Skip to main content

Det trådlösa datautbytet mellan smarta trafikljus och fordon går framåt – testas nu för första gången i Finland med standarder som omfattar hela Europa

Published on 16.3.2023

Fintraffics vägtrafikstyrning testar nu för första gången det trådlösa datautbytet mellan smarta trafikljus och fordon i Finland med standarder som omfattar hela Europa. Målet är att informationen från trafikljusen överförs direkt till fordonet, navigatorn i bilen eller annan terminalutrustning. På detta sätt kan väganvändaren bättre än förr påverka sitt körsätt mot ett mer ekonomiskt håll och därigenom även trafikutsläppen.

”Digitaliseringen av trafiken öppnar upp möjligheter för oss att ta säkerheten, smidigheten och miljövänligheten hos landsvägstrafiken till en helt ny nivå. Utvecklingen av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS), det vill säga att fordon och infrastruktur i vägtrafiken kommunicerar med varandra i fortsättningen, spelar en viktig roll här. Utvecklingsarbetet av det trådlösa datautbytet mellan smarta trafikljus och fordon som pågår just nu, är ett konkret exempel på hur data från infra kan användas för att betjäna väganvändarna i realtid. Det här bygger i sin tur en grund för allt mer förutseende körvanor, där trafikljusen producerar indata för bilisterna om hur man ska närma sig trafikljusen så att körsättet skulle vara så ekonomiskt och utsläppssnålt som möjligt”, säger enhetschef Olli Rossi från Fintraffics vägtrafikstyrning.

I Fintraffics utvecklingsprojekt som fokuserar på datautbytet mellan trafikljus och fordon pågår just nu den första analysfasen av testningen av trafikljusutrustningen. Med fasen säkerställer man att de tekniska systemen och funktionsprinciperna hos olika trafikljus stödjer standarderna som omfattar hela Europa. De första pilotprojekten mellan trafikljus och bilar inleds redan under den kommande sommaren.

”Under de senaste månaderna har vi tillsammans med Tammerfors stad och våra samarbetspartners Swarco Finland och Normivalaistus testat trafikljusens funktion och dataöverföring enligt standarder som fastställts av C-Roads (ETSI och ISO) och omfattar hela Europa. Resultaten är uppmuntrande och det ser ut som att vi i en stor utsträckning kan använda den utrustning som redan finns. Nästa steg är pilotförsök för att testa hur samspelet mellan trafikljus och bilar fungerar i olika korsningar eller slutanvändarnas appar”, fortsätter Olli Rossi.

Fintraffics utvecklingsprojekt som fokuserar på dataöverföringen mellan trafikljus och fordon är en del av projekthelheten Nordic Way 3, som är ett 5-årigt nordiskt projekt som främjar automation av vägtrafiken och stöds av EU. Målet i projektet är att utveckla smarta och gränsöverskridande logistiklösningar för trafiken, särskilt C-ITS-lösningar (Cooperative Intelligent Transport Systems) som är lämpliga i stadsmiljön i nordiska förhållanden. Projektet Nordic Way 3 står i samband med EU-kommissionens strategi, där säkerheten ökas av nätverksanslutna fordon, chaufförens förmåga att förutse och ett exakt datautbyte som är snabbare än förr. Förutom Fintraffic deltar projektansvariga Traficom samt Trafikledsverket och Helsingfors, Tammerfors och Vanda stad i projektet för Finlands del.

Utvecklingen av samverkande intelligenta transportsystem är en del av Fintraffics strategi för att utveckla trafiken, där man strävar efter världens säkraste, smidigaste och miljövänligaste trafik i Finland. Samverkande intelligenta transporttjänster (C-ITS-tjänster) är tjänster där ett nätverksanslutet eller kommunicerande fordon har en trådlös uppkoppling till andra fordon, infrastrukturen eller andra delar av omgivningen. Tjänsterna varnar automatiskt om en farlig situation eller omständighet, till exempel hinder på vägen eller en hal körbana. Tjänsten kan också ge information vars syfte är att förbättra smidigheten i trafiken och förenkla rörligheten.

Share