Hyppää pääsisältöön
teksti palikoista: value

BLOGI: Onnistuneen arvojohtamisen salaisuus? Vastaus löytyy yllättävän läheltä!

Julkaistu 18.10.2021

Arvot ja yrityskulttuuri eivät ole organisaatiossa itseisarvo, vaan ne toimivat työkaluna, joka auttaa saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Parhaimmillaan ne sitouttavat, innostavat ja luovat pohjaa uniikille yhteisölle.

Vastuullinen, luotettava, tuloksellinen ja asiakaskeskeinen – kuulostavatko nämä arvot tutuilta? Et ole yksin, sillä nämä neljä ovat muutamia yleisimpiä suomalaisten yritysten arvoja. Vaikka ajatus näissä on mitä mainioin, on monissa organisaatioissa haasteena saada arvot aidosti jalkautettua osaksi toiminnan arkea.

Koska arvotyötä on pitkään tehty lähinnä johtoportaassa, voi henkilöstö mieltää arvot vieraaksi asiaksi, joka ei useinkaan liity siihen omaan ydintekemiseen. Yritysjohdolla onkin erittäin tärkeä rooli tuoda arvotyö näkyväksi heti sen alkumetreiltä sekä tehdä siitä osa ihan jokapäivästä arkea.

Mutta miksi näin? Siksi, että aidosti arvojensa mukaan toimiva yritys parantaa paitsi henkilöstönsä hyvinvointia, niin lisää myös asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa imagoaan tulevaisuuden tekijöidensä silmissä. Mutta mikä on lopulta salaisuus siihen, että arvojohtamisessa onnistutaan?

Arvot ovat aina läsnä ja kietoutuvat yrityskulttuuriin

Monesti puhutaan erikseen arvojohtamisesta, mutta lopulta kaikki johtaminen on jollain tasolla arvojohtamista. Arvot ovat keskeinen osa yrityskulttuuria: mitä paremmin henkilöstö sitoutuu yrityksen arvoihin ja näkee niiden toteutuvan käytännön tasolla arjessa, sitä paremmin syntyy yhtenäinen ja menestystä tukeva yrityskulttuuri. Kyse on myös siitä, millaisessa työpaikassa haluamme työskennellä.

Jokaisessa organisaatiossa on olemassa toimintaa ohjaavat arvot, vaikkei niitä olisi kirjattu mihinkään ylös. Ne joko tukevat tai estävät organisaation pääsyä tavoitteisiinsa. Vaikka arvojen määritteleminen ja kirjaaminen on tärkeää, korostuu yrityskulttuurin luomisessa se, kuinka johtajat ja esihenkilöt viestivät arvoista henkilöstölle ja kuinka he itse toimivat esimerkkinä. Johtamisessa sanoja tehokkaammin puhuvatkin teot, joilla voi konkreettisesti osoittaa yrityksen arvojen mukaiset päätökset.

On tärkeää muistaa, että arvojen jalkauttaminen työyhteisössä on pitkä prosessi, joka muotoutuu lopulta tekijöidensä kautta. Yhteisöä on haastettava aktiivisesti pohtimaan arvoja, jotta ne näkyvät ja tuntuvat arjessa. Tässä vaaditaan taitavaa ja ennakoivaa johtamisotetta.

Arvot syntyvät yhteisen kokemuksen kautta

Arvot luovat organisaatiokulttuurin perustan sekä määrittävät jokaista valintaa ja päätöstä. Aito sitoutuminen arvoihin vaatii yhteisen kokemuksen, joka syntyy yhdessä tehden osana organisaation arkea.

Kokemus arvoista syntyy niin yrityksen historian, esimerkillä johtamisen kuin yhteiskunnassa vaikuttavien asenteidenkin kautta. Jokainen organisaation jäsen tuo mukanaan omat henkilökohtaiset arvonsa, minkä lisäksi esimerkiksi asiakkaiden ja kilpailijoiden arvot voivat heijastua siihen, millaisiksi yrityksen arvot lopulta muotoutuvat. Siihen, kuinka arvojen määrittelytyö lopulta toteutetaan, on monia mahdollisuuksia, kunhan siinä sukelletaan aidosti yhteisön jäsenten arkea ohjaaviin todellisiin arvoihin.

Arvot ja yrityskulttuuri eivät ole organisaatiossa itseisarvo, vaan ne toimivat työkaluna, joka auttaa saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Parhaimmillaan ne sitouttavat, innostavat ja luovat pohjaa uniikille yhteisölle. On sanottu, että kulttuurin johtamisessa on kolme vaihetta: tulla tietoiseksi, muotoilla tukevaksi ja elää todeksi. Yhteisen kokemuksen kautta arvotyöhön osallistuu koko talo, joka tekee arvot näkyväksi ja elää ne todeksi.

Mikäli arvot ovat kovin kaukana henkilöstön todellisesta arjen kokemuksesta, syntyy arvoristiriita, joka syö nopeasti muun muassa työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Onkin tärkeää työstää arvoja siihen saakka, ettei niiden tulkinnassa ole erilaisuuksia yhtiön sisällä. Arvoristiriita voi nimittäin syntyä silloinkin, kun organisaation arvo on yhteinen, mutta se tulkitaan eri tavoin.

Kulttuuria ei keksitä, se pitää löytää

On sanottu, että kulttuuri rakentuu aina historian päälle. Sitä ei siten myöskään keksitä, vaan se pitää löytää. Mikä on meidän tapamme ajatella ja tehdä töitä yhdessä? Mitä sallimme, mitä emme? Mitä haluamme vahvistaa ja mitä ihannoimme? Kun olemassa oleva kulttuuri on löydetty ja tunnistettu, ryhdytään vahvistamaan ja ruokkimaan hyvää, jotta matka kohti tavoitekulttuuria voi alkaa. Tähän tarvitaan ennen kaikkea konkreettisia tekoja.

Kulttuurin johtamisen tärkein askel on löytää realistinen käsitys siitä, millaiset arvot ja kulttuuri ohjaavat organisaation toimintaa juuri nyt. Koska näkyvillä on usein vain jäävuoren huippu, täytyy mennä pintaa syvemmälle ja selvittää, millaiset perusolettamukset ohjaavat organisaation ajattelua. Miksi toimimme juuri näin, kuten toimimme? Vasta tämän jälkeen on mahdollista ryhtyä kartoittamaan askeleita kohti muutosta.

Kun organisaatiossa tiedetään, mistä lähdetään liikkeelle ja mihin halutaan päästä, voidaan kulttuuri muotoilla näitä tavoitteita tukevaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhojen toimintamallien ja prosessien purkamista sekä uusien luomista. Muotoilua tulee tehdä organisaation jokaisessa portaassa, sillä esimerkillä on tunnetusti mahtava muutosvoima. Yrityksen tuleekin hengittää yhteistä kulttuuriaan jokaisessa teossa, päätöksessä ja kohtaamisessa.

Hyvin johdetut arvot näkyvät konkreettisina tekoina arjessa

Yhdessä määriteltyjen arvojen merkitys korostuu käytännön teoissa. Onko asiakaskeskeisyys meidän organisaatiossamme sitä, että palvelemme mahdollisimman nopeasti ja kattavasti vai sitä, että asiakas on aina oikeassa? Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja kuinka se näkyy käytännössä kaikessa mitä teemme?

Arvot luovat yrityksen toimintaan johdonmukaisuutta ja ennustettavuutta. Tämä lisää luotettavuuden ja pysyvyyden tunnetta sekä tuo turvallisuuden tunteen myös haastaviin tilanteisiin. Tilanne on kaikille helpompaa, kun haasteista huolimatta voidaan luottaa siihen, että asiat hoituvat kyllä arvojen mukaisesti.

Hyvä esimerkki arvojen välittymisestä arkeen on rekrytointi: arvot määrittävät minkälaista henkilöstöä yritykseen palkataan, ja niiden avulla luodaan perusta työyhteisölle, johon halutaan kuulua. Arvot näkyvät myös siinä, kuinka työssä kohdataan toinen ihminen, olipa kyseessä kollega, esihenkilö, yhteistyökumppani jne.

Ja lopuksi se tärkein muistettava meille jokaiselle: Arvot ovat onnistuneet vasta, kun ne alkavat ohjata arjen toimintaamme - kun ne ovat sisäistetty jokaisella organisaation tasolla yhtenäisesti. Silloin arvot ovat aidosti syvemmällä koko organisaation tekemisen kulttuurissa.

Kirjoittaja Hanna Hovi on Fintrafficin henkilöstöjohtaja, joka kirjoittaa arvoista ja niiden merkityksestä vaiheessa, jossa määritellään parhaillaan Fintrafficin ensimmäisiä yhteisiä arvoja. Arvotyötä on tehty kuluvan vuoden aikana laajalla pohjalla ja mukana arvotyössä on ollut koko henkilöstö. Hihat päästään käärimään arvojen jalkauttamiseksi loppuvuonna, kun arvoja lähdetään viemään osaksi arkea kaikissa teoissa.

Jaa

Tagit