Skip to main content

Trafikvolymernas tillväxt accelererar

Published on 14.10.2021

Mellan juli och september märks upphävandet av restriktionerna i samband med pandemin tydligt genom den ökade trafiken i olika trafiksätt. Vägtrafikvolymerna har återhämtat sig nästan till nivåerna före pandemin. Särskilt inom spårtrafiken ökar volymerna av godstransporter tydligt. Inom luftfarten har tillväxten också börjat, om än långsammare än i övriga Europa.

Efterfrågan på de öppna trafikdata som Fintraffic producerar har ökat tydligt under sensommaren och början av hösten.

”Samhället håller helt klart på att återhämta sig efter pandemirestriktionerna. Det bör noteras att kollektivtrafiken i alla trafikformer ökar mycket långsammare än privatbilstrafiken. Det är nu viktigt att se till att det finländska trafiksystemet inte blir varaktigt mer privatbilscentrerat till följd av pandemin. Utveckling av attraktiva trafiktjänster som ett alternativ till privatbilstrafik kräver bland annat att hela trafikbranschen bättre än nu utnyttjar data och digitaliseringens möjligheter. Detta är nödvändigt för att förbättra kundupplevelsen av trafiktjänsterna och underlätta vardagen, minska kostnaderna för företag och hushåll samt minska utsläppen från mobilitet”, säger Pertti Korhonen,  Fintraffics verkställande direktör.

Flygtrafiken återhämtar sig långsammare än övriga Europa

Flygtrafiken i Finland har återhämtat sig mellan juli och september, men klart långsammare än i övriga Europa. Detta beror särskilt på de strikta reserestriktionerna i Kina och Japan. Före pandemin var Finland en av de mest trafikerade destinationerna i Europa för att byta från en flygning till en annan på rutter mellan Europa och Asien. Dessutom har finländarnas eget flygresande ökat först under hösten. Även antalet internationella resenärer som kommer till Finland håller på att vända till en ordentlig ökning.

”Flygtrafiken har piggnat till betydligt efter sommaren, när vaccinationstäckningen har ökat och resereglerna har mildrats. Vi förväntar oss att i slutet av året kommer trafiken i Finland att vara uppe i cirka 65 procent och på Helsingfors-Vanda cirka 55–60 procent av trafiken under 2019. Bedömningen i detta ögonblick är dock att flygresandet i Finland först 2023 eller 2024 återhämtar sig till 2019 års nivåer”, berättar Raine Luojus, verkställande direktör för Fintraffics flygtrafiktjänst.

Fintraffic tillhandahåller flygtrafiktjänster både till flygplatser och till flygbolag vars flygningar går genom finländskt luftrum.

Trafikvolymerna har ökat måttligt

Under juli–september har trafikvolymerna på vägarna återgått till nivån före pandemin. Under juli och september var trafiken på vägarna i år densamma som under 2019. I augusti var siffrorna däremot något lägre än 2019.

Under hela början av 2021 (1–9/2021 jämfört med 1–9/2019) har vägtrafiken fortfarande varit cirka 6 procent lägre än före pandemin år 2019.

Däremot har trafikvolymerna ökat jämfört med 2020. Under januari–september 2021 var vägtrafikens volym cirka 2,5 procent högre än under motsvarande period 2020.

”Under sensommaren och början av hösten har vägtrafikens volym återgått nästan till nivåerna före pandemin. Mer allmänt förekommande distansarbete och fjärrtjänster återspeglas i någon mån av det faktum att trafiken i de mest överbelastade områdena har varit smidigare jämfört med perioden före pandemin”, säger Aapo Anderson, verkställande direktör för Fintraffics vägtrafikstyrning.

Vägtrafikens landskapsspecifika totala trafikvolymer har samlats in från Fintraffics automatiska mätpunkter för vägtrafikstyrningen (LAM-punkter).

Godstransporterna på järnväg fortsätter att öka

Järnvägstrafikens betydelse för godstransporterna ökar ytterligare. Antalet godståg jämfört med motsvarande period 2020 har ökat med nästan 5 procent. Inom persontrafiken är effekterna av pandemin fortfarande tydligt synliga, eftersom antalet tågresenärer är mindre än vanligt. Både fjärr- och lokaltågens antal var cirka 4 procent lägre än under motsvarande period 2020.

”Passagerartrafikens volymer har ännu inte återgått till nivåerna före pandemin. Volymen av godstransporter på järnväg ligger fortfarande på en bra nivå. Sommaren är en tid för underhåll och byggande av banor. Rikligt med banarbeten har utförts på olika håll i Finland denna sommar. Även om det strävas efter att schemalägga arbetena så att det orsakas så få störningar som möjligt, uppkommer det oundvikligen effekter av dessa på trafiken. Effekterna av de stora järnvägsarbetena, till exempel i Kervo och Bocksbacka i Helsingfors, märks delvis i punktligheten hos lokaltrafiken”, säger Sanna Järvenpää, operativ chef för Fintraffics järnvägstrafikstyrning.

Sjötrafikens transporter fungerar

Sjötrafiken är av stor betydelse för Finland, eftersom största delen av utrikeshandeln sker med fartyg. Det har inte skett några större förändringar i godstrafikvolymerna till följd av pandemin, utan transporterna har fungerat bra och under exceptionella omständigheter säkerställt Finlands försörjningstrygghet. Exempelvis i augusti uppgick den totala mängden av sjötransporter utomlands till 7,7 miljoner ton och ökningen från augusti föregående år var 3 procent.

Däremot har pandemin haft en tydlig inverkan på persontrafiken. I augusti var till exempel antalet passagerare bara 35 procent jämfört med motsvarande period för två år sedan.

Användningen av trafikdata ökar

Användningen av de trafikdata som Fintraffic producerar har ökat snabbt under 2021. Till Fintraffics tjänst för öppna data gjordes över en miljard gränssnittsanrop under årets tredje kvartal. Antalet har ökat betydligt, med mer än 50 procent, från motsvarande tidsperiod för ett år sedan.

Användningen av Fintraffics tjänst som producerar trafiklägesbilden har också ökat. Antalet sidvisningar i Trafikläget-tjänsten har fördubblats under juli–september jämfört med motsvarande tidsperiod förra året.

Share