Hyppää pääsisältöön

Liikenteen dataekosysteemin työryhmät

Työryhmä 1:  Hallinto ja sääntökirja (aikaisemmin: Visio ja tavoitteet) 

Työryhmän tavoite:  

Määritellä liikenteen dataekosysteemin visio ja tavoitteet sekä kuvata ekosysteemistä eri sidosryhmille syntyvät hyödyt. Työryhmä tekee myös ehdotuksen ekosysteemin toimijoille ekosysteemin pelisäännöistä ja toimintatavoista.  

Mitä tehty: 

Visio, tavoitteet ja hyödyt kuvattu ja käsitelty ekosysteemin kokouksessa maaliskuun lopussa 2021.  

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Seuraavaksi ryhmä valmistelee ehdotusta ekosysteemin pelisäännöistä ja toimintatavoista. Työ käynnistynyt toukokuussa 2021. 

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 2: Liikenteen datan kokonaisarkkitehtuuri 

Työryhmän tavoite:  

Määritellä liikenteen datan kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila, määritellä erityisesti keskeiset yhteiset tietovarastot, tietolajit, avaintoimijat, informaatiovirrat ja rajapinnat.   

Mitä tehty: 

Liikenteen datan nykytilanne kuvattu eri liikennemuodoissa. 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Tavoitetilan määrittely. Tavoitteena saada ensimmäinen versio valmiiksi 30.6.2021 mennessä.  

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 3: Liikenteen tilannekuva 

Työryhmän tavoite:  

Työryhmän tavoitteena on kartoittaa tilannekuvatiedon käyttötapauksia ja erilaisia käyttötarkoituksia sekä parantaa tilannekuvatiedon löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää ekosysteemitoimijoiden välistä yhteistyötä tietojen keruussa, jakelussa ja hyödyntämisessä.  

Mitä tehty: 

Liikenteen tilannekuvatiedon nykytilan kuvaus valmistui huhtikuussa 2021. 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Seuraavaksi työryhmässä keskitytään kaupunkiliikenteen tilannekuvaan ja tilannekuvatiedon käyttötapauksiin. Tarkoituksena on tuottaa kuntasektorille ohjeistusta siihen, miten kuntien tiedot saataisiin entistä tehokkaammin ekosysteemin käyttöön. 

Seuraavat kokoukset

 

Työryhmä 4: Logistiikan tiedot ja rajapinnat 

Työryhmän tavoite:  

Työryhmässä keskeisiä teemoja ovat tällä hetkellä esimerkiksi logistiikan perustietoaineistojen laatu ja logistiikan digitaaliset arvoketjut. 

Mitä tehty: 

Logistiikan tiedoista on työryhmässä käyty aktiivista keskustelua. Aihetta on lähestytty työryhmän jäsenten omista tarpeista sekä vieraaksi kutsuttujen alustajien case-tarkasteluiden kautta.  Nykytilakartoitus toimii hyvänä lähtökohtana aiheiden syventämiselle seuraavissa työpajoissa 

Mitä tehdään seuraavaksi: 

Siirrytään lähemmäs käytäntöä tunnistamalla potentiaalisia pilotointikohteita. 

Seuraavat kokoukset


Työryhmä 5: Matkatieto
 

Työryhmän tavoite:  Matkatietotyöryhmä edistää kattavaa, multimodaalista ja eurooppalaisittain yhteensopivaa matkatietoinfrastruktuuria sekä yhteiskunnalle hyödyllisten matkatietoratkaisujen markkinaa ja vientipotentiaalia.

Mitä tehty: Matkatietotyöryhmän työn käynnisti MJDI-selvityksessä tunnistettu tarve. MJDI-selvityksessä tutkittiin Suomen joukkoliikenteen matkatietoinfrastruktuurin nykytilaa ja haasteita sekä muodostettiin siltä pohjalta tavoitetoimintamalli. Matkatietotyöryhmä on muodostanut roadmapia kehitettävistä aihealueista ja käynnistänyt mm. kansallisen liityntäpisterekisterin esiselvityksen.

Mitä tehdään seuraavaksi:  Seuraavaksi kerätään palautetta sidosryhmiltä tarpeista ja ajatuksista.

Seuraavat kokoukset


Taustamateriaalia: 

VTT: MJDI-selvitys: Joukkoliikenteen matkatietopalveluiden digitaalinen infrastruktuuri: Selvitys kehittämistarpeista ja -toimista

 

Työryhmä 6: EU-yhteistyö 
 

Ensimmäinen järjestäytymiskokous järjestetään 10.9. Tiedot täydentyvät.