Skip to main content

Tjänsteutvecklingen inom trafiksektorn tar ny fart i en kritisk tid – aktörerna enas om gemensamma spelregler för data

Published on 2.6.2022

Förbättringen av trafiktjänsterna för företag och hushåll påskyndas när aktörerna inom sektorn inför en regelbok som är öppen för alla. Syftet är att främja utvecklingen av tjänster inom sektorn inom både godstrafiker och persontrafik genom att bland annat underlätta delning av data. På detta sätt följer trafiksektorn gradvis bank- och telekommunikationssektorerna, som redan länge har tillhandahållit sina kunder interoperabla tjänster. 

Regelboken, som utformats i samarbete inom branschen, införs av aktörerna i ett dataekosystem som är öppet för alla. Grundarna Finnair, Fintraffic, HRT, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT och FLD Osuuskunta undertecknar regelboken först och därefter skickas en inbjudan till varje aktör att bli officiell medlem och följare av regelboken. Regelboken bygger på Sitras grundarbete för att främja en rättvis dataekonomi. Den gemensamma regelboken är ett efterlängtat stadium för de 140 aktörer som redan nu har gjort ett bra jobb i arbetsgrupperna.

 

”Trafiken står just nu inför många olika chocker samtidigt. Kollektivtrafiken är fortfarande i svårigheter efter pandemin, kriget i Ukraina försvagar Finlands internationella förbindelser, bränslepriserna har stigit mycket snabbt och utsläppen från trafiken måste minskas avsevärt under de närmaste åren. I en exceptionellt stor omställning behövs nya medel för att trafiksektorn ska kunna fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster i rese- och trafikkedjorna och fullt ut stödja Finlands konkurrenskraft”, säger Fintraffics verkställande direktör Pertti Korhonen.

 

Förutom att förbättra tjänsterna för kunderna är den accelererande utvecklingen av tjänsterna inom trafiksektorn också av social betydelse, eftersom hushåll och företag årligen spenderar uppskattningsvis 40 miljarder euro på mobilitet och trafik, vilket motsvarar cirka 13 procent* av Finlands bruttonationalprodukt. Dessutom står trafiken för 20 procent** av Finlands koldioxidutsläpp. På så sätt ger redan en liten effektivisering av rese- och trafikkedjorna tack vare tjänsterna som utvecklas stora fördelar i form av besparingar för företag och hushåll, de underlättar medborgarnas och företagens vardag samt förbättrar Finlands konkurrenskraft och minskar utsläppen.

”Digitaliseringen av trafiken sker här och nu. Praktiskt taget ingen ny tjänst eller teknik utvecklas för närvarande utan koppling till data och dataekonomin. Detta skapar ett utmärkt tillfälle att uppnå trafiksystemets effektivitets- och hållbarhetsmål. I det här arbetet är det viktigaste att få data och kod från olika parter att röra sig. Regelboken för rättvis dataekonomi är ett viktigt initiativ för att främja interoperabilitet på systemnivå i trafiken. Detta är ett utmärkt pionjärsteg i riktning mot utvecklingen av en europeisk datarymd för trafiken, säger Marko Forsblom, verkställande direktör för ITS Finland.

Data i centrum för utvecklingen av nya mobilitetstjänster

Inom trafiksystemet producerar trafikleder, fordon, tjänsteleverantörer och kunder mer data än någonsin tidigare. Genom att hämta data via en regelbok vid ett lägre tröskelvärde och i ett kompatibelt format för delning kan till exempel fordonets autonomi ökas, logistikledtiderna påskyndas, användningen av drönare i servicebranschen främjas eller resekedjelösningar som köps från en enda applikation utvecklas.

”Kontrollerat datautbyte och nära samarbete med olika aktörer har en nyckelroll när vi på Finnair utvecklar bättre rese- och transportkedjor”, säger Tiina Vesterinen, ansvarig direktör för digitala tjänster på Finnair. ”I slutändan gynnas kunden, som ser nyttan till exempel i form av en smidigare reseupplevelse eller fraktleverans.”

”Det här gemensamma steget för hela branschens dataekosystem är viktigt för HRT. Nivån på kundernas förväntningar på tjänsterna ökar ständigt. För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktionskraft på marknaden för mobilitetstjänster krävs förmåga att genom partnerskap bygga upp bättre digitala tjänster för kunderna, till exempel på området för resekedjor. Dataströmmar och analyser fungerar till fördel för kunderna. Regelboken tar oss ett steg mot vår vision”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

”Betydelsen av data och integration ökar när vi vill skapa den bästa kundupplevelsen och möjliggöra agil förflyttning från en plats till en annan. Därför ser vi trafikens dataekosystem som en intressant möjliggörare i nya samarbetsmodeller, säger Jonas Hagner, Chief Digital Officer på VR Group.

"Matkahuolto har varit en pionjär inom insamling, bearbetning och delning av data. Överföringen av uppgifter till passagerare och myndigheter samt öppna gränssnitt även mot andra aktörer möjliggör till exempel verksamheten för hundratals små operatörer och bildandet av nationella resekedjor för kollektivtrafik. Regelboken visar på ett öppet och gott samarbete mellan de olika aktörerna inom sektorn. Här känns bra att fortsätta vår egen aktiva roll som utvecklare av kollektivtrafiken och logistiken", säger Matkahuoltos verkställande direktör Janne Jakola.

