Hyppää pääsisältöön

Ympäristömatkalla kohti hiilineutraalia Fintrafficia

Julkaistu 5.6.2021

Maailman ympäristöpäivää vietetään kesäkuun 5. päivä. YK:n yleiskokouksen perustaman päivän tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita. Tämän vuoden teemana on ekosysteemin palauttaminen luonnontilaan. Kyseessä on tärkeä aihe, sillä ympäristössämme tapahtuu parhaillaan suuria ilmastonmuutokseen, ilmaston lämpenemiseen ja kasvihuonepäästöihin liittyviä muutoksia, jotka aiheuttavat osallaan luonnon monimuotoisuuden katoamista erilaisissa biotoopeissa hälyttävällä tahdilla. Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja nopeammin kuin ne uusiutuvat!

Jokainen meistä voi tarkastella suhdettaan ympäristönmuutokseen uudella ja mahdollisesti erilaisella tavalla ja osallistua ympäristönmuutoksen hillintään omalta osaltaan niin kotona kuin työpaikalla.

Voimme edistää työpaikoillamme kestävämpää kehitystä ja kiertotalouden toteutumista käyttämällä materiaaleja vähemmän (mm. toimistopaperi), nostamalla tavaroiden kierrätysastetta ja lajittelemalla jätteeksi luokiteltavat materiaalit oikealla tavalla. Kiertotalousajatus ja materiaalitehokkuuden edistäminen tulevat olemaan myös meillä yhä tavanomaisempaa toimintaa tulevaisuudessa. Tämä asia ei oikeastaan poikkea mitenkään siitä ajattelutavasta, kuinka me toimimme omissa kodeissamme jo tällä hetkellä. 

Vähennämme päästöjä työmatkaliikkumisessa, kun käytämme työmatkaan pyörää tai joukkoliikennevälinettä tai muutamme kulkuvälineemme vähäpäästöiseksi. Kokousten pitämisessä ja siihen liittyvässä työmatkaliikkumisessa on oleellista miettiä, voidaanko kokous tai tapaaminen pitää etätyövälinein. Jos on matkustettava, niin syytä olisi miettiä myös sitä ”vihreintä vaihtoehtoa”. Onko syytä miettiä myös työn tekemisen muotoja uudesta ympäristönäkökannasta? Etätyöllä voidaan vähentää huomattavasti yrityksen negatiivista ympäristöjalanjälkeä.

Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita, että korona-aika on pakottanut ihmiset ja yritykset miettimään uusia keinoja kanssakäymiseen – jotain hyvääkin pahan sijasta. Vuoden 2020 aikana lisääntynyt etätyöskentely on vähentänyt työliikkumisen tarvetta myös Fintraficissa. Fintrafficin henkilöstön työmatkaliikenteen päästöt kodin ja työpaikan välillä vähenivät viime vuonna teoreettisesti laskien noin 545 tCO₂. Hiilijalanjäljeksi muutettuna tämä tarkoittaa kuormitusta, joka vastaa 3000 matkaa Suomen päästä päähän polttomoottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Yleisesti ottaen työmatkat ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana vähintään kolmasosaan normaalista. Omalla toiminnalla on todellakin merkitystä ympäristön kuormituksessa!

Valtio-omistajan asettaman tavoitteen mukaisesti myös Fintrafficin ilmastotyön lähtökohtana on hiilidioksidivapaa yritys viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen taustalla ovat EU:n nykyiset energia- ja ilmastotavoitteet, sidosryhmien kasvavat odotukset ja valtion asettama Suomi hiilineutraaliksi -tavoite 2035 mennessä. Fintrafficin tavoite toteutunee kuitenkin huomattavasti nopeammin, koska esimerkiksi jo nyt lähes kaikki käyttämämme sähköenergia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Konkreettisina keinoina tulevaisuuden hiilivapaaseen Fintraffic liiketoimintaympäristöön siirtymiseen ovat mm. energiatehokkuuden lisääminen omassa toiminnassa, uudet teknologiat, uusiutuvan energian käyttö, tilatehokkuusratkaisut ja kiertotalouden edistäminen. Aurinkopaneelit ja led-valaistus ovat käytännön toimia muuttaa energian käyttöä järkevämmäksi luonnon näkökannasta.

Fintraffic voi vaikuttaa ja tukea vahvasti myös liikenteen sidosryhmien hiilineutraaliustavoitteita tekemällä ja investoimalla ns. lisäisiä ilmastotoimia, joilla edistetään liikenteen arvoketjujen ympäristötyötä ja ilmastotoimia. Käytännön esimerkkeinä tästä työstä voidaan mainita mm. erilaiset digitalisaatiohankkeet matkaketjujen yhdistämisen ja sujuvoittamisen ympärillä. Kehittämällä omia liikenteenohjauksen toimintamalleja optimaalisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi teemme tärkeää ympäristötyötä kaikkien liikennemuotojen elinvoiman ja hyväksyttävyyden varmistamiseksi.

Tie päästöttömyyteen tarkoittaa myös sitä, että Fintrafficin kaikki hankinnat tulee tarkastella ympäristönäkökannat huomioiden. Hankittavien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden tulee vastata meidän ympäristötavoitteitamme – niiden tulee tukea päästöttömyystyötä ja kestävän kehityksen ajatuksia. Hankinnoissa tulisi tulevaisuudessa arvioida koko tuotteen, tavaran, rakennuksen tai palvelun elinkaaren aikainen ympäristövaikutus ja sitouttaa myös koko hankintaketju toimimaan päästöttömästi.

