Skip to main content
Crossroads

Traffic Management Finland Oy:s halvårsöversikt januari–juni 2020

Published on 27.8.2020

Januari–juni 2020

  • Koncernens omsättning var 92,9 (110,6) miljoner euro
  • Koncernens driftsbidrag utgjorde 11,8 (30,6) miljoner euro
  • Rörelseförlusten var -2,6 (16,4) miljoner euro
  • Rörelseresultatet belastades av coronabegränsningarnas inverkan på intäkterna från flygtrafiktjänsten
  • Coronapandemin har endast haft små effekter på trafikstyrningen inom väg-, sjö, och järnvägstrafiken
  • Trots pandemin har servicenivån inom trafikstyrningstjänsten varit fortsatt god och säkerhetsnivån hög
  • Efterfrågan på trafikdata i tjänsten Digitraffic ökade under våren

Omsättningen för koncernen Traffic Management Finland Group (TMF) i januari–juni var 92,9 (110,6) miljoner euro. Omsättningen härrör nästan helt från tjänster för trafikstyrning inom väg-, sjö- och spårtrafiken som levereras till Trafikledsverket samt från flygtrafiktjänster som tillhandahålls flygbolagen och Finavia. Koncernen producerar även tjänster till städer och hamnar.

Rörelseförlusten var -2,6 (16,4) miljoner euro. Rörelsemarginalen utgjorde -2,8 % (14,9 %).

Rörelseresultatet var negativt på grund av resebegränsningarna och effekterna av den dramatiska minskningen inom flygtrafiken på ANS Finlands intäkter.

TMF förutspår att helårets rörelseresultat kommer att vara förlustbringande trots anpassningsåtgärderna inom flygtrafiktjänsten, om den trafikriskmekanism som EU definierat för flygtrafiktjänstaffärsverksamhet inte fungerar normalt i år. På de europeiska staternas beslut har flygtrafiktjänstbolagens fakturering av navigationsavgifter av flygbolagen senarelagts med cirka ett halvt år, vilket innebär att ANS Finlands fordringar, som uppgår till flera miljoner euro, kommer att intäktsföras senare. Syftet med arrangemanget är att stödja flygbolagens återhämtning från krisen.

Kostnaderna för verksamheten inom flygtrafiktjänster har anpassats avsevärt till följd av de minskade volymerna inom flygtrafiken. Åtgärderna för att förbättra effektiviteten har fortsatt även inom de andra trafikslagen. I enlighet med statens mål för Traffic Management Finland siktar bolaget på en kumulativ effektivisering av bolagets tjänsteproduktion med 30 miljoner euro under de kommande åren.

Nyckeltal för koncernen Traffic Management Finland

Nyckeltalen är inte helt jämförbara med året innan. Detta beror på den osäkerhet som pandemin orsakar i funktionen av trafikriskmekanismen inom flygtrafiktjänst samt på ändringar i den kommersiella modellen mellan Trafikledsverket och bolaget och den nya intäktsföringsmodellen för omsättningen i anslutning till detta. I fjol var räkenskapsåret längre än normalt, och året var samtidigt den nya koncernens första, vilket också påverkar siffrornas jämförbarhet.

  H1 2020 H1 2019 2019
Omsättning 92,9 110,6 221,9
Driftsbidrag 11,8 30,6 52,1
Rörelseresultat -2,6 16,4 21,3
Rörelsemarginal -2,8 % 14,9 % 9,6 %
Antalet anställda 1124 1088 1103

CENTRALA HÄNDELSER 1-6/2020

Traffic Management Finland har i all sin verksamhet fokuserat på sin främsta uppgift, att kompromisslöst trygga säkerheten inom trafiken. Trots pandemin har trafikstyrningstjänsterna hållit en hög service- och säkerhetsnivå för kunder, myndigheter och andra intressentgrupper. Med anledning av coronaläget har bolaget anpassat sin verksamhet och infört specialarrangemang inom utförandet av arbetet.

Coronapandemins effekter på trafikvolymerna på land, till sjöss och i luften började synas starkt från och med mars. I flygtrafiken rasade volymen med hela 90 procent på våren, men har småningom börjat återhämta sig.

Inom vägtrafiken minskade trafikvolymerna till följd av coronapandemin i en sådan omfattning att trafikvolymerna för helåret 2020 kommer att vara mindre än året innan, vilket är exceptionellt. Vägtrafiken började återhämta sig i maj.

Volymen inom fjärrtågtrafiken var i flera veckors tid 40 procent mindre än år 2019. Godstrafiken minskade i januari–juni med 9,4 procent jämfört med året innan. Under coronabegränsningarna (16.3–5.6) var tågmängderna inom godstrafiken däremot 2 procent mindre än året innan. Under det första halvåret hade strejkerna inom olika industribranscher en större inverkan på godstrafikvolymerna än coronapandemin.

Resebegränsningarna inom sjötrafiken påverkade fartygstrafiken på våren. I fråga om frakttrafiken har hamnarna fungerat normalt.

Under första halvåret har bolaget särskilt satsat på att ge fart åt användningen av smart trafik och trafikdata. Bolaget har som mål att utveckla Finland till ett modelland inom användning av trafikdata. Tillsammans med sina främsta partner har bolaget byggt upp en vägkarta för de närmaste åren och planerat en verksamhetsmodell för produktionen av tjänster till trafikekosystemet. Bolaget har fortsatt att utveckla sina digitala tjänster och introducerat nya funktionaliteter i dem, till exempel vägunderhållsdata och statistik över trafikvolymerna.

Efterfrågan på trafikdata som Traffic Management Finland producerar har fortsättningsvis varit hög, och användningen av trafikdata har ökat jämfört med fjolåret. I den öppna tjänsten Digitraffic gjordes cirka 10 miljoner gränssnittsanrop per dag. I april–maj fördubblades antalet användare jämfört med motsvarande månader i fjol. Antalet användare av Trafiklägestjänsten, som bolaget producerar, mer än fördubblades jämfört med motsvarande period i fjol och utgjorde 375 000 (176 000) besökare.

På grund av coronabegränsningarna har ANS Finland starkt anpassat sin verksamhet. Sedan mars har företaget permitterat sin personal helt eller delvis. På åtta flygplatser var verksamheten helt avbruten från början av april till slutet av juni, och i samtliga övriga enheter har verksamhetens nivå anpassats efter trafikvolymerna. Utsikterna för återstoden av året är fortfarande svaga och det kan dröja flera år innan flygtrafiken återhämtar sig och når samma nivå som år 2019.

Under det första halvåret i år har Finrail fört vidare sina strategiska nyckelprojekt i enlighet med planerna, såsom förberedelserna av projektet Digirata och utvecklingen av fjärrstyrningssystem. Bolaget har också förberett sig på att ta över hanteringen av spårkapaciteten på bangårdarna i Helsingfors och Ilmala samt på att införa ett nytt passagerarinformationssystem. Företagets lönsamhet var bättre än planerat.

ITM Finland har inlett ett nytt projekt för utveckling av trafikstyrningen (projektet LOK) under det första halvåret. Det är fråga om ett av ITM Finlands strategiska spetsprojekt med vilka bolaget i fortsättningen säkerställer sin konkurrenskraft i det allt stramare marknadsläget. Projektet säkerställer att vägtrafikstyrningen fungerar så smidigt som möjligt i både statens och städernas vägnät tack vare nya kunder och tjänster.

VTS Finlands verksamhet har fokuserat på leverans av trafikstyrningstjänster av hög kvalitet och på utveckling av avancerade nya tjänster och tekniker. Under årets första del har VTS Finland särskilt satsat på förberedelser för utvidgningen av kvalitetsledningssystemet. Syftet är att hela bolaget är ISO 9001-certifierat vid årsskiftet 2021/2022. Dessutom lanserade bolaget dess nya säkerhetsledningssystem i slutet av februari. Inom produktutveckling har bolaget förberett införandet av analysverktyg för uppföljning av fartyg i VTS-centralerna. I anslutning till detta börjar centralerna använda nya informationssystem för identifiering av risker och hantering av fartygstrafiken.

Verkställande direktör Pertti Korhonen:

Verksamhetsmiljön för trafiken förändrades kraftigt under det första halvåret i år. Till följd av coronabegränsningarna minskade trafikmängderna dramatiskt inom alla trafikslag. Särskilt inom flygtrafiken kommer återhämtningen sannolikt att ta flera år, vilket kommer att ha ekonomiska konsekvenser för alla företag som tillhandahåller tjänster till flygtrafiken, inklusive oss.

Trots de exceptionella omständigheterna har vi lyckats tillhandahålla de för samhället kritiska trafikstyrningstjänsterna utan störningar under det första halvåret. Även säkerhetsnivån har varit fortsatt hög.

För att kunna ge våra kunder och det finländska samhället ett så stort mervärde som möjligt och för att använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt har vi under våren börjat planera det framtida sättet att tillhandahålla trafikstyrningstjänster. Det främsta målet är att göra trafiksystemet säkrare, smidigare och miljövänligare och att förbättra dess ekonomiska effektivitet. Vi utvecklar bland annat vår förmåga att tillhandahålla information och tjänster som är relevanta för olika aktörers affärsverksamhet inom trafiken.

Även om koncernens omsättning och resultat minskade under det första halvåret har vi kunnat leverera tjänster mer effektivt än tidigare. Effektivitet har skapats både genom att göra saker på nya sätt och genom att sänka kostnaderna.

Vårt rörelseresultat för det innevarande året kommer att bli betydligt lägre än budgeten på grund av de minskningar i trafikvolymerna som coronaviruset orsakat från och med mars. Koncernen har fortfarande en stark balansräkning och finansiell ställning, och ett förlustbringande resultat för ett enda år äventyrar inte koncernens verksamhet. Det är dock viktigt att vi säkerställer våra förutsättningar att kontinuerligt utveckla verksamheten i framtiden. Intäkterna från försäljningen av trafikstyrningstjänster för väg-, sjö- och järnvägstrafik som tillhandahålls Trafikledsverket ska möjliggöra utvecklingsinvesteringarna så att vi kan ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten av vår verksamhet. Om detta inte är fallet får vi avsevärt sämre möjligheter i den närmaste framtiden att göra investeringar på projekt som är centrala för utvecklandet av hela trafiksystemet.

Slutligen vill jag tacka vår skickliga personal för att vår servicenivå varit fortsatt god även under de exceptionella omständigheterna. Utan kompromisser i fråga om säkerheten.

Share