Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen työntantaja

Tavoitteenamme on olla erinomainen ja vastuullinen työpaikka. Vastuullisuus näkyy meillä hyvässä johtajuudessa, uudistumiskyvyn varmistamisessa ja arvostavassa yrityskulttuurissa. Teemme yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää työtehtäviin ja titteleihin katsomatta.

Haluamme tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia työntekijöillemme ja työnhakijoillemme. Olemme sitoutuneita kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta. Olemme mukana Oikotien vastuullinen työnantaja kampanjassa. 

Olemme vastuullisena työnantajana sitoutuneet luomaan parempaa työelämää kehittämällä seuraavia periaatteita:

1. Syrjimättömyys

 • Olemme kaikki erilaisia ja meillä jokainen saa olla oma itsensä. Tiedostamme, että yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön perusta.
 • Rekrytointitoimintaa ohjaavat yhteiset rekrytoinnin pelisäännöt. Rekrytoitaessa uusia osaajia taloon valitsemme aina tehtävään parhaiten soveltuvimman ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai muuhun vastaavaan seikkaan katsomatta.
 • Tavoitteena ikärakenteeltaan moninainen työyhteisö ja eri ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien työntekijöiden tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen ja edistäminen.
 • Meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään ja mittaamme mm. Pulssi henkilöstökyselyssä koettua epäasiallista kohtelua ja tällaista havaitessamme ryhdymme aina toimenpiteisiin. Haluamme olla niin fyysisesti kuin psyykkisesti terveellinen ja turvallinen työpaikka kaikille työntekijöillemme.
 • Olemme myös mukana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n "Työ ei syrji" -kampanjassa varmistamassa, että työntekijämme tuntevat tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

 • Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Ymmärrämme työntekijöidemme erilaiset elämäntilanteet ja tuemme mahdollisuuksien mukaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
 • Pyrimme edistämään työajan joustoja joka näkyy käytännössä mm. mahdollisuutena toivoa työvuoroja, liukuvana työaikana ja hybridityömahdollisuutena toimistotyössä, mahdollisuutena hakea osa-aikaista työaikaa tai esimerkiksi opintovapaata.
 • Sitoudumme työntekijöittemme hyvinvoinnin, sekä työterveyden ja jaksamisen edistämiseen. Meillä on laajat työterveyspalvelut, matalan kynnyksen mielenhyvinvointipalvelut, kattavat henkilöstöedut liikunta-, kulttuuri- ja hierontapalveluineen ja työmatkatuki.         

3. Esihenkilötyöhön panostaminen

 • Yhtenä strategisena ohjelmananamme on osaaminen, johtaminen ja yrityskulttuuri. Hyvä johtaminen pitää sisällään muun muassa yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Esihenkilöiden tietoisuutta ja osaamista kehitetään aktiivisesti muun muassa esihenkilövalmennusten kautta.
 • Esihenkilötyömme on ihmislähtöistä, kuuntelevaa ja läsnäolevaa. Esihenkilöt näkyvät työntekijöidemme arjessa sekä ovat kiinnostuneita työpaikan päivittäisistä tapahtumista.
 • Pidämme huolen, että esihenkilöillämme on valmiudet antaa työntekijöille palautetta rakentavasti ja säännöllisesti ja kehitämme palautekulttuuriamme aktiivisesti.
 • Järjestämme kuukausittain esihenkilökoulutuksia erilaisten johtamisen teemojen ympärillä.
 • Kattavan esihenkilöiden kouluttamisen lisäksi meillä on esihenkilötyötä tukeva esihenkilön työkalupakki ja järjestämme mentorointiohjelmia sekä esihenkilöiden lukupiirejä.
 • Mittaamme esihenkilötyön laatua ja arvojemme toteutumista vuosittaisella Pulssi-henkilöstökyselyllä.

4. Työn merkityksellisyys ja työssä kehittyminen

 • Teemme yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää työtehtäviin ja titteleihin katsomatta. 80% henkilöstöstämme kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.
 • Olemme vahvasti sitoutuneita arvoihimme turvaamme, välitämme, näytämme suuntaa ja yhdessä. Arvot näkyvät meillä niin arjessa kuin johtamisessa, tavassa jolla kohtaamme toisemme. Arvot on luotu yhdessä henkilöstön kanssa.
 • Yrityskulttuurimme pohjautuu arvoihimme, hyväksyvään kohtaamiseen, avoimuuteen ja ​yhdessä tekemiseen sekä on ratkaisukeskeistä, tukee innovatiivisuutta, ​jatkuvaa parantamista ja kykyä uudistua.​
 • Työnantajana mahdollistamme työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tuemme henkilöstömme osaamisen kehittämistä monipuolisella keinovalikoimalla, joka on jaettu työssä oppimisen keinoihin, ohjaukseen ja tukeen sekä koulutukseen ja opiskeluun.
 • Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti kehitys-, tavoite- ja tuloskeskustelut.
 • Meillä on mm. konsernin sisäiset mentorointi- ja vaihto-oppilasohjelmat

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

 • Huolehdimme, että palkitsemisemme on reilua ja oikeudenmukaista, sekä toimimme aina lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti.
 • Palkkaus perustuu työn vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen ja rahallinen palkitseminen tavoitteiden saavuttamiseen ja tuloksellisuuteen.
 • Samanlaisessa asemassa olevien työntekijöiden palkat ovat vertailukelpoisia ja yhdenvertaisia.
 • Palkkausjärjestelmämme koostuu palkan lisäksi kulloinkin voimassa olevan kokonaispalkitsemispolitiikan mukaisista palkitsemisen elementeistä kuten: tulospalkkiot, kertapalkkiot, henkilöstöedut, henkilöstön muistaminen ja projektipalkkio.

6. Hyvä hakijakokemus 

 • Keskitymme siihen, että meillä on kyky houkutella, sitouttaa ja kehittää osaavaa henkilöstöä.
 • Työpaikkailmoituksissamme tavoitteenamme on antaa mahdollisimman kattava ja todenmukainen kuva haettavasta tehtävästä. 
 • Meille jokainen hakija on arvokas ja painotamme rekrytoinneissamme sitä, ettei riitä, että me valitsemme työntekijän vaan työnhakijan tulee myös valita meidät.
 • Viestimme asianmukaisesti rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

 

Lue uutinen: Näin Fintrafficissa noudatetaan vastuullisen työnantajan kuutta periaatetta