Skip to main content

UKK

Mitä rajapintojen avaaminen tarkoittaa ja kuka sen tekee?

Rajapintojen avaamisella tarkoitetaan sitä, että liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat palveluaan, esimerkiksi linja-autoliikennettä, koskevat tiedot koneluettavassa muodossa toisille toimijoille ja palveluiden kehittäjille, jotta nämä voivat rakentaa tietojen perusteella mm. reittioppaita loppukäyttäjille. Tiedot avataan NAP-palvelussa osoitteessa https://www.finap.fi/.

Mikäli toimija ei itse rakenna rajapintaa on mahdollista sopia, että joku toinen esim. välityspalvelu avaa myös toimijan tiedot. Mikäli toimijalla ei ole valmiita NAP-palveluun lisättäviä rajapintoja, kaikki tiedot voi tallentaa myös NAP-palvelussa tai sen lisätyökaluilla. Tiedot välittyvät tällöin rajapintakatalogiin lain mukaisesti. HUOM: Palveluntarjoajilla on velvollisuus pitää tiedot ajan tasalla NAP-palvelussa. Lisätietoja tietojen avaamisesta. 

 

Mikä on rajapinta?

Rajapinta on tietojärjestelmän ulospäin näkyvä, koneluettava liitäntä, jonka kautta ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli ”keskustella keskenään”. Rajapinta voi olla pelkkä datarajapinta, jonka kautta voi lukea dataa (esimerkiksi aikataulu- ja reittitietoa) toiseen järjestelmään. Toiminnallinen rajapinta mahdollistaa järjestelmän tietojen muuttamisen rajapinnan kautta (esimerkiksi matkalipun ostaminen ja paikkavarauksen tekeminen). Rajapinta on avoin, jos se on avoimesti dokumentoitu sekä vapaasti testattavissa ja otettavissa käyttöön.

 

Mitä ovat olennaiset tiedot?

Olennaisten tietojen rajapintojen avaamisen velvoite koskee seuraavia liikkumispalvelutoimijoita:

  • henkilöiden kuljetuspalvelut (säännöllinen henkilöliikenne, tilausliikenne, kutsuliikenne, taksiliikenne)
  • asemat, satamat ja muut terminaalit
  • liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut
  • yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut
  • välityspalvelut

Olennaisia tietoja ovat kaikki matkustajan kannalta keskeiset tiedot, kuten palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat ja esteettömyystiedot. Kaikki tiedot eivät ole olennaisia jokaisen palvelun osalta. Avattavat tiedot on määritetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista. NAP-lomake ohjaa sinua täyttämään oikeat tiedot.

 

Mikä on lippu- ja myyntirajapinta?

Lippu- ja myyntirajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa liikkumispalvelun tuottajan lippu- ja maksujärjestelmään. Rajapinnan kautta voi varata ja tilata matkan tai muun liikkumispalvelun. Myyntirajapinnan kautta esimerkiksi kuljetuspalvelun tuottaja voi päästää välitys- tai yhdistämispalvelun tuottajan hankkimaan matkalipun tai varaamaan ajoneuvon omalle asiakkaalleen. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa.

 

Mikä on lippu-, myynti- ja varausrajapinnan avaamisvelvoite ja ketä se koskettaa?

NAP-palvelussa ilmoitetaan myös tieto myynti- ja varausrajapinnasta. Lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaamisvelvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään lippu- ja maksujärjestelmä. Velvoite koskee myös niitä, joilla on matkan varaamisen mahdollistavia rajapintoja. Esimerkiksi taksialalla velvollisuus koskee lähtökohtaisesti niitä tahoja, joilla on käytössään tietojärjestelmäpohjainen välitysjärjestelmä ja palveluvalikoimaan kuuluu mahdollisuus varata matka etukäteen.

Tie- ja rautatietoimijoiden tulee avata myyntirajapinta perushintaisen kertalipun osalta. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan muuta kuin toimivaltaisen viranomaisen liikennettä hoitavat kuljetuspalvelut, jos toteuttaminen ei ole teknisesti tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista (ns. pienet toimijat). 1.1.2019 alkaen kaikkien toimijoiden liikkumismuodosta riippumatta tulee avata toisille toimijoille pääsy kausipaketteihin ja alennustuotteisiin myyntirajapinnan kautta eli mahdollistaa ns. puolesta-asiointi.

 

Mitä puolesta-asiointi tarkoittaa?

Puolesta-asiointi tarkoittaa asioimista asiakkaan tahdosta ja hänen puolestaan eri palveluissa. Liikennepalvelulaki velvoittaa liikkumis- tai yhdistämispalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan mahdollistamaan puolesta-asioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että toiselle liikkumis- tai yhdistämispalvelun tarjoajalle tulee avata pääsy järjestelmiin hankkimaan palvelun käyttäjän pyynnöstä hänen puolestaan lipputuotteita tai muita liikkumispalvelun käyttöön oikeuttavia tuotteita, hyödyntäen palvelun käyttäjän olemassa olevalla käyttäjätilillä olevia tunniste- ja käyttäjätietoja.

 

Voivatko tiedot olla useammassa rajapinnassa, jos yhdellä yrityksellä on eri tietoja erilaisissa rajapinnoissa?

Kyllä, tiedot voi ilmoittaa useamman eri rajapintaosoitteen kautta.

 

Pitääkö tiedot avata avoimen datan periaatteilla (maksutta)?

Ei tarvitse, tietojen saamiseen ja käyttöön voi liittyä käyttöehtoja. Tiedot toki saa avata avoimen datan periaatteilla ja sitä suositellaan.

 

Miten ilmoitan rajapinnan verkko-osoitteen ja päivitykset?

Tieto rajapinnoista ilmoitetaan NAP-palvelun kautta. NAP-palvelu on käytännössä lomakemuotoinen verkkosivusto, johon syötetään tietoja sekä yrityksestä, sen tarjoamista liikkumispalveluista että olemassa olevista rajapinnoista. NAP-rajapintaluettelo löytyy osoitteesta https://www.finap.fi/

 

Miten voin digitoida säännöllisen reittiliikenteen reitti- ja aikataulutietoja? Onko työkalujen käyttö maksullista? Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Traficomin tarjoamat digitointityökalut ovat pienille toimijoille lähtökohtaisesti maksuttomia. Työkalut on tarkoitettu yrityksille, joilla ei ole muita keinoja (esim. liikenteen suunnitteluohjelmistoa) tiedon tuottamiseksi sähköiseen muotoon ja julkaistavaksi rajapintoihin. 

Säännöllisen henkilöliikenteen reitti- ja aikataulutiedot voi digitoida:
1. Tielliikenteen osalta RAE-työkalulla
2. Meri- ja sisävesiliikenteen osalta suoraan NAP-palveluun integroidulla meriliikenteen editorilla.

Huom! Muistathan kopioida rajapinnan osoitteen editointityökaluista (koskee sekä RAE-työkalua että meriliikenteen editoria) ja liittää sen erikseen NAP-palvelussa täytettävälle lomakkeelle kohdassa "Ulkoiset koneluettavat rajapinnat", sillä rajapinnan tietojen siirtyminen työkalusta NAP-lomakkeelle ei tapahdu automaattisesti.

NAP-rajapintaluettelo löytyy osoitteesta https://www.finap.fi/

 

Ajan vain suljettuja kuljetuksia, koskevatko olennaisten tietojen velvoitteet minua?

Yksittäisistä suljetuista kuljetuksista (esim. KELA-matkoista, VPL-matkoista) ei tarvitse avata liikennöintiä koskevia olennaisia tietoja rajapinnoissa. Yrityksen tulee kuitenkin täyttää liikennepalvelulain mukainen tiedonantovelvollisuus sekä ilmoittaa muut olennaiset tiedot soveltuvilta osin. Siten esimerkiksi y-tunnus, yhteystiedot, toiminta-alue ja kaluston esteettömyys on ilmoitettava esim. yrityksen verkkosivuilla tai muualla. NAP-palvelussa ei näitä tietoja kuitenkaan tarvitse suljettujen kyytien osalta avata.

Mikäli suljettuja kyytejä on kuitenkin avattu niin, että jo varattuihin, yksittäisiin suljettuihin matkoihin (esim. VPL-matkat) pystyy kuka tahansa varaamaan itselleen paikan esim. mobiilisovelluksen kautta, tulee kyseisen palvelun tiedot ilmoittaa NAP:ssa. Lisäksi tilausliikenne (esim. linja-autoilla ajettava) tulee ilmoittaa omana palvelunaan NAP:ssa, mikäli kyseisen palvelun varaaminen on mahdollista kaikille kansalaisille, eikä esim. vain tietylle käyttäjäryhmälle.

 

Ajan suljettujen kuljetusten lisäksi täysin/osittain avoimia kuljetuksia, koskevatko olennaisten tietojen velvoitteet minua?

Kaikista avoimista kuljetuksista on ilmoitettava paitsi yritystä koskevat tiedot, myös liikennettä/yksittäisiä kuljetuksia koskevat tiedot olennaisten tietojen asetuksen mukaisesti.

 

Tuleeko toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen valvoa, että liikenteenharjoittaja täyttää olennaisen tiedon avaamista koskevat velvoitteensa?

Tilaajan tulee kilpailutuksessa ainoastaan vaatia kuvaus siitä, kuinka palveluntarjoaja täyttää kyseiset velvollisuutensa. Olennaisten tietojen velvoitteiden valvonta on normaalia sopimuksenaikaista sopimusehtojen valvontaa. Monessa tapauksessa on luontevinta, että toimivaltainen viranomainen itse vastaa hankkimansa liikenteen osalta olennaisten tietojen avaamisesta. Nämä sopimusehdot tulee olla selvillä kilpailuttamisvaiheessa ja kirjata selkeästi sopimukseen.

 

Riittääkö hankinnassa asetettavaksi vaatimukseksi, että lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinta mahdollistaa kertalippujen myynnin kolmansille osapuolille vai pitääkö yhteentoimivuuden olla kertalippuja laajempaa?

Myyntirajapinnan kertalippujen avaamisvelvoite koskee kaikkia tie- ja raideliikenteen toimijoita, ei ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten hankkimaa liikennettä. Viranomaisten hankkiman liikenteen yhteentoimivuusvaatimuksissa puhutaan yleisesti matkustusoikeuksien todentamisesta, joten viranomainen voinee itse kilpailuttamisasiakirjoissa määritellä, kuinka laajasti yhteentoimivuutta vaaditaan.

 

Ovathan NAP-palvelun sisältämät tiedot haettavissa myös rajapinnan kautta?

Kyllä, NAP-palvelusta voi hakea tietoja koneellisesti.

 

Miten annan palautetta NAP-palvelusta ja tai seurata kehitystyön etenemistä?

NAP-palvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saatujen kokemusten perusteella. Voit antaa palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nap@traficom.fi. Lisäksi voit seurata NAP-kehitysprojektin teknistä etenemistä Githubissa.

 

Kuka hyödyntää NAP:iin avattuja tietoja ja miten?

NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu liikkumispalvelukatalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. NAP-palvelun kautta avattavia tietoja tullaan käyttämään muun muassa nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kehittämiseen.

NAP:ssa olevia tietoja hyödyntävät tahot voivat selata järjestelmään jo tallennettuja palveluita Liikkumisalvelukatalogi-välilehdeltä ilman rekisteröitymistä. Tietoja avaavat tahot vastaavat omien tietojensa laadusta ja päättävät tietojen käyttöehdoista.

Tiedot voivat olla jaossa avoimen datan periaatteilla (maksutta) tai tietoihin voi liittyä muita käyttöehtoja, mutta tietojen on oltava jaossa kaikille tahoille samoilla ehdoilla. Avoin koneluettava rajapinta tarkoittaa, että rajapintakuvaukset ovat avoimia ja kaikkien saatavilla.

Tietojen hyödyntäjille on myös avattu oma kehittäjä-sivu (developer) GitHubissa).