”Lagändringen och digitaliseringen inom taxibranschen har väsentligt förändrat branschens verksamhetsmodeller. Förutsägbarheten i priserna, taxibilarnas tillgänglighet och kvalitet samt tjänsternas tillförlitlighet har skapat en brist på tillförlitlighet i konsumenternas ögon, som bara har förvärrats av coronaviruset. Valopilkku vill vara en del av omvandlingen av hela trafikbranschen genom att erbjuda användarna av trafikekosystemet möjligheter till smidiga resekedjor samt rättvisa tjänster och priser över hela Finland", säger Jari Kantonen, verkställande direktör för Valopilkku Oy.

Effektiva trafikkedjor skapas inte utan data

På logistiksidan krävs för att minska utsläppen och öka effektiviteten realtidsdata av hög kvalitet som enkelt kan integreras i de olika trafikaktörernas egna system. Detta förbättrar insynen i logistikkedjorna, vilket i sin tur förbättrar effektiviteten och förkortar genomloppstiderna vid godsknutpunkterna.

”Inom skogssektorns transporter betonas användningen av det lägre vägnätet och det privata vägnätet. För att skapa mer aktuell och heltäckande väginformation krävs att nya typer av datainsamlingsmetoder och samarbetsmodeller införs. Regelboken underlättar samarbetet mellan olika aktörer och främjar därmed framväxten av nya datatjänster och precisionsplaneringen av transporter inom skogssektorn", säger Heikki Pajuoja, verkställande direktör för Metsäteho Oy.

”Datadelning möjliggör nya affärsverksamheter i flera branscher. Trafikdataekosystemet kommer att utgöra en god grund för Living Lab-miljöerna för utveckling av stadstrafiken som förbereds vid VTT. Där utvecklas bland annat nya lösningar för spårvägstrafiken och för laddning av den trafik som elektrifieras. Dataekosystemet kan också användas för att utveckla nya lösningar bland annat för att utveckla logistikkedjor som är optimerade för utsläpp och energiförbrukning och för digitala mobilitetstjänster som bäst tillgodoser passagerarnas behov”, säger Ari Aalto, direktör för trafikforskningen vid VTT.

”Jag är verkligen glad över att transportsektorn har tagit ett så stort steg framåt tillsammans och nu mer kraftfullt kan ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder i dessa krävande tider. Den gemensamma regelboken, som är öppen för alla, kommer att göra det mycket lättare för de olika aktörerna att utveckla tjänster tillsammans, när allt inte längre behöver avtalas bilateralt. I takt med att tjänsteutvecklingen i Finland accelererar kommer det också att finnas fler möjligheter att utveckla servicelösningar för exportmarknaderna”, säger Janne Lautanala, ekosystem- och teknikchef på Fintraffic som samordnar byggandet av trafikdataekosystemet.     

 

Mer information:
kommunikationschef Saara Salaja, Fintraffic, tfn 050 414 2734

 

Källor: 

*Logistiikkaselvitys 2018, Statistikcentralen – Hushållens konsumtion 2018

**Liikennefakta.fi

Bakgrundsinformation;

Vad är ett trafikdataekosystem?

Nätverksdata och dess utnyttjande är centrala faktorer i utvecklingen av trafiksystemet. Nätverkandet inom trafiksektorn har fått en bra start. I trafikdataekosystemet ingår redan 140 organisationer.

Trafikdataekosystemet, som lanserades i januari 2021, begränsar inte konkurrensen, utan är en öppen gemenskap för alla. Det främjar samarbete inom sektorn för att utveckla en sömlös serviceupplevelse för kunderna.

Syftet med dataekosystemet är att med hjälp av digitaliseringen:

  • öka attraktiviteten och smidigheten i kollektivtrafik- och resekedjorna samt förbättra logistikkedjorna
  • stimulera den inhemska marknaden och öka tjänsteexporten
  • skapa nya affärsmodeller och tjänster
  • minska utsläppen. 

Fintraffic samordnar arbetet genom det uppdrag man fått från staten och sin roll, som kombinerar de olika trafiksätten under ett och samma tak.

 

Vilken regelbok:

Regelboken ligger till grund för att bygga upp samarbetet på dataområdet inom trafiksektorn. Innehållet i regelboken baserar sig på Sitras regelbok för rättvis dataekonomi och skapar en avtalsram för delning av data som underlättar byggandet av förtroende för trafiksektorn. Alla intresserade privata och juridiska personer kan ansluta sig till ekosystemet för öppna trafikdata. Genom att bli medlem förbinder man sig att följa regelboken.

Regelboken ger organisationer och individer en bättre möjlighet att behålla kontrollen över de data de delar och att självständigt besluta om relaterade behörigheter.

Regelboken fungerar som ett verktyg för att släppa en ännu större mängd data, antingen utan eller mot vederlag, i ett gemensamt överenskommet format. På ett praktiskt plan förbättras förtroendet för bland annat äktheten och kvaliteten hos data, datasäkerheten, aktörernas identitet och roller samt användarvillkoren.

Om vad avtalas i regelboken:

  • om regler för delning av dataset, tillhandahållande av ekosystemtjänster och avtal om samarbete

Om vad avtalas inte i regelboken:

  • om innehåll, priser, betalning, flaggning m.m. i mobilitets-, trafik- och logistiktjänster. ​

Share