Skip to main content
STM Balt Sea

STM Balt Safe

STM BALT SAFE

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management-projektet, STM BALT SAFE (2019-2021), kommer att bidra till ökad säkerhet för sjöfarten i Östersjön genom Sea Traffic Management (STM)-kompatibla sjöfartstjänster till tankersjöfarten i Östersjön.

Den känsliga Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Här seglar många tankfartyg som möter korsande färjor och smala passager. Fartygsolyckor inträffar trots hög säkerhet, och kan i värsta fall få en extrem inverkan på miljön. Åtgärder inom  navigationssäkerhet behövs för att ytterligare minska olycksriskerna. Det finns ett behov av att förbättra informationsutbytet mellan fartygen, och även mellan fartyg och land. Delad information ger ökad lägeskunskap och skulle fungera som en katalysator för förbättrad navigationssäkerhet, optimerat kapacitetsutnyttjande och just-in-time-verksamhet.

Ökad säkerhet i Östersjön

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management-projektet, STM BALT SAFE (2019-2021), kommer att bidra till ökad säkerhet för sjöfarten i Östersjön genom Sea Traffic Management (STM)-kompatibla sjöfartstjänster till tankersjöfarten i Östersjön. Projektet sker i linje med den nyligen uppdaterade HELCOM-rekommendationen 34E/2 “Further testing and development of the concept of exchange of voyage plans as well as other e-navigation solutions to enhance safety of navigation and protection of the marine environment in the Baltic Sea region”. Tankertrafiken kommer att bli säkrare genom att fartygen görs STM-kompatibla. Då får de möjlighet att skicka och ta emot resplaner till och från andra fartyg och offentliga myndigheter i Östersjöländerna. Genom STM BALT SAFE-projektet kommer den offentliga sektorns institutionella kapacitet att stödja och utveckla säkerheten för navigeringstjänster och effektiviteten för hållbar transport förbättras.

Förbättrad övervakning och automatiserad rapportering

Projektet kommer att bygga på metoder, resultat och den infrastruktur för sjöfartstjänster som utvecklats i tidigare projekt, som EfficienSea2, MONALISA 2.0 och Sea Traffic Management Validation, och kommer att omfatta utbyte av färdplaner och integrering av STM-funktioner i VTS-centraler. Tjänster för ökad övervakning av sjötrafik, olika automatiska rapporteringstjänster till Ship Reporting Systems, t.ex. GOFREP och SOUNDREP samt automatisk rapportering till Maritime Single Windows, kommer att utvecklas och testas i projektet. Olika tjänster som optimerar fartygsresan och minskar arbetsbelastningen kommer också att utvecklas och testas inom STM BALT SAFE.

Ny STM-klausul möjliggör just-in-time i kontrakten

Standardklausulerna för fraktkontrakt ses ständigt över. En speciell klausul är framtagen och godkänd för dela vinsterna när man använder Sea Traffic Management för att optimera ankomsten vid ett hamnanlöp. STM-klausulen kommer att testas och valideras i praktiken inom STM BALT SAFE.

Fakta om STM BALT SAFE

• Omfattar privat, offentlig och akademisk sektor

• 4 376 658,65 euro budget

• Medfinansieras av EU, Interreg Baltic Sea Program, samt av Norge

• Januari 2019 - juni 2021

• Samordnande partner: Sjöfartsverket

• Partners: Fintraffic Sjötrafikledning, estniska Sjöfartsverket, norska Kustverket, Research Institutes of Sweden - RISE, DNV GL

• Associerade organisationer från: Danmark, Lettland, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Internationellt

För mer information: www.stmbaltsafe.eu 

eller kontakta

Mika Nyrhilä, Senior Specialist

Fintraffic Sjötrafikledning Ab

Tel: +358 50 3443 229

mika.nyrhila(at)fintraffic.fi