Hyppää pääsisältöön

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Julkaistu 30.8.2021

Tammi-kesäkuu 2021 

  • Konsernin liikevaihto oli 94,6 (1-6/2020: 92,9) miljoonaa euroa 
  • Konsernin käyttökate oli 14,6 (11,8) miljoonaa euroa  
  • Liikevoitto/tappio oli -3,5 (-2,6) miljoonaa euroa 
  • Liiketulosta rasittivat koronapandemian vaikutukset lennonvarmistustoiminnan tuottoihin 
  • Tie-, meri- ja rautatieliikenteenohjauksessa koronapandemian tulosvaikutukset ovat olleet vähäisiä  
  • Liikenteenohjauksen palvelu- ja turvallisuustaso on pandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä ja palvelutuotannon tehokkuus on parantunut 
  • Liikenteen ekosysteemin rakentaminen uusien liikennepalvelumarkkinoiden synnyttämiseksi etenee: ekosysteemin rakentamisessa on mukana jo yli 100 organisaatiota 
  • Yhtiön tuottaman liikennetiedon kysyntä on jatkunut voimakkaana Digitraffic-palvelussa 

Fintraffic-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 94,6 (92,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu pääosin Väylävirastolle toimitettavista tie-, meri- ja raideliikenteen ohjauspalveluista sekä lentoliikenteeseen liittyvistä lennonvarmistuspalveluista, joita tuotetaan lentoyhtiöille ja Finavialle. Konserni tuottaa palveluita myös mm. Traficomille, kaupungeille ja satamille sekä kansainvälisille asiakkailleen. 

Liikevoitto/tappio oli –3,5 (-2,6) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli -3,7 % (-2,8 %).  

Konsernin liiketulos oli tappiollinen johtuen koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista ja edelleen matalalla tasolla olevasta lentojen määrästä, joka vaikuttaa heikentävästi lennonvarmistuspalveluiden tuottoihin. Tie-, meri- ja rautatieliikenteenohjauksen kannattavuus säilyi sen sijaan vakaana.  

Vuoden toisella puoliskolla lentoliikenteen volyymien ennustetaan vähitellen lisääntyvän, mikä lisää myös  lennonvarmistuspalveluiden tuottoja. Lisäksi yhtiö ennakoi tekevänsä EU:n liikenneriskimekanismin seurauksena kirjanpitoonsa kirjauksia, jotka parantavat lennonvarmistuksen kirjanpidollista liiketulosta merkittävästi loppuvuonna. Lennonvarmistuksen operatiivinen tulos pysyy kuitenkin edelleen tappiollisena. Fintraffic-konsernin koko vuoden liiketuloksen ennustetaan olevan positiivinen lennonvarmistuksen tulosparannuksen sekä tie-, meri- ja rautatieliikenteenohjauksen vakaana pysyvän kannattavuuden ansiosta. 

Lennonvarmistustoiminnan kuluja on sopeutettu merkittävästi lentoliikenteen volyymien laskun takia. Myös muissa liikennemuodoissa tehokkuuden parantamista on jatkettu. Valtion Fintraffic-konsernille asettaman tavoitteen mukaisesti yhtiön tie-, meri- ja raideliikenteen palvelutuotantoon tavoitellaan kumulatiivisesti 30 miljoonan euron tehostumista vuosina 2019-2022. Yhtiö arvioi saavuttavansa tavoitteen määräaikaan mennessä. Yhtiö tehostaa toimintaansa erityisesti tuottamalla entistä enemmän palvelua ilman, että kustannukset kasvavat samassa suhteessa. 

 

H1 2021

H1 2020

H1 2019

2019

Liikevaihto

94,6

92,9

110,6

221,9 

Käyttökate

14,6

11,8

30,6

52,1 

Liikevoitto

-3,5

-2,6

16,4

21,3 

Liikevoitto %

-3,7 %

-2,8 %

14,9 %

9,6 % 

Henkilöstön lkm

1125

1124

1088

1103

Keskeiset tapahtumat 1-6/2021 

Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat näkyneet yhä liikennemäärissä kaikissa liikennemuodoissa. Pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pienimmät liikennemäärät ovat edelleen lentoliikenteessä, mutta myös tie-, meri ja rautatieliikenteessä on ollut tavanomaista hiljaisempaa vuoden toisella neljänneksellä (4-6/2021). Kasvua on kuitenkin näkyvissä muun muassa tieliikenteessä, rautateiden kauko- ja tavaraliikenteessä sekä ylilentävien lentojen määrissä. 

Liikennemarkkinoiden ja ekosysteemitoimijoille tuotettavien palveluiden kehittäminen 

Fintraffic on jatkanut katsauskaudella kumppaneidensa kanssa liikenteen ekosysteemin rakentamista suomalaisen liikennemarkkinan vauhdittamiseksi. Liikenteen ekosysteemityössä oli katsauskauden lopussa mukana jo 111 toimijaa. Tavoitteena on, että liikennealan toimijat löytävät yhteistyössä tavat edistää datataloutta  liikenneratkaisujen kehittämisessä. Yhteisiä toimintamalleja määritellään konkreettisesti ekosysteemin työryhmissä, jotka keskittyvät muun muassa sääntökirjan, tilannekuvatiedon, liikennedatan kokonaisarkkitehtuurin ja logistiikan tietojen ja rajapintojen kehittämiseen. Katsauskaudella ekosysteemin toimijat määrittivät yhteisen vision ja tavoitteet työskentelylle, käynnistivät alan sääntökirjan laatimisen sekä työn mm. logistiikan datan, joukkoliikennedatan ja tilannekuvadatan kehittämiseksi. Ekosysteemissä tehtävä työ luo pohjan sille, että eri toimijoiden tuottamaa tietoa voidaan jatkossa hyödyntää entistä helpommin ja kattavammin muun muassa uusien matka- ja kuljetusketjuratkaisujen rakentamisessa. 

Fintraffic tarjoaa ekosysteemin toimijoille tuottamaansa, keräämäänsä ja jalostamaansa dataa Digitraffic-palvelussa, jossa katsauskaudella oli keskimäärin 10 miljoonaa rajapintakutsua päivässä. Yhtiön tuottamaa liikenteen reaaliaikaista tilannekuvaa hyödynnetään yhtiön omien palveluiden lisäksi muun muassa navigaattoreissa, karttapalveluissa ja muiden eri liikenteen palveluiden yhteydessä.  

Fintrafficin tuottamien liikenne- ja liikkumistietojen kokonaisuus laajeni katsauskaudella, kun liikkumisen tietopalvelut, finap.fi, matka.fi ja osa Digitransit-palvelusta siirtyivät Fintrafficin operoitaviksi. Tämä mahdollistaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen liikenne- ja liikkumistietokokonaisuuden tarjoamisen alan palveluiden kehittäjille ja on merkittävä askel entistä toimivamman liikennejärjestelmän rakentamisessa ja uusien liikenneratkaisujen käyttöönotossa. Esimerkiksi joukkoliikenteen reitit ja aikataulut ovat nyt saatavilla entistä helpommin muun liikenteen tilannekuvatiedon kanssa. Tämän odotetaan entisestään vauhdittavaan datan hyödyntämistä uusien palveluiden luomisessa. 

Konkreettisena palveluna logistiikka-alan toimijoille Fintraffic julkaisi huhtikuussa satamille ja satamatoimijoille avoimen satamien digitalisaatioalustan, Port Activity -sovelluksen. Palvelun avulla laivojen satamakäyntiin liittyviä toimintoja tehostetaan erityisesti tiedonkulkua parantamalla. Sovellus on käytössä Suomessa yli 10 sataman kanssa. Se on otettu käyttöön myös Ruotsissa. 

Fintraffic tiivisti entisestään yhteistyötään Bauer Median kanssa liikennetiedon välittämiseksi Bauer Median radiokanavien, mm. Radio Novan kautta.  

Liikenteenohjauksen palveluiden kehittäminen                  

Fintrafficin lennonvarmistuksen palvelemien lento-operaatioiden määrät ovat olleet aluelennonjohdossa noin 40 prosenttia ja Helsinki-Vantaalla noin 30 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Lennonvarmistus on poikkeustilanteessakin jatkanut määrätietoista kehitystyötä. Etälennonjohtohanke Finavian kanssa mahdollistaisi palveluiden tuottamisen joustavasti ja laadukkaasti silloin, kun lennonvarmistuspalveluille on kysyntää. Viron lennonvarmistusyhtiö EANSin kanssa edistettävä FINEST-hanke tähtää turvallisen ilmatilan varmistamiseen, ilmastopäästöjen pienentämiseen ja entistä kilpailukykyisempien lentoreittimaksujen tarjoamiseen ilmatilan käyttäjille. Kevään aikana Fintrafficin lennonvarmistus on käynnistänyt tekniset ylläpitopalvelut viidellä lentoasemalla Ruotsissa ja ottanut käyttöön dronejen käyttäjille suunnatun rekisteröintipalvelun, jonka kehittämistä on jatkettu edelleen. 

Fintrafficin raideliikenteenohjaus on alkuvuonna edistänyt kärkihankkeitaan suunnitelmien mukaan. Monipuolisempaa tiedotusta matkustajille tarjoava rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä on otettu käyttöön eteläisen ja keskisen Suomen asemilla. Tavoitteena on, että järjestelmä on otettu käyttöön syksyn aikana kaikilla Suomen asemilla, joissa on digitaalisesti ohjattuja infolaitteita ja matkustajaliikennettä. Raideliikenteenohjaus on kehittänyt yhteistyössä VR:n kanssa veturinkuljettajia avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän, joka antaa kuljettajalle ennakoivaa tietoa muun muassa radasta ja maaston muodoista. Digirata-hanke on edennyt, ja siihen liittyvän allianssisopimuksen neuvottelut ovat loppusuoralla. 

Fintrafficin tieliikenteenohjaus on alkuvuonna mm. parantanut toimintavarmuutta siirtämällä keskeiset operatiiviset järjestelmät omille alustoille sekä kehittänyt operatiivisten järjestelmien arkkitehtuuria, jolloin toimintavarmuus paranee mm. vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden osalta. Toukokuussa Fintraffic otti käyttöön uuden liikenteenohjausjärjestelmän Kehä I:n Mestarintunnelissa. Infrahankkeessa uusittiin järjestelmätasolla koko tunnelin liikenteenhallinta- ja turvajärjestelmät. 

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on sopinut Traficomin kanssa toteuttavansa Suomessa meriliikenteen ilmoituspalvelun, joka otetaan käyttöön 2025. Käyttöön otettava ilmoituspalvelu on yhdenmukainen EU-käytäntöjen kanssa. Sen avulla tehostetaan meriliikenteen logistisen ketjun toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja parannetaan näin logistisen ketjun palvelua ja tehokkuutta.  

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 

Liikenteen digitalisaation ja alan toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön avulla on hyvät mahdollisuudet edistää suomalaisia liikennepalvelumarkkinoita. Tavoitteenamme on vauhdittaa uudenlaisten palveluiden syntymistä helpottamaan ihmisten ja tavaroiden nykyistä sujuvampaa liikkumista ja päästöjen vähentämistä. Siksi olemme aivan erityisen innoissamme liikenteen ekosysteemityöhön mukaan lähteneiden yhteistyökumppaneiden määrästä. Se osoittaa selvästi, että tälle työlle on tilausta. Uskomme, että yhteisten pelisääntöjen avulla alan palvelukehitys nopeutuu, kuten on aiemmin tapahtunut useilla muilla toimialoilla.  

Vaikka Fintraffic on koronatilanteen vuoksi sopeuttanut toimintaansa vastaamaan kysyntää, yhtiö ei ole tinkinyt tärkeimmästä päämäärästään: liikenteen turvallisuuden varmistamisesta. Liikenteenohjauksen palvelutaso asiakkaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille on pandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä ja turvallisuustaso korkeana. Henkilöstömme on toiminut pandemian aikana vastuullisesti ja tehnyt erittäin hyvää työtä. 

Koronapandemiasta johtuen lentoliikenteen volyymit ja erityisesti lennonvarmistuksen tuotot ovat koko alkuvuoden olleet matalalla tasolla ja siitä johtuen myös koko konsernin tulos on edelleen negatiivinen. Uskomme lennonvarmistuspalveluiden kysynnän loppuvuodesta kasvavan, mutta sen operatiivinen tulos jää edelleen negatiiviseksi.  Konsernin koko vuoden liiketuloksen ennustetaan olevan positiivinen lennonvarmistuksen loppuvuoden tulosparannuksen sekä tie-, meri- ja rautatieliikenteenohjauksen vakaana pysyvän kannattavuuden ansiosta. 

Olemme konsernissa tehneet koko yhtiötä koskevaa strategia- ja arvotyötä kevään ja kesän aikana. Haluamme varmistaa, että liikenteenohjaus- ja ekosysteemipalvelumme tuottavat mahdollisimman suuren arvon eri asiakasryhmillemme ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Jotta koko konsernin yhteiset arvot rakentavat luontevasti strategian toteutusta tukevaa yrityskulttuuriamme, olemme työstäneet niitä yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Olen iloinen, että niin moni on lähtenyt tähän tärkeään työhön innolla mukaan. Entistä yhtenäisempänä joukkona fintrafficilaiset voivat vaikuttaa entistä vahvemmin siihen, että Suomeen syntyy maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikennejärjestelmä.   

Jaa