Hyppää pääsisältöön

Taustaa hallitusohjelmatavoitteisiin

Mistä Digiradassa on kyse?

Suomen tavoitteena on ottaa ensimmäisenä EU-maana käyttöön maanlaajuinen ja modernein mahdollinen rautatieliikenteen kulunvalvontajärjestelmä, joka toteutetaan Digirata-hankkeessa.  

Nykyinen rautatieliikenteen kulunvalvontajärjestelmä (JKV) tulee tämän vuosikymmenen loppuun mennessä elinkaarensa päähän ja ratakapasiteetti alkaa jo ennen tätä vaiheittain vähentyä teknologian vanhentumisen myötä. Digirata on välttämättömyysinvestointi, sillä ilman sen toteuttamista maanlaajuista junaliikennettä joudutaan vuosien saatossa supistamaan merkittävästi. Nykyisen turvalaitekannan ja junien kulunvalvonnan järjestelmän ylläpito tulee kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Digiradan myötä fyysisestä ratakapasiteetista ennustetaan saatavan n. 10-30 % enemmän irti.  

Investoimalla Digirataan taataan suomalaisen rautatieliikenteen turvallisuus ja mahdollistetaan rautatieliikenteen kasvuedellytykset sekä houkuttelevuus. Digirataan liittyvän korvausinvestoinnin kautta edesautetaan kansallisten ja EU:n asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä toteutetaan rautatiesektorin EU-sääntelyn vaatimukset.   

Tulevalla hallituskaudella valtion tulee rahoitusjärjestelyin varmistaa, että Fintraffic ja Väylävirasto voivat aloittaa Digiradan toteuttamisen edellyttämät hankinnat suunnitellusti vuoden 2026 alusta.   

EU:n rautatiealan sääntelyssä Suomi tavoittelee mahdollisuutta hyödyntää rautatieliikenteen kulunvalvonnassa kaupallisia radioverkkoja alentaakseen Digiradan toteutuskustannuksia. 

Mistä alailmatilan kehityksessä on kyse? 

Toimijoiden määrä alailmatilassa tulee kasvamaan huomattavasti miehittämättömän ilmailun, tuulivoiman- ja aurinkovoiman rakentamisen myötä. Kehitys edellyttää ilmatilarakenteiden ja toimintamallien uudelleen määrittelyä. Selkeätä viitekehitystä alailmatilan osalta ei ole. 

Suomi tarvitsee alailmatilan toiminnoille strategian, joka luo näkyvyyttä, varmistaa ennustettavuuden ja luo näin edellytykset tehokkaalle viranomaistoiminnalle, kaupallisille investoinneille ja yleisilmailulle.  

Alailmatilaan kohdistuva kasvu tulee integroida turvallisesti miehitetyn ilmailun kanssa. Fintraffic lennonvarmistus vastaa Suomessa annettavasta lennonvarmistuspalvelusta, ilmatilansuunnittelusta ja sen hallinnasta.