Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja

Fintraffic Tie Oy:n kamerajärjestelmän tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

1 Johdanto

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Fintraffic-konsernille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida sinua Fintraffic Tie Oy:n (jäljempänä ”Fintraffic”) kamerajärjestelmästä ja siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään järjestelmässä. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Fintraffic Tie Oy   
Y-tunnus: 2945247–3
Osoite: Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 450 7000

Rekisterinpitäjän edustaja: harri.seppinen(at)fintraffic.fi, +358 29 450 7000    

Konsernin tietosuojavastaava: privacy(at)fintraffic.fi, +358 29 450 7000

3 Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröityjen ryhmät ovat valtion tieverkkoa käyttävät henkilöt, esimerkiksi kansalaiset, huoltotyöntekijät ja Fintrafficin omat työntekijät.

Sinua eli rekisteröityä ei kuitenkaan ole tarkoitus tunnistaa kuin vain erityis- ja poikkeustilanteissa, esimerkiksi onnettomuustilanteita selvitettäessä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Tieverkon kameroilla kuvataan laajaa liikenteen ja sään olosuhde- ja tilannekuvaa. Kuvaa kohdennetaan ja rajataan tarkemmin vain silloin, kun se on välttämätöntä vaaratilanteiden ja onnettomuuksien estämiseksi tai selvittämiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Kuvasta saattaa kuitenkin ilmetä rekisterikilven tunnus sekä tunnistetietoja, kuten auton väri ja merkki, sellaisista ajoneuvoista, jotka ovat laadultaan poikkeavia tai kovin yksilöllisiä. Lisäksi on mahdollista, että ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kasvot erottuvat kuvasta.

Urakoitsijat ja Fintrafficin työntekijät näkyvät kamerakuvassa työtehtäviään hoitaessaan. Tällöin käsittelyn kohteena saattaa olla esimerkiksi heidän kasvokuvansa ja organisaatiotietonsa.

4 Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus

Fintrafficin kamerajärjestelmän tarkoitus on ylläpitää ajantasaista liikenteen ja sään olosuhdekuvaa ja liikenteen tilannekuvaa. Huolehdimme näin ollen tieliikenteen yleisestä turvallisuudesta ja sujuvuudesta koko Suomen alueella.
    
Kamerat ovat Fintrafficin omistuksessa, mutta niiden käyttö mahdollistetaan poliisille. Poliisi toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä, ja poliisilla on kuvamateriaalille oma käyttötarkoituksensa. Kuvasignaali haaroitetaan verkkoteknisesti kahteen eri kohteeseen, vaikka itse kamera onkin sama. Voit tutustua poliisin tietosuojakäytäntöihin ja poliisin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn tarkemmin heidän omilla sivuillaan.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn

Fintrafficin lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää liikenneväylien liikennetilanteen seurantaa eli liikenteen tilannekuvaa sekä onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien tilanteiden ilmoitus- ja tiedotuspalvelua. Lisäksi Fintraffic on velvollinen muodostamaan ja jakamaan liikenteeseen liittyvää tietoa. Tällaista tietoa on sää- ja olosuhdetiedot, tiedot liikenteen sujuvuudesta ja vilkkaudesta, tiedot tienpitoa ja liikennettä palvelevien laitteiden kunnosta ja käytettävyydestä sekä muut liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja liikennevälineiden turvalliseen kuljettamiseen, ohjaamiseen ja hallintaan liittyvät tiedot. Tehtävistä säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 137 ja 141 §:ssä.

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja henkilötietojasi käsitellään siten pääsääntöisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla Fintrafficin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaa eli rekisterinpitäjän oikeutettua etua käytetään konsernin sisäisen siirron oikeusperusteena silloin, kun kuvamateriaalia luovutetaan Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n Digitraffic-palveluun kiinteiden kuvien luomiseksi. Digitraffic-palvelussa tapahtuva käsittely perustuu liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 146 §:ään.

Luotuja kiinteitä kuvia käsitellään Fintrafficin oikeutetun edun perusteella myös sisäisiä koulutuksia, kameroiden elinkaaren seurantaa ja talvikunnossapidon vaikutusten seurantaa varten.

5 Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Luovutukset henkilötietojen käsittelijöille

Tietojasi luovutetaan tarpeen mukaan liikenteenohjauslaitteiden kunnossapidon urakoitsijoille huoltotoimenpiteiden suorittamista varten sekä laissa säädettyjä tunnelitarkastuksia tekeville konsulteille.

Henkilötietojen käsittelijä saa käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Fintrafficin antamien ohjeiden mukaisesti.

Luovutukset kolmansille osapuolille

Tietojasi luovutetaan tapauskohtaisesti Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2004/54/EY mukaiselle tunnelin hallinnoijalle.

Tietojasi voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n Digitraffic-palveluun luovutetaan kiinteitä kuvia säännöllisesti. Tämä luovutus on konsernin sisäinen.

Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

6 Tietojen säilytys

Henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa lueteltujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole tai henkilötietojasi ei enää tarvita, tietosi hävitetään asianmukaisesti.

Kamerakuvaa säilytetään pääsääntöisesti seitsemän (7) vuorokautta, minkä jälkeen kuvan päälle tallentuu uusi kamerakuva (’rengaspuskuri’). Materiaalin poistomekanismi on automaattinen. Kuvamuistia ei varmuuskopioida.

Onnettomuustilanteissa voi olla välttämätöntä tallentaa ja säilyttää osa kamerakuvasta pidempään. Tiedot tallennetaan tällöin toistaiseksi onnettomuustilanteen ja sen syiden selvittämiseksi. Näitä tallenteita koskevat varmuuskopiot säilyvät automaattisesti yhden (1) vuoden ajan. 

Luodut kiinteät kuvat säilytetään kahdeksantoista (18) kuukautta sisäisiä koulutuksia, kameroiden elinkaaren seurantaa ja talvikunnossapidon vaikutusten seurantaa varten.

7 Henkilötietojen suojaaminen

Fintrafficilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset henkilötietojen suojatoimenpiteet. Toimenpiteillä varmistamme, etteivät henkilötietosi vahingossa tai lainvastaisesti tuhoudu, häviä tai muutu. Lisäksi huolehdimme, ettei tietojasi luovuteta luvattomasti, eikä niihin pääse käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietojasi:

  • Fintrafficin tiloissa on käytössä pääsynvalvonta, ja tiloihin pääsee vain henkilökohtaisella kulkutunnisteella.
  • Kamerajärjestelmä toimii suljetussa ja salatussa verkossa.
  • Kamerakuvaa voi seurata vain henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeuksien hallinta on järjestetty siten, että henkilötietoihin pääsee käsiksi vain sellainen henkilöstö, jolla on työtehtäviinsä perustuva oikeus ja tarve käsitellä henkilötietojasi.
  • Jokaiselle henkilötietoja käsittelevälle henkilölle annetaan ohjeistus tietojen laillisesta ja turvallisesta käsittelystä.
  • Kamerakuvissa on käytössä kiinteiden kohteiden sumennus niiltä osin kuin se on mahdollista (esim. asutuksen sumentaminen pois kamerakuvasta).
  • Onnettomuustilanteissa kuvien välittyminen julkisuuteen keskeytetään, eli kiinteiden kuvien välittyminen Digitraffic-palveluun keskeytyy.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota tietojensa käsittelemisestä, oikeus päästä tietoihinsa sekä oikeus vaatia tietojensa oikaisemista

Sinulla on oikeus saada Fintrafficilta tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi sekä tieto käsittelyn tarkoituksista ja muista käsittelyn luonteeseen liittyvistä seikoista.

Jos henkilötietosi ovat puutteellisia tai muutoin virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia, että tietosi oikaistaan.

Oikeus vaatia tietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä

Voit vaatia, että poistamme sinua koskevat henkilötiedot muun muassa tilanteissa, joissa emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen tai jossa henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti. Jos henkilötietojesi säilyttäminen on kuitenkin tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta poistaa tietojasi.

Voit vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyn vain niiden säilyttämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa on epäselvää, ovatko henkilötietosi paikkansa pitäviä tai onko niitä käsitelty lainmukaisesti.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Jos kuitenkin käsittelyyn on olemassa sellainen huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi, tietojesi käsittelemistä voidaan jatkaa.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Toimenpiteet, joihin ryhdymme pyyntösi myötä, ovat sinulle lähtökohtaisesti maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat kuitenkin niiden toistuvuudesta tai muusta syystä ilmeisen kohtuuttomia tai perusteettomia, rekisterinpitäjä voi periä toimenpiteestä maksun. Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön toteuttaminen joka tapauksessa edellyttää, että sinut voidaan luotettavasti tunnistaa. Näin ollen voimme tarvittaessa vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi esittämisen yhteydessä.

Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Kun kyse on poliisin käsittelemästä kuvamateriaalista, sinun on hyvä myös huomioida mahdollisuus lähettää oikeuksiasi toteuttamista koskeva pyyntö poliisille osoitteeseen kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.

9 Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 566 6700
Kirjaamo: +358 29 566 6768
Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Toivomme kuitenkin, että toisit havaitsemasi epäkohdan esiin ensin rekisterinpitäjälle. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy osoitteesta https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Päivitetty 19.05.2023.