Hyppää pääsisältöön

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

1.    saada tieto siitä, käsitteleekö Lennonvarmistus henkilötietojasi. 

2.    saada pääsy ja tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot, joita Lennonvarmistus käsittelee tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

3.    pyytää Lennonvarmistusta oikaisemaan itseäsi koskevat virheellisiksi tai epätäsmällisiksi havaitsemasi henkilötiedot.

4.    pyytää Lennonvarmistusta rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa, eli esimerkiksi silloin, kun kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden. Sinulla ei ole tätä oikeutta esimerkiksi silloin, kun Lennonvarmistus käsittelee henkilötietojasi lain mukaisesti sen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

5.    peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus.

6.    pyytää Lennonvarmistukselle toimittamasi henkilötiedot ja oikeus saada nämä henkilötiedot siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle tilanteissa, joissa käsittely perustuu suostumukseen.

7.    milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu Lennonvarmistuksen oikeutettuun etuun.

8.    pyytää Lennonvarmistusta poistamaan henkilötietosi esimerkiksi silloin, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty tai olet käyttänyt kohdassa 7 viitattua vastustamisoikeuttaan, eikä Lennonvarmistuksella ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä käsittelyn jatkamiselle. Sinulla ei ole kuitenkaan oikeutta saada henkilötietojaan poistettaviksi siltä osin kuin käsittely on tarpeen Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tästä syystä sinulla ei pääsääntöisesti ole oikeutta saada tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietoja poistettavaksi.

9.    tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Tämä oikeus ei rajoita muita käytössäsi olevia oikeussuojakeinoja.

Lennonvarmistus pyytää, että ennen valituksen tekemistä tietosuojavaltuutetulle, olisit yhteydessä Lennonvarmistukseen. Näin Lennonvarmistus voi selvittää, mistä on kysymys ja voiko se mahdollisesti ratkaista tilanteen omaa toimintaansa ja käytäntöjään muuttamalla.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät osoitteesta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
Voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan muun pyynnön Lennonvarmistukselle osoitteeseen privacy@fintraffic.fi.

Tietojen luovuttaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.