään avainmittareita sekä testataan ja validoidaan koko uudistuva prosessi alusta loppuun eri toimijoiden osalta. 

NEMO:a tutkitaan ja kehitetään kestävän kehityksen näkökulmista. Näkökulmia ovat ympäristö (eng. Environmental), ihmiset (eng. Societal) ja menestyksekäs liiketoiminta (eng. Economic).  Kestävää kehitystä mitataan avainsuorituskykymittareilla (eng. Key Performance Indicators), joita kehitetään ja testataan NEMO:on. NEMO pilotoidaan kolmessa eri logistiikkaketjun tapauksessa (kontti, bulkki- ja tavarat& ihmiset kuljetus). 

Tietoa hankkeesta:

Mukana hankkeessa ovat:

Pääpartneri: Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy

Partneri: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Merilogistiikan tutkimuskeskus https://www.samk.fi/http://www.merilogistiikka.fi 

Liitännäispartneri: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) https://www.traficom.fi/fi