Fintrafficin tärkeimpänä ilmastoprioriteettina ja hiilineutraalisuusväitteenämme on Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukainen päästövähennysten toteutus. Päästövähennystemme tulee kattaa omat toiminnot sekä arvoketjut. Jäljelle jäävät päästöt minimoidaan edellä mainituilla lisäisillä ilmastotoimilla, rahoittamalla välttämättömiä uusia ilmastoratkaisuja ja viimeisenä keinona laadukkaiden kompensaatiohankkeiden tukemisella. Huomioitavaa on, että kaikkien edellä mainittujen toimien tulee noudattaa Pariisin sopimuksen mukaista tavoitetta vähentää maapallon keskilämpötilaa 1,5 – 2 astetta.

Hiilineutraaliustavoite liittyy myös viime vuoden lopulla käynnistyneeseen yritysvastuullisuustyöhön. Ympäristövastuullisuus on yksi oleellisimmista vastuun osa-alueista ja sille onkin määritetty omat olennaiset teemat. Olennaisina ympäristönäkökulmina olemme nostaneet oman toiminnan ja sidosryhmien hiilineutraaliustavoitteiden ja kestävään kehitykseen liittyvän oman ekotehokkuuden osana kannattavaa liiketoimintaa tärkeiksi ja edistettäviksi asioiksi yhtiössämme.  

Fintraficin ympäristötyössä ajankohtaisia askelia otetaan parhaillaan kohti omaa ympäristöjärjestelmää. Olemme perustaneet konsernille ja sen tytäryhtiöille aiemmin ympäristöjohtoryhmän, joka on konkreettinen ja olennainen osa Fintrafficin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ryhmän tehtävänä on valmistella konkreettisia ympäristötoimia konserni- ja tytäryhtiötasolla ja edistää ympäristötyötä kaikella tasolla yhtiössä.

Konsernin ympäristöstrategia on luotu vuonna 2019 ja tänä vuonna se päivitettiin ajan tasalle. Strategian tavoitteena on olla ympäristöystävällisen liikenteenohjauksen edelläkävijä. Fintrafficin ympäristöstrategian painopistealueet vuosina 2021-2024 ovat:

  • ympäristötehokkaan ja sujuvan liikennejärjestelmän mahdollistaja; tehokkuutta ja sujuvuutta edistetään uusilla tiedonhallinnan ratkaisuilla, palveluilla ja toimintatavoilla. Ratkaisut mahdollistavat konkreettisesti mm. optimaalisemman liikenteen ohjauksen ja siten päästöjen, melun ja tärinän vähenemisen.
  • ympäristölähtöisen liikkumisen vaikuttaja; Fintraffic edistää osaltaan ympäristölähtöistä liikkumista sidosryhmäyhteistyöllä.
  • ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien estäjä; liikenteenohjauksella pystytään estämään myös vakavia ympäristökatastrofeja luonnon ympäristöille – kuten esimerkiksi herkälle meriluonnolle.
  • ympäristösuuntautunut Fintraffic-konserni; Fintraficissa otetaan käyttöön oma ympäristöjärjestelmä, jolla edistetään omia kestävän kehityksen, ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden tavoitteita. Energia-, materiaali ja tilatehokkuus sekä hiilineutraalius ovat tavoiteltavia määreitä matkalla kohti ympäristövastuullista Fintrafficia. 

Olemme luoneet tänä vuonna konsernille oman ympäristöpolitiikan, joka ohjaa meidän kaikkien työntekoa päästöttömämpää ympäristöä. Fintrafficin ympäristöpolitiikka

”Tavoitteenamme on tuottamiemme palvelujen kautta luoda edellytyksiä ympäristöystävälliseen liikkumiseen ja siten vähentää liikenteen ympäristökuormaa Suomessa. Edistämällä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, yhdistämällä matka- ja logistiikkaketjuja sekä tarjoamalla ajantasaista tietoa ja tilannekuvaa vähennämme osaltamme eri liikennemuodoista aiheutuvien päästöjen määriä ja onnettomuuksista aiheutuvia ympäristövahinkoja.

Noudatamme sekä Suomen ympäristölainsäädäntöä että kansainvälisiä ympäristöä koskevia säännöksiä ja sopimuksia.

Johtomme sitoutuu huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset sekä varmistamaan, että konsernin henkilöstöllä on mahdollisuus työskennellä vastuullisesti ympäristö huomioiden. Ympäristöstrategiamme ohjaa toimintaamme ja seuraamme ympäristötavoitteidemme toteutumista säännöllisesti.

Edistämme parhaamme mukaan liikenteenohjauksen ympäristöystävällisyyttä. Huolehdimme toimipisteidemme energiatehokkuudesta ja jätteiden kierrätyksestä. Mittaamme oman toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja sitoudumme jatkuvasti parantamaan toimintaamme yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.”

Kehitystyötä ympäristön hyväksi tehdään yhtiössämme jatkuvasti. Palataan siis näihin teemoihin myöhemmin syksyllä tarkemmin.

Kirjoittaja on koulutukseltaan metsänhoitaja, joka toimii tällä hetkellä Fintrafficissa ympäristöpäällikkönä. Pekka Tiainen omaa yli 30 vuoden työkokemuksen ilmailualalta. Hän täydentää parhaillaan tutkinto-opiskelijana oikeustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa – pääaineena ympäristöoikeus.

Jaa