Skip to main content

Halvårsrapport för trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, januari–juni 2021

Published on 30.8.2021

Januari–juni 2021

  • Koncernens omsättning var 94,6 (92,9) miljoner euro
  • Koncernens bruttovinst uppgick till 14,6 (11,8) miljoner euro
  • Vinsten/förlusten var -3,5 (-2,6) miljoner euro
  • Rörelseresultatet belastades av effekterna av coronapandemin på intäkterna från flygtrafiktjänsten
  • Coronapandemin har haft små effekter på trafikstyrningen inom väg-, sjö- och spårtrafiken
  • Trots pandemin har trafikstyrningens service- och säkerhetsnivå varit fortsatt god och tjänsteproduktionens effektivitet har förbättrats
  • Byggandet av ett ekosystem för trafiken, för att skapa en ny marknad för trafiktjänster, fortskrider: mer än 100 organisationer är redan involverade i byggandet av ekosystemet
  • Inom Digitraffic-tjänsten har efterfrågan på den trafikinformation som företaget producerar fortsatt att vara stark

Fintraffic-koncernens omsättning under januari–juni var 94,6 (92,9) miljoner euro. Omsättningen härrör huvudsakligen från trafikstyrningstjänster inom väg-, sjö- och spårtrafiken som levereras till Trafikledsverket samt från flygtrafiktjänster som produceras åt flygbolagen och Finavia. Koncernen producerar också tjänster till bl.a. Traficom, städerna och hamnarna samt sina internationella kunder.

Vinsten/förlusten var -3,5 (-2,6) miljoner euro. Rörelsemarginalen var -3,7 % (2,8 %).

Koncernens rörelseresultat var förlustbringande till följd av de reserestriktioner som orsakades av coronapandemin och det fortsatt låga antalet flygningar, vilket har en negativ inverkan på intäkterna från flygtrafiktjänsterna. Å andra sidan var lönsamheten för väg-, sjö- och spårtrafikstyrningen fortsatt stabil.

Under andra halvåret beräknas flygtrafikvolymerna öka gradvis, vilket också kommer att öka intäkterna från flygtrafiktjänsterna. Som en följd av EU:s trafikriskmekanism förväntar sig bolaget dessutom att i sin bokföring göra konteringar som förbättrar flygtrafiktjänstens bokföringsresultat betydligt mot slutet av året. Det operativa resultatet av flygtrafiktjänsten är dock fortfarande förlustbringande. Fintraffic-koncernens rörelseresultat för hela året bedöms bli positivt tack vare en resultatförbättring från flygtrafiktjänsten samt stabil lönsamhet inom väg-, sjö- och spårtrafikstyrningen.

Kostnaderna för verksamheten inom flygtrafiktjänsten har anpassats avsevärt till följd av de minskade volymerna inom flygtrafiken. Förbättringen av effektiviteten har fortsatt även inom de andra trafikformerna. I enlighet med statens mål för Fintraffic-koncernen siktar bolaget på en kumulativ effektivisering av bolagets tjänsteproduktion inom väg-, sjö- och spårtrafiken med 30 miljoner euro under åren 2019–2022. Bolaget räknar med att nå målet inom tidsfristen. Bolaget effektiviserar sin verksamhet speciellt genom att producera mer service utan att kostnaderna ökar i samma proportion.

Fintraffic-koncernens nyckeltal

 

 

H1 2021

H1 2020

H1 2019

2019

Omsättning

94,6

92,9

110,6

221,9 

Bruttovinst

14,6

11,8

30,6

52,1 

Rörelseresultat

-3,5

-2,6

16,4

21,3 

Rörelseresultat %

-3,7 %

-2,8 %

14,9 %

9,6 % 

Antal anställda

1125

1124

1088

1103

Viktiga händelser 1–6/2021

Pandemin och med denna förknippade restriktioner har fortfarande återspeglats i trafikvolymerna inom alla trafikformer. Jämfört med perioden före pandemin är de lägsta trafikvolymerna fortfarande inom luftfarten, men även väg-, sjö- och spårtrafiken har under årets andra kvartal (4–6/2021) varit mindre livlig än vanligt. En tillväxt syns dock bland annat inom vägtrafiken, fjärr- och godstransporterna på järnväg samt antalet överflygningar.

Utveckling av tjänster som produceras åt trafikmarknader och ekosystemaktörer

Under granskningsperioden har Fintraffic tillsammans med sina partner fortsatt att bygga trafikens ekosystem för att påskynda den finländska trafikmarknaden. I slutet av granskningsperioden var redan 111 aktörer involverade i arbetet med trafikens ekosystem. Målet är att aktörerna inom trafikområdet i sitt samarbete ska hitta sätt att främja dataekonomin i utvecklingen av trafiklösningar. Gemensamma verksamhetsmodeller definieras konkret i ekosystemets arbetsgrupper som bland annat fokuserar på utveckling av regelbok, lägesbildsinformation, totalarkitektur för trafikdata samt information och gränssnitt för logistik. Under granskningsperioden fastställde ekosystemets aktörer en gemensam vision och mål för arbetet, påbörjade utarbetandet av en regelbok för området samt arbetade bl.a med utveckling av logistikdata, kollektivtrafikdata och lägesbildsdata. Det arbete som utförs i ekosystemet skapar en grund för att man enklare och i större omfattning i framtiden ska kunna utnyttja den information som olika aktörer producerar, bland annat vid byggandet av nya rese- och transportkedjelösningar.

Fintraffic tillhandahåller ekosystemets aktörer de data som produceras, insamlas och förädlas i Digitraffic-tjänsten, som hade i genomsnitt 10 miljoner gränssnittssamtal om dagen under granskningsperioden. Den lägesbild i realtid av trafiken som produceras av bolaget används, förutom i bolagets egna tjänster, bland annat i navigatorer, karttjänster och olika andra trafiktjänster.

Den totala mängden av den trafik- och mobilitetsinformation som Fintraffic producerar ökade under granskningsperioden, då mobilitetsinformationstjänsterna finap.fi, matka.fi och en del av Digitransit-tjänsten överfördes till att opereras av Fintraffic. Detta möjliggör tillhandahållande av en globalt unik helhet av trafik- och mobilitetsinformation till tjänsteutvecklare inom sektorn och är ett betydande steg för att bygga ett mer funktionellt trafiksystem och ta i bruk nya trafiklösningar. Ett exempel är att kollektivtrafikens rutter och tidtabeller nu är lättare tillgängliga tillsammans med annan lägesbildsinformation för trafiken. Detta förväntas ytterligare påskynda utnyttjandet av data när nya tjänster skapas.

Som en konkret tjänst för logistikbranschens operatörer publicerade Fintraffic i april en öppen digitaliseringsplattform för hamnarna och hamnoperatörerna, applikationen Port Activity. Med hjälp av tjänsten förbättras effektiviteten hos funktioner med anknytning till fartygens hamnbesök, särskilt genom förbättring av informationsflödet. I Finland används applikationen tillsammans med fler än 10 hamnar. Den har också tagits i bruk i Sverige.

Fintraffic intensifierade sitt samarbete med Bauer Media ytterligare för att förmedla trafikinformation via Bauer Medias radiokanaler, bl.a. Radio Nova.

Utveckling av trafikstyrningstjänsterna                

Antalet flygoperationer som betjänades av Fintraffics flygtrafiktjänst har inom områdeskontroll varit cirka 40 procent och på Helsingfors-Vanda cirka 30 procent av nivån under 2019. Även under de exceptionella omständigheterna har flygtrafiktjänsten fortsatt sitt beslutsamma utvecklingsarbete. Ett projekt med fjärrflygledning tillsammans med Finavia skulle göra det möjligt att producera tjänsterna flexibelt och högkvalitativt när det finns en efterfrågan på flygtrafiktjänster. FINEST-projektet som bedrivs tillsammans med det estniska flygtrafiktjänstbolaget EANS syftar till att säkerställa säkert luftrum, minska klimatutsläppen och tillhandahålla mer konkurrenskraftiga flygvägsavgifter till luftrummets användare. Under våren har Fintraffics flygtrafiktjänst påbörjat tekniska underhållstjänster på fem trafikflygplatser i Sverige och har tagit i bruk en drönaranvändarinriktad registreringstjänst, vars utveckling har fortsatt.

Fintraffics spårtrafikstyrning har under årets första del stärkt sina spetsprojekt enligt planerna. Järnvägarnas reseinformationssystem, som lämnar mångsidigare information till resenärerna, har tagits i bruk på stationer i södra och mellersta Finland. Målet är att systemet ska ha tagits i bruk på alla stationer i Finland under hösten, med digitalt styrd informationsutrustning och passagerartrafik. Spårtrafikstyrningen har i samarbete med VR utvecklat ett DAS-system som använder sig av maskinintelligens och hjälper förarna genom prediktiv information, bland annat om spåret och terrängens former. Digispår-projektet har framskridit och förhandlingarna om det projektrelaterade alliansavtalet är inne på slutrakan.

Fintraffics vägtrafikstyrning har under årets början bl.a. förbättrat driftsäkerheten genom att flytta viktiga operativa system till sina egna plattformar och utvecklat de operativa systemens arkitektur, vilket gör att driftsäkerheten förbättras, bl.a. när det gäller skyltar för variabel hastighetsbegränsning och informationsskyltar. I maj tog Fintraffic i drift ett nytt trafikstyrningssystem i Mästartunneln på Ring I. På systemnivån förnyades i infrastrukturprojektet trafiklednings- och säkerhetssystemen i hela tunneln.

Fintraffics sjötrafikstyrning har avtalat med Traficom om att i Finland införa en informationstjänst för sjötrafiken, som tas i bruk 2025. Den informationstjänst som ska tas i bruk är kompatibel med rutinerna inom EU. Med dess hjälp effektiviseras informationsutbytet mellan aktörerna i sjöfartens logistikkedja och därigenom förbättras logistikkedjans service och effektivitet.

Verkställande direktör Pertti Korhonen:

Digitaliseringen av trafiken och ett ännu närmare samarbete mellan aktörerna inom sektorn har goda möjligheter att främja den finländska marknaden för trafiktjänster. Vårt mål är att påskynda uppkomsten av tjänster av ny typ för att underlätta rörligheten för människor och varor ännu mer och för att minska utsläppen. Därför är vi särskilt glada över antalet samarbetspartner som har anslutit sig till trafikens ekosystem. Detta visar tydligt att det finns en efterfrågan på sådant arbete. Vi tror att med hjälp av gemensamma spelregler kommer tjänsteutvecklingen inom sektorn att påskyndas, så som tidigare har skett inom många andra verksamhetsområden.

Även om Fintraffic har anpassat sin verksamhet för att möta efterfrågan till följd av coronasituationen, har bolaget inte kompromissat med sitt huvudmål; att säkerställa trafiksäkerheten. Trots pandemin har trafikstyrningstjänsterna hållit en hög service- och säkerhetsnivå för kunder, myndigheter och andra intressenter. Under pandemin har vår personal agerat ansvarsfullt och gjort ett mycket bra jobb.

På grund av coronapandemin har flygtrafikvolymerna, och i synnerhet intäkterna från flygtrafiktjänsten, under hela första halvåret legat på en låg nivå och som följd av detta är också hela koncernens resultat fortsatt negativt. Vi tror dock att efterfrågan på flygtrafiktjänster kommer att öka mot slutet av året och som en följd av EU:s trafikriskmekanism förväntas flygtrafiktjänsten i sin bokföring kunna göra konteringar som förbättrar verksamhetens bokföringsresultat. Dess operativa resultat förblir fortfarande negativt. Koncernens rörelseresultat för hela året bedöms bli positivt tack vare en resultatförbättring från flygtrafiktjänsten samt stabil lönsamhet inom väg-, sjö- och spårtrafikstyrningen.

På grund av coronapandemin har flygtrafikvolymerna och i synnerhet intäkterna från flygtrafiktjänsten under hela första halvåret legat på en låg nivå och som följd av detta är också resultatet fortsatt negativt. Vi tror dock att efterfrågan på flygtrafiktjänster kommer att öka avsevärt mot slutet av året och därmed förbättras flygtrafiktjänstens rörelseresultat. 

I koncernen har vi under våren och sommaren genomfört strategi- och värdearbete som berör hela bolaget. Vi vill säkerställa att våra trafikstyrnings- och ekosystemtjänster producerar ett maximalt stort värde till våra olika kundgrupper och det finländska samhället. För att koncernens gemensamma värderingar på ett naturligt sätt ska bygga vår företagskultur som stödjer genomförandet av strategin har vi arbetat med dem tillsammans med hela vår personal. Det gläder mig att så många har med entusiasm anslutit sig till detta viktiga arbete. Som en mer sammanhållen grupp kan de Fintraffic-anställda göra ännu mer för att i Finland ska skapas det säkraste, smidigaste och mest miljövänliga trafiksystemet i världen. 

Share

Etiketter