Hyppää pääsisältöön

Fintraffic Mobiilin tietosuojaseloste I Privacy Policy

Fintraffic Mobiili 

1 Johdanto

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Fintraffic-konsernille tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida sinua henkilötietojesi käsittelystä Fintraffic Mobiili -sovelluksessa. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

2 Rekisterinpitäjä

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki

info@fintraffic.fi  

Puhelinvaihde 029 450 7000

Rekisterinpitäjän edustaja: Tomi Lehtola, info@fintraffic.fi

Tietosuojavastaava: privacy@fintraffic.fi

3 Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmät

Sovellus kerää ja tallentaa tietoja sitä käyttävistä henkilöistä (kansalaiset/kuka tahansa).

Käsiteltävät henkilötiedot

Sovellus tallentaa käyttäjän seuraavaa henkilötietoa (rekisterin tietosisältö):

  • sijaintitieto

Lisäksi sovelluksen kautta on mahdollista lähettää rekisterinpitäjälle palautetta ja tehdä liikennetilannetta ja -väyliä koskevia ilmoituksia, joihin käyttäjä voi halutessaan liittää yhteystietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, avoin kenttä. Tällöin sovellus tallentaa väliaikaisesti käyttäjän antamia henkilötietoja.

Välitämme nämä tiedot eteenpäin Liikenteen asiakaspalveluun, jonka rekisterinpitäjänä toimii Väylävirasto. Tietojen välityksellä pyritään mahdollistamaan tehdyn palautteen/ilmoituksen vaatimien toimien toteutus. Kerättyä tietoa käsitellään Liikenteen asiakaspalvelun tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Tietosuojaseloste: Liikenteen asiakaspalvelu (palautevayla.fi)

4 Tietolähteet

Keräämme henkilötiedot suoraan käyttäjältä. Käyttäjältä kysytään suostumus sijaintitiedon tallentamiseen sovelluksen käyttöönoton yhteydessä. Käyttäjä voi perua suostumuksen milloin tahansa sovelluksen ilmoitukset/luvat asetuksista.

Käyttäjä voi päättää tallennetaanko sijaintia myös silloin kun sovellus ei ole päällä (taustalla), vai ainoastaan sovelluksen ollessa päällä tai ei ollenkaan.

Kun sijaintitiedon tallentamiseen on suostumus, sijainnin päivittäminen perustuu käyttäjän liikkeeseen (sijainnin muutos) ja päivittämisen tiheys käyttäjän liikenopeuteen, jotka saadaan puhelimen liikesensoreista. Tästä syystä sovellus kysyy myös lupaa käyttäjän kuntoilu- ja liikuntatietojen käyttöön.

Käyttäjän sijaintietoa hyödyntäen sovellus voi toimittaa käyttäjälle kohdennetumpaa ja täsmällisempää tietoa liikenteen häiriöistä ja sujuvuudesta, matkustajainformaatiosta, keliennusteesta sekä muiden sovelluksen käyttäjien tekemistä havainnoista. Näitä tietoja toimitetaan mm. ilmoituksia lähettämällä, joiden lähettämiseen sovellus kysyy erikseen käyttäjän suostumuksen.

Jos käyttäjä ei anna käyttöoikeutta kuntoilu- ja liikuntatietojen käyttämiseen, niin tämä voi johtaa suurempaan akun kulutukseen. Sovellus kuitenkin toimii normaaliin tapaan, vaikka näitä käyttöoikeuksia ei olisikaan myönnetty. 

5 Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus

Sijaintitiedon avulla käyttäjä saa halutessaan paremmin kohdistettua ja täsmällisempää tietoa liikenteen häiriöistä ja sujuvuudesta, matkustajainformaatiosta, keliennusteesta sekä muiden Ohjelmiston käyttäjien tekemistä havainnoista.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla rekisteröidyn suostumuksella.

6 Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Rekisterinpitäjä varmistaa ohjeistuksella ja kirjallisilla tietojenkäsittelysopimuksilla, että jokainen vastaanottaja noudattaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säädöksiä.

Tietojasi luovutetaan seuraaville tahoille:

Luovutukset henkilötietojen käsittelijöille

Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietojen käsittelijänä toimii Twoday Oy. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on tehnyt Fintraffic Mobiili -sovelluksen yhteistyössä Twodayn kanssa, joka on suomalainen tietotekniikkayritys.

Ohjelmiston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään Amazon Web Services pilvipalvelussa enintään 1 kk ajan. Pilvipalvelu sijaitsee EU/ETA -alueella.

Henkilötietojen käsittelijä saa käsitellä tietojasi ainoastaan rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Luovutukset kolmansille osapuolille

Palautteen yhteydessä antamiasi tietoja luovutetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Väylävirastolle, jotka yhteistyössä vastaavat maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden valtakunnallisen neuvontapalvelun (palautevayla.fi) tuottamisesta. Neuvontapalvelua tuotetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (601/2020) 7 §:n nojalla.

Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle.

7 Tietojen säilytys

Henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa lueteltujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole tai henkilötietojasi ei enää tarvita, tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Käyttäjästä tallennettua sijaintitietoa säilytetään enintään 1 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 

8 Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjällä on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset henkilötietojen suojatoimenpiteet. Toimenpiteillään rekisterinpitäjä varmistaa, etteivät rekisteröidyn henkilötiedot vahingossa tai lainvastaisesti tuhoudu, häviä tai muutu. Lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii, ettei tietoja luovuteta luvattomasti, eikä niihin pääse käsiksi taho, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietoja. Rekisteröidyn henkilötietojen suoja turvataan seuraavilla toimenpiteillä.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätyt tiedot tallennetaan järjestelmään, joka on käsittelijän toimesta suojattu suojausohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnusta. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja käsittelijän työntekijät, jotka ovat asianmukaisesti koulutettu ja ohjeistettu tietojen tietoturvallisesta käsittelystä.

9 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssa ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada vahvistus tietojensa käsittelemisestä, oikeus päästä tietoihinsa sekä oikeus vaatia tietojensa oikaisemista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi sekä tieto käsittelyn tarkoituksista ja muista käsittelyn luonteeseen liittyvistä seikoista.

Jos henkilötietosi ovat puutteellisia tai muutoin virheellisiä, voit vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee henkilötietosi.

Oikeus vaatia tietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä

Voit vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa henkilötietosi muun muassa tilanteissa, joissa rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti tai peruutat tietojesi käsittelemisen oikeusperusteena olleen suostumuksesi. Jos henkilötietojesi säilyttäminen on kuitenkin tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta poistaa tietojasi.

Voit vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojesi käsittelyn vain niiden säilyttämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa on epäselvää, ovatko henkilötietosi paikkansa pitäviä tai onko niitä käsitelty lainmukaisesti.

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi ja sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksesi peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä sellaisia henkilötietojasi, joiden ainut käsittelyperuste suostumuksesi oli. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta niiden käsittelytoimien lainmukaisuuteen, jotka on suoritettu ennen suostumuksen peruuttamista.

Rekisteröity voi peruttaa suostumuksensa poistamalla puhelimestaan Fintraffic Mobiili -sovelluksen taikka estämällä sijaintitiedon käytön matkapuhelimensa asetuksista.

Oikeus vaatia tietojensa teknistä siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle

Jos käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimuksen täytäntöönpanoon ja se suoritetaan automaattisesti, sinulla on oikeus edellyttää, että saat siirrettyä tietosi teknisesti suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Toimenpiteet, joihin rekisterinpitäjä ryhtyy pyyntösi myötä, ovat sinulle lähtökohtaisesti maksuttomia. Pyyntösi toteuttaminen kuitenkin edellyttää, että sinut voidaan luotettavasti tunnistaa. Näin ollen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi esittämisen yhteydessä.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

11 Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: +358 29 566 6700

Kirjaamo: +358 29 566 6768

Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Rekisterinpitäjä kuitenkin toivoo, että toisit havaitsemasi epäkohdan esiin ensin rekisterinpitäjälle. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy osoitteesta https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot.