Hyppää pääsisältöön

Liikenteen dataekosysteemin sääntökirja

Mikä sääntökirja?

Sääntökirjan sisältö perustuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan ja se luo liikennealalle luottamuksen rakentamista helpottavan datan jakamisen sopimuskehyksen. Mukaan avoimeen liikenteen dataekosysteemiin voivat liittyä kaikki halukkaat yksityis- ja oikeushenkilöt. Jäseneksi liittymällä sitoudutaan sääntökirjaan.

Sääntökirjan avulla organisaatioilla ja yksilöillä on parempi mahdollisuus säilyttää kontrolli jakamaansa dataan ja päättää itsenäisesti niihin liittyvistä käyttöoikeuksista.

Sääntökirja toimii työkaluna entistä suuremman datamäärän vapauttamiseksi joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti, yhteisesti sovitussa muodossa. Käytännön tasolla luottamus paranee muun muassa datan aitouteen, laatuun, tietoturvaan, toimijoiden identiteettiin ja rooleihin sekä käyttöehtoihin.

Mistä sääntökirjassa sovitaan:

 • säännöistä, joilla datajoukkoja jaetaan, ekosysteemipalveluita tarjotaan ja yhteistyöstä sovitaan.

Kuva 1. Dataekosysteemissä sovittavat asiat. 

Mistä sääntökirjassa ei sovita:

 • liikkumis-, liikenne- ja logistiikkapalveluiden sisällöstä, hinnoista, maksamisesta, liputuksesta jne. ​

Mitä sääntökirjan jäseneksi liittyminen käytännössä tarkoittaa?

Yleistä

 • Jäseneksi tulemiselle ei ole erityisehtoja. Dataekosysteemi on avoin halukkaille yksityis- ja oikeushenkilöille.
 • Jäsenyys on ilmainen. Datan ja palveluiden vastikkeellisuus käy ilmi käyttöehdoista.
 • Jokainen osapuoli huolehtii omista kuluistaan, jotka sille aiheutuvat jäsenenä toimimisesta.
 • Jäsen voi toimia ekosysteemissä yhdessä tai useammassa roolissa: Datan tarjoajana, palveluntarjoajana, loppukäyttäjänä, operaattorina ja ulkopuolisena loppukäyttäjänä.
 • Jäsenyys ei rajoita jäsenen toimintavapautta muihin toimijoihin nähden (non-exclusive -malli).

Voimassaolo

 • Jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on yhdeksänkymmentä (90) päivää.
  • Osapuolet ovat oikeutettuja jatkamaan ennen sopimuksen päättymistä vastaanotetun datan hyödyntämistä ellei datajoukon käyttöehdoista muuta seuraa.
  • Merkittävissä sopimusrikkomuksissa ohjausryhmällä on oikeus irtisanoa rikkovan osapuolen sopimus astumaan voimaan välittömästi, jolloin rikkova osapuoli menettää Datan käyttöoikeuden ja muiden osapuolten niin vaatiessa joutuu palauttamaan/tuhoamaan jo saadun datan.

Yleiset velvollisuudet

 • Kukin jäsen nimeää tietoturvayhteyshenkilön
  • Tietoturvaloukkaukset tulee viipymättä ilmoittaa osapuolille, joita asia koskee.
  • Osapuolilla on velvollisuus huolehtia tietoturvasta ja osallistua kohtuullisessa määrin tietoturvaloukkausten selvittämiseen.
 • Osapuolilla on oikeus käyttää alihankkijoita ja tarjota tehtävän suoritukselle tarpeellinen pääsy dataan. Osapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

Luottamuksellisuus

 • Luottamukselliseksi tarkoitettu tieto pitää olla selkeästi merkitty luottamukselliseksi.

Aineettomat oikeudet (IPR)

 • Ekosysteemin jäsenyys/datan jakaminen/palvelun tarjoaminen EI johda IP-oikeuksien siirtymiseen.
 • Uudet aineettomat oikeudet, jotka osapuoli luo, jäävät ne luoneelle osapuolelle.

Tietosuoja

 • Ekosysteemissä käsiteltäviä tietoja täytyy käsitellä sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.
 • Lisäsopimukset ja tietosuojadokumentaatio on laadittava tapauskohtaisesti.

Vastuu/Vastuurajaus

 • Osapuolet ovat vastuussa ainoastaan välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sopimuksen rikkomisesta
  • Jäsenen vuotuinen kokonaisvastuuraja on viisikymmentätuhatta (50 000 €) euroa

Auditointi

 • Datan tarjoajalla on oikeus auditoida osapuolet, jotka käsittelevät datantarjoajan dataa.
  • Omalla kustannuksellaan sisältäen myös auditoitavan osapuolen suorat kustannukset.

Sovellettava laki

 • Sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja. Riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Helsingissä.

Eettinen ohjeisto

 • Jäsen sitoutuu toimimaan ekosysteemin eettisen ohjeiston edellyttämällä tavalla (pienin täsmennyksin peräisin Sitran mallista).

Datajoukon / palvelun käyttöehdot

 

 • Datajoukon/palvelun käyttöehdoissa määritellään millä ehdoin dataa /palvelua voi ekosysteemissä käyttää.
 • Jokaisesta datajoukosta/palvelusta laaditaan oma käyttöehtodokumenttinsa.
 • Käyttöehtodokumentin liitteeksi tulee käyttöehtokuvaus, joka voidaan laatia sääntökirjassa olevan EU Metadata Catalogin malliin pohjautuen.
 • Jaetut datajoukot ja tarjotut palvelut käyttöehtoineen kirjataan ekosysteemin sähköiseen ”Data, palvelu ja osapuolikatalogiin”
 • Käyttöehtodokumentit ovat vahvassa asemassa ekosysteemin sääntöjen soveltamisjärjestyksessä (perustamis- ja liittymissopimusdokumenttien jälkeen ennen yleisiä ehtoja) mahdollistaen datajoukkokohtaisen vapauden määritellä soveltuvat ehdot.

Johdannaisaineisto

 • Tarkoittaa datasta johdettua tietoa tai tietoa, joka on luotu yhdistelemällä, jalostamalla ja/tai käsittelemällä dataa yhdessä muun datan kanssa.
 • Datajoukon käyttöehdoissa voidaan tarkemmin määritellä millä tavalla käsiteltyä informaatiota EI pidetä johdannaismateriaalina.

Roolikohtaiset vastuut

Datan tarjoaja

 • Vastaa datajoukon käyttöehtojen määrittelystä datalle, jonka tuo saataville Ekosysteemissä.
  • Oikeudet: Määrittää datan käyttötarkoitus, sallia datan edelleen jakaminen (loppukäyttäjille, ulkopuolisille loppukäyttäjille), kieltää datan valtuuttamaton käyttö ja kieltäytyä datan jakamisesta.
    
 • Uusista datajoukon käyttöehdoista on ilmoitettava valtuutetuille käyttäjille; muutokset astuvat voimaan 90 päivän kuluttua ilmoituksesta (ellei datajoukon käyttöehdoissa muuta seuraa). Muutokset eivät saa olla taannehtivia.

Palvelun tarjoaja

 • Vastaa datan käsittelystä perustamissopimuksen ja datajoukon käyttöehtojen mukaisesti.
 • Pitää kirjaa käsittelytoimistaan ja toimittaa datan tarjoajille pyynnöstä raportit datan käytöstä, käsittelystä ja edelleen jakamisesta.

Loppukäyttäjä

 • Vastaa datan käytöstä perustamissopimuksen ja datajoukon käyttöehtojen mukaisesti.

Operaattori

 • Mukana voi olla useita operaattoreita.
 • Vastuu tarjota Ekosysteemille data- ja infrastruktuuripalveluita, jotka tukevat Ekosysteemin toimintaa (esim. todennus-, tunnistus- sekä identiteetin-/suostumuksenhallintapalveluita, tietoturva- tai tietosuojaratkaisuja jne.).

Ulkopuolisen loppukäyttäjän rooli koskee sidosryhmiä, jotka eivät ole perustamissopimuksen osapuolia, mutta saavat dataa.

Datan edelleen jakaminen

 • Palveluntarjoajat voivat jakaa dataa ulkopuolisille loppukäyttäjille vain, mikäli datajoukon käyttöehdot sen sallivat.
 • Osapuolilla on oikeus edelleen jakaa johdannaisaineistoja ulkopuolisille loppukäyttäjille, jollei tätä kielletä datajoukon käyttöehdoissa.
 • Edelleen jaon ollessa sallittu datan tarjoaja on vastuussa datan edelleen jakamista koskevien ehtojen määrittelystä datajoukon käyttöehdoissa.
  • Palveluntarjoajilla on velvollisuus sisällyttää tällaiset ehdot datan edelleen jakamista koskeviin sopimuksiin.
 • Osapuolilla on oikeus edelleen jakaa dataa konsernin sisällä (Affiliate), jollei tätä datajoukon käyttöehdoissa nimenomaisesti kielletä.

Aineettomat oikeudet (IPR)

 • Datan tarjoajalla on vastuu huolehtia siitä, että sillä on oikeus jakaa data datajoukon käyttöehtojen mukaisesti
 • Osapuolilla on oikeus käyttää ohjelmistorobotteja, tekoälyä jne sekä oikeus oppia datasta sekä käyttää ammatillista osaamista, joka karttuu datan käsittelyn aikana.

Sääntökirjaan sitoutuneet toimijat:

 

Miten mukaan?

Jos haluat liittyä mukaan sääntökirjan allekirjoittajaksi ja samalla liikenteen dataekosysteemin jäseneksi toimi näin:

 1. Lähetä sähköposti otsikolla ”Liikenteen dataekosysteemin sääntökirjaan liittyminen” osoitteeseen: janne.lautanala(at)fintraffic.fi
 2. Sisällytä sähköpostiin liittyvään organisaation virallinen nimi (FI/EN), Y-tunnus sekä allekirjoittavan henkilön nimi ja titteli englanniksi. Lisää mukaan myös yhteyshenkilönne tietoturvaan liittyvissä asioissa. 
 3. Kuittaa myös viestissäsi, saako organisaatiosi nimen lisätä tälle sivulle sääntökirjan allekirjoittajaksi.

Tämän jälkeen Fintraffic lähettää sinulle liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.

Jos mielessäsi on kysymyksiä tai haluat keskustella tarkemmin, ota yhteyttä Janne Lautanalaan. 

Tutustu aineistoon:

Voit tutustua sääntökirjan sopimuskokonaisuuteen etukäteen jo tästä:

 

 

Tutustu myös näihin: