Skip to main content

Tero Ojanperä ny styrelseordförande för Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Published on 30.3.2021

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma har godkänt bokslutet för 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen

Bolagsstämman beslutade att följande ledamöter fortsätter i styrelsen:

  • Juha Majanen, juris kandidat
  • Kirsi Nuotto, filosofie magister
  • Teemu Penttilä, juris kandidat
  • Seija Turunen, ekonomie magister

Till nya styrelseledamöter valdes:

  • Tero Ojanperä, teknologie doktor
  • Karri Salminen
  • Mari Puoskari, diplomingenjör

Tero Ojanperä valdes till styrelsens ordförande. Ojanperä är en av grundarna av Silo AI, ett företag som utvecklar lösningar för artificiell intelligens, och arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet. Ojanperä har tidigare under flera år haft ledande befattningar på Nokia.

“Plattformsekonomin och digitaliseringen har inom många områden bidragit till att utveckla bättre tjänster för kunder. Inom transportsektorn främjar digitaliseringen kraftigt en smidigare rörlighet för människor och varor samt minskade utsläpp. Tack vare denna utveckling kommer Finland att ha betydande möjligheter att skapa ny internationell affärsverksamhet inom transport- och logistiktjänster. Fintraffic är internationellt sett ett unikt bolag eftersom det tillhandahåller tjänster inom alla trafikformer och därför har bolaget en viktig roll när det gäller att förnya och utveckla transportsektorn. Det är fint att få vara med och bygga upp framtidens transportsektor tillsammans med Fintraffics proffs och intressenter”, säger styrelseordförande Tero Ojanperä.

Styrelseledamöterna presenteras på bolagets webbplats på  https://www.fintraffic.fi/fi/hallinto.

Arvode till styrelsen

Styrelsens arvoden förblir oförändrade. Till styrelseledamöterna utgår månadsarvode och mötesarvoden.

Val av revisor

Bolagsstämman beslutade att revisionssamfundet Ernst & Young Ab fortsätter som bolagets revisor. Huvudansvarig revisor är Mikko Rytilahti, CGR, OFGR.

Ytterligare information: viestinta(at)fintraffic.fi

Share