Hyppää pääsisältöön

Koulutuspalvelut (Avia College)

Avia College on Lennonvarmistuksen omistama ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka tehtävänä on tuottaa lennonvarmistusalan koulutuspalveluita. Avia College tarjoaa lennonjohdon peruskoulutusta ja eri lennonvarmistustoimialojen kertaus-, jatko- ja yksikkökohtaista koulutusta. Opiskelijavalintaan liittyvää tietojen käsittelyä on kuvattu erillisessä opiskelijavalintarekisterissä. jonka voi löytää täältä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä.

Lennonvarmistus vastaa koulutuspalveluihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä osittain yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keiden henkilötietoja Lennonvarmistus käsittelee (”rekisteröidyt”)

 • Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijavalintaan osallistuvat hakijat.
 • Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijat.
 • Tilauskoulutuksen opiskelijat.

Perus- ja jatkokoulutuksen hakijat:
Rekisteröidyn Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot

 • Nimi, sukupuoli, äidinkieli ja kansalaisuus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja valokuva.
 •  Opinto- ja työhistoriaa kuvaavat tiedot.
 • Hakemuksen vapaamuotoisessa kentässä vapaaehtoisesti annettavat tiedot.
 • Henkilötunnus.
 • Esivalintakokeen sekä kyky- ja soveltuvuuskokeiden tulokset.

    Lennonvarmistuksen palvelun kautta luomat/keräämät henkilötiedot

 • Esivalintakokeen sekä kyky- ja soveltuvuuskokeiden (FEAST-testien) tulokset.
 • Valintapsykologin numeerinen soveltuvuusarvio ja sen yhteydessä syntyvät muistiinpanot.
 • Lennonvarmistuksen tekemät numeeriset haastatteluarviot ja sen yhteydessä syntyvät muistiinpanot.
 • Tiedot terveystarkastuksen tuloksesta (hyväksytty/hylätty).

Lennonvarmistuksen luovutuksena saamat henkilötiedot 

 • Tiedot turvallisuusselvityksen tuloksesta (hyväksytty/hylätty).

Perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijat:
Rekisteröidyn Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot 

 • Yhteystiedot, muut tunnistamistiedot ja demografiset tiedot: sukunimi, etunimi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.
 • Koulutuspalautteet.

Lennonvarmistuksen palvelun kautta luomat/keräämät henkilötiedot

 • Opiskelijanumero.
 • Opintosuoritukset ja todistukset.
 • Tiedot opinto-oikeuden lakkaamisesta.
 • Tiedot kurinpidollisista toimenpiteistä.

Tilauskoulutuksen opiskelijat:
Rekisteröidyn tai rekisteröidyn organisaation edustajan Lennonvarmistukselle antamat henkilötiedot 

 • Yhteystiedot, muut tunnistamistiedot ja demografiset tiedot: sukunimi, etunimet, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, henkilötunnus ja syntymäaika.
 • Koulutuspalautteet.

Lennonvarmistuksen palvelun kautta luomat/keräämät henkilötiedot

 • Opiskelijanumero.
 • Opintosuoritukset ja todistukset.

Käsittelyn tarkoitukset

Hakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on opiskelijavalinnan suorittaminen Avia Collegen koulutusohjelmiin. Henkilötietojen käsittelyperusteina on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja oikeutettu etu. Lennonvarmistuksella on muun muassa velvoite varmistaa, että valittavat opiskelijat ovat terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykeneviä oppilaitoksen ja ammatin tehtäviin (laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531, 40 §). Terveystarkastustietojen käsittely perustuu lisäksi tietosuoja-asetuksen 9(2)(g) artiklan mukaiseen yleistä etua koskevaan tärkeään syyhyn. Turvallisuusselvityksen osalta henkilötietojen käsittely perustuu turvallisuusselvityslakiin (2014/726). 

Hakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu osittain myös Lennonvarmistuksen oikeutettuun etuun varmistaa valintaperusteiden tarkoituksenmukaisuus tutkinnon vaatimusten kannalta. 

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen ja tilauskoulutuksen toteuttaminen sekä koulutuspalveluiden opiskelijahallinnon järjestäminen, mikä edellyttää opiskelua koskevien tavanomaisten tietojen käsittelyä. Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyperusteena on Lennonvarmistuksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä suostumus. Avia Collegen toimintaa ja henkilötietojen käsittelyä säännellään ammatillisesta koulutuksesta annetuissa laeissa sekä ilmailualan koulutusta koskevissa yhteiseurooppalaisissa määräyksissä. 

Henkilötietojen säilytysajat

Lennonvarmistus säilyttää hakijoiden henkilötietoja enintään viisi vuotta opiskelijavalintapäätöksen tekemisestä lukien. 

Lennonvarmistus säilyttää ammatti- ja jatkokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden henkilötietoja 50 vuotta.

Tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.

Lisäksi kaikkien opiskelijoiden todistusten kopiot säilytetään pysyvästi arkistoituna.