Hyppää pääsisältöön

Sosiaalinen vastuu

Hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa, jotta yrityksen kokonaisvastuu toimii. Luomalla reiluja kumppanuussuhteita Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic voi taas toimia yhä vaikuttavammin yhteiskunnassa.

Hyvä työyhteisö

Yhtiössä työskenteli vuoden 2019 vaihteessa 1103 henkilöä, joista noin 850 työskenteli liikenteen ohjauksen ytimessä operatiivisessa työssä ja noin 250 esimies- ja asiantuntijatehtävissä.  Yhtiö tuottaa liikenteenohjauksen palveluja vuorokauden ympäri, joten suurin osa henkilöstöstä työskentelee jakso- tai vuorotyössä.

Hyvinvoiva henkilöstö

Yhtiö mittaa koko henkilöstönsä työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuonna 2019 toteutetun kyselyn tulokset olivat pääosin positiivisia, muun muassa esimiesindeksi oli 3,9/5. Työilmapiiri ja yhteistyö kollegoiden kanssa oli toimivaa.

Osaava henkilöstö

Yhtiö kannustaa henkilöstöään oman osaamisensa kehittämiseen. Yhtiö tukee henkilöstön jatkuvaa oppimista, jolla varmistetaan se, että toimintaympäristön muutoksiin vastataan ennakoivasti ja edelläkävijyyttä osoittaen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan monipuolisella keinovalikoimalla, joka kattaa muun muassa yksilölliset ja joustavat oppimispolut, koulutukset ja kehitysohjelmat, coachingin ja mentoroinnin sekä kattavan perehdyttämisen ja työnohjauksen. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti tavoite-, osaamis- ja tuloskeskusteluja, joissa selvitetään, millaista osaamisen kehittämisen tukea henkilö tarvitsee. Tunnistettujen osaamistarpeiden pohjalta laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Yksi strategiakauden 2020–2024 viidestä strategisesta tavoitteesta on hyvä johtaminen ja uudistumiskyky.  Yhtiön henkilöstö- ja koulutussuunnitelma varmistaa osaltaan hyvän esimiestyön ja hyvät johtamisen toteutumisen arjen työssä sekä strategiaa tukevan henkilöstön osaamisen kehittämisen. Yhtiö on sitoutunut kehittämään organisaatiotaan, toimintamallejaan ja -kulttuuriaan siten, että ne tukevat oppimista ja kokeilua ja mahdollistavat näin jatkuvan uudistumisen.

Yhtiössä esimiestyö ja johtamisen kehittäminen nähdään keskeisenä tekijänä, jotta organisaation uudistumiskyky vahvistuu. Yhtiö on luonut esimiehille erillisen ohjelman esimiestyön jatkuvaksi kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Ohjelmalla tuetaan uransa eri vaiheissa olevia esimiehiä aloittelevasta esi-miehestä ammattijohtajaan. Yhtiö kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään – muun muassa kaikki raideliikenteen ohjaajat ja lennonvarmistuksessa lennonjohtajat koulutetaan konsernin sisällä. Avia College, Fintrafficin lennonvarmistuksen omistama ammatillinen erikoisoppilaitos, tarjoaa kansainväliset standardit ja suositukset täyttäviä lennonvarmistusalan koulutuspalveluita. 

Fintraffic jatkaa vuonna 2020 hyvin alkaneella tiellään kohti tavoitettaan olla yksi Suomen parhaista työpaikoista. Painopisteinä ovat hyvä johtajuus, uudistumiskyvyn varmistaminen ja toisiaan arvostava työyhteisö. Tämä vaatii yhtiön osaamisen kehittämistä, vahvan sosiaalisen pääoman rakentamista ja yhteisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Luotettava yhteistyökumppani

Fintrafficin palvelut ja sen tarjoama avoin data ovat avainasemassa liikenteen kehittämisessä ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Siksi on tärkeää, että niin julkinen sektori kuin yritykset tuntevat yhtiön tarjonnan, ja että sen palveluita osataan käyttää täysmääräisesti.

Arvonluontia yhdessä kumppaneiden kanssa

Uusi liikenteen ekosysteemi, jossa älyliikenne ja sen tarjoama tieto palvelee kaikkia, ei synny yksin. Vasta toimiessaan saumattomasti yhteen yhteistyökumppaneidensa kanssa Fintraffic voi luoda arvoa yhteiskunnalle. Yhtiön tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa julkiselta sektorilta Puolustusvoimat, Väylävirasto, Traficom, Tulli ja Poliisi.

Yksityisellä sektorilla yhtiö taas mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja palveluiden luomisen tarjoamalla avointa dataa ja siihen liittyviä palveluita. Yhtiö tarjoaa tietoalustallaan avointa dataa liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